is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 9, 30-06-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wei of in urine aanwezig is. Deze eigenschap is hoogst belangrijk, dewijl daardoor de verbinding gemakkelijker wordt geabsorbeerd.

Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. In het handelsbericht van Bruckner, Lampe en Co. te Leipzig wordt (in overeenstemming met Eump) aangeraden moschus ex vesica aan te koopen, om de vele verdrietelijkheden te ontgaan bij het ontvangen van de veelvuldig inden handel voorkomende valsche muskusballen. Een geschikt lutum voor toestellen tot ontwikkeling van gassen, bijv. van chloorgas voor de bereiding van Sollltio Chlorii, wordt volgens Eacilides vervaardigd door eene stroopdikke oplossing van schellak en van caoutschouk in benzol te vermengen. Sulphas ferroso-natricus: Na„ Fe (So4)s +4H„ O, is volgens Graeger veel beter geschikt, om de kameleonoplossing op haar titer te brengen, dan de tot heden gebruikelijke sulphas ferroso-ammonicus, dewijl het natronzout veel bestendiger is en zelfs inde warmte van het waterbad zijn kristalwater niet verliest. Men bereidt den sulphas ferroso-natricus door 28 deelen zuiveren gekristalliseerden sulphas ferrosus met 14 deelen gegloeiden (watervrijen) sulphas natricus in circa 60 deelen water op te lossen. Bij het indampen der oplossing scheidt zich tijdens het koken het zout in korrels af, die men met een lepel uit de vloeistof neemt en verder droogt. Inden laatsten herfst is tot het vergiftigen van muizen zooveel phOSphOPUS gebruikt, dat deze een tijd lang bijna niet meer inden handel te krijgen was. Om op linnen uitgestreken emplastrum adhaesivum of kleefpleister, die door lang liggen in kleefkracht verloren heeft, weder bruikbaar te maken, spreidt men volgens Eacilides de kleefpleister op eene tafel uit en bestrijkt haar dun met terpentijnolie. Styrax liquidus wordt volgens Eacilides het best tot een unguentum ad scabiem aangemengd met een mengsel van gelijke deelen unguentum glycerini en hard gekookten eidooier. Openlijke Correspondentie. Een Apotheker. Plaatsing en bespreking in het volgend nommer. Een Pharmaceut, tevens Democraat. Dergelijke stukken kunnen niet anoniem geplaatst worden, doch zelfs met onderteekening zouden we bezwaar maken wegens den vorm en kwetsenden inhoud. Wij vragen u in gemoede: zijnde grieven in het algemeen wel van dien aard, als gij ze voorstelt? Wij willen echter gaarne bij gelegenheid eenige uwer denkbeelden overnemen, en ineen anderen vorm mededeelen. X, te A. Tot uwe geruststelling dient, dat over het gewraakte onderwerp geene stukken meer in het Weekblad worden opgenomen. We achten het thans van alle kanten voldoende toegelicht. Nog ontvangen voor den ouden ongelukkigen apotheker'. van d. K. te Velp, 1 coupon ƒ 2,475. Tezamen met het vroeger ontvangene f 77,095.

Advertentlën. C. W. KV IJ K, Apotheker te Arnhem, vraagt tegen Augustus of later, een BEDIENDE, van de P. G. Brieven franco. G. J. R O M IJ M, Hof-Apotheker te Apeldoorn, vraagt zoo spoedig mogelijk, eene bevoegde vrouwelijke hulp; vrouwelijke Leerling-Apotheker. De betrekking van AFOTHECAR in het gesticht Meerenberg bij Haarlem, waaraan vrije huisvesting, voeding, bewassching en ƒ 500 salaris is verbonden, zal eerlang vaceren. Ongehuwde bevoegde Apothecars, die in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich zoodra mogelijk in persoon en van getuigschriften voorzien, bij den Directeur van het gesticht inden voormiddag aan te melden. eene Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd met Augustus een BEDIENDE EXTERN, vlug en net kunnende recepteeren, voor receptuur en commissiewerk. Brieven franco, Letters A. B. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. mSSr Een Med. doctor, op een aangenaam dorp inde nabijheid van Amsterdam gevestigd, zoekt tot waarneming zijner Apotheek eene Leerlinge-Apotheker. Sollicitanten gelieven zich tot nadere informatiën te wenden aan de Apothekers DEUFFER-WIEL & SUYVER, N. Z. Voorburgwal over de Molsteeg, te Amsterdam. Een Hulp-Apotheker zag zich gaarne GEPLAATST in eene nette Apotheek. Brieven franco, onder Letters A. Z., bij den Boekhandelaar D. B, CENTEN, te Amsterdam. Een Apothekers-Leerling zag zich gaarne tegen primo Augustus of vroeger ineen drukke affaire GEPLAATST, IN- of EXTERN. Brieven franco, onder Letters E.v. T. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. S'jfifijS?- Een geneesheer ten platte lande vraagt tegen Augustus lEMAND van de P. G., in zijne Apotheek. Adresseere franco brieven, bij den Boekhandelaar E, E. VON MÜNCHEN, te Haarlem. Een gehuwd Apothekers-Bediende, ruim veertig jaren oud, die de beste getuigschriften kan overleggen, ook van den patroon bij wien hij thans werkzaam is, zag zich gaarne spoedig ineen Apotheek of bij een groothandelaar in chemicaliën GEPLAATST. Adres, Letters R. Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. WSSjSS** Een geëxamineerd Apothekers-Leerling, in een drukke zaak werkzaam en van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne inde zelfde betrekking VERPLAATST, liefst te Amsterdam, waar hij tijd en gelegenheid heeft, zich verder te bekwamen en de lessen bij te wonen. Brieven franco, Letter S., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. jStfeE»* Men verlani>t tegen primo Augustus of later, in eene kleine stad in Gelderland, een APOTHEKERS-BEDIENDE, van goede getuigschriften voorzien, en die bewijzen van bekwaamheid kan overleggen. Brieven franco, onder de Letters G. G., aan den Boekhandelaar K. VAN DER ZANDE, te Arnhem.