is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; orgaan van den Nederlandschen Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen, jrg 6, 1928-1929, no 6, 25-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE ZWEMKRONIEK” GEÏLLUSTREERD ORGAAN VOOR DE NEDERLANDSCHE ZWEMSPORT.

één enkele maal zwom zij op den rug. Niet één keer heeft zij gedronken, slechts at zij eenige droge biscuits, een aangename afwisseling voor de aan boord zijnde filmmenschen en fotografen. Hjet gezelschap aan boord had overigens erg van de zeeziekte te lijden, zoodat de tooneelen, die zich daar afspeelden niet altijd even hartverheffend waren. Tegen den middag kwam de kust van Noord-Holland inzicht en een uur later lagen wij op een kleinen I afstand van de vuurtoren, de eigenlijke plek van bestemming. Er kwam echter een dusdanig sterke stroom opzetten, dat wij zeer snel afdreven en met een grooten boog om Enkhuizen heen dreven. Eindelijk, om ongeveer half vier, slaagde Mej. L. erin om haar positie te hernemen, zoodat het haar mogelijk was om dichtbij de kleine golfbrekers te komen, die binnen de havenhoofden liggen.

van Cleef een diner door deze vereeniging aangeboden werd aan alle opvarenden van de botter. Mej. L. was de eerste vrouw, die de Zuiderzee overstak; vóór haar deden dit alleen Piet Ooms, de bekende zwemmer na een tiental pogingen en Meijer in 1910; hij deed er over bij spiegelgladde zee 6.45 uur. De afstand afgelegd door Meijer bedroeg 23 K.M., die door Mej. L, afgelegd 35 K.M., daar zij zeer veel is afgedreven. Haar welslagen is voor een groot deel te danken aan de krachtdadige hulp van den heer Woestenburg in dit verslag reeds eerder genoemd. Hij toch heeft voor haar alle stroomingen uitgerekend en vele faciliteiten in orde gemaakt, die voor het slagen onontbeerlijk waren. De Ned. Zwem Bond heeft zich bij dezen tocht niet van zijn gunstigsten kant laten zien, daar geweigerd werd een officieelen tijdopnemer mede te geven. Zelfs

Middelerwijl ging het gerucht als een loopend vuurtje door Enkhuizen, dat de zwemster de kust genaderd was en spoedden honderden zich naar de pieren teneinde (;c aankomst van deze kranige jonge dame bij te wonen. Het was om 4.13 uur, dat zij zich, daar zij onmogelijk tegen den ebstroom op kon, op ongeveer honderd meter van de kust inde roeiboot liet halen en naar den wal liet roeien. Zij had toen, al zwemmend, tien uur en 33 minuten in het water doorgebracht en zooals gezegd was haar slag aan het eind nog even snel en flink als bij het begin. Geen de minste teekenen van vermoeidheid waren er bij haar te bespeuren, juist inde vlet gehaald zat zij reeds te fluiten alsof de groote tocht nog moest beginnen. Bij haar aankomst aan de Haven werden haar door Mevrouw Malitz namens de Zwemclub „Enkhuizen” bloemen gegeven, terwijl ’s avonds in hotel De Poort

mocht Mej. L. te midden van de vele telegrammen en felicitaties er geen vinden van den N.Z.B. noch van de plaatselijke zustervereniging, de U.Z.C. Een weinig sportiever had ook wel gekund, maarde kneep zit hem hierin, dat Mej. L. wel lid is van Zwemlust te Utrecht, maar niet van U.Z.C. Daar de beide broers van den heer Minnes leden zijn van U.Z.C. en hij zelf daarvan voorzitter is en tevens secretaris van den N.Z.8.. is een en ander wel met elkaar in verband te brengen, In ieder geval hebben velen uit de zwemwereld zich over dit onsportieve optreden geërgerd en werkte deze geste er niet toe bij om, den N.Z.B. en diens Bestuur inde achting en populariteit van het publiek te doen stijgen. Door allen, die mee geweest waren, werd een verklaring geteekend betreffende de prestaties van deze koene zwemster op haar moeilijken tocht.

J-. __ _ CEINTUURBAAN 280 Heerenmodeartikelen. – Regenjassen Mi sf ® I | U Hf hoek ferd. bolstraat • M. DA lil uil AMSTERDAM Hoeden en Petten. —-~=^== telefoon 2Q7SO Leden Mn ösii ffI.Z.S. Men ap aftaan yan dipHMna 5% Mine,

45

De Heer Leibbrand reikt zijn dochter eenige biscuits toe.