is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 5, 30-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige lucht-, respectievelijke ijs-kasteelen hebben gebouwd en ze zijn op een eenzame, ongebaande baan gekomen en.., (hier in te vullen de laatste bladzijde van de door bakvisschen het liefst gelezen boeken) dan is er een paar ontstaan, dat met vertrouwen de toekomst tegemoet kan treden, zelfs al zou een en ander geschied zijn op ijs van één nacht. Hoe méér ijs, hoe méér goede huwelijken.

Laat de maan ]• niet bedriegen Al» Je met een meisje loopt;

Zorg, dat je je gulden vrijheid Niet al dansende verkoopt.

Laat je niet influenceeren Door een „cocktail" oi zoo iets: Warme hooiden, koude harten Leiden immers tóch tot niets.

Vraag oi leg géén domme dingen In een laxs-band-paradijst Vróóg haar in het vólle «onlicht Op het mooie, held're ijsl

De rooie. — Uw hoog-roode, soms bijna blauwe gelaatskleur kan door verschillende oorzaken ontstaan en daardoor is een afdoend antwoord op uw vraag niet mogelijk; een dokter, die uw gestel en uw omstandigheden kent, zal U beter van dienst kunnen zijn.

Wanhoop te A. — U moet uw jeugdigen vriend onder vier oogen eens flink de waarheid vertellen en hem zeggen, dat het heel leelijk van hem is, om telkens maar weer aan al die kletspraatjes en roddelarijtjes te gelooven. U moet hem laten beloven, zijn leven te beteren, en als hij dat niet doet, moet II hem kalm aan zijn lot overlaten en in zijn vet laten gaar koken, voorzoover dit onder de gegeven omstandigheden mogelijk is.

Kciekeltje vraaggraag te S, — U kunt haar schrijven per adres van de Ufa, Neubabelsberg, Berlijn.

Wat uw tweede vraag betreft: als de ouders van uw vriendin tegen bioscoopbezoek zijn, kunt U dat dunkt qiij gerust tegen uw twee bioscoopridders zeggen; ze hebben zich daar rustig bij neer te leggen en er is voor hen geen enkele reden, om boos te worden.

Vraag 3: als uw handjes vuil zijn geworden van het aardappelschillen, kunt U die met een citroen of met puimsteen weer netjes maken, Zoo héél erg hoeft U zich niet voor aardappelschilhanden te geneeren; véél mannen en aanstaande mannen zullen dat soort handen liever zien dan overdreven verzorgde, van meniroode nagels voorziene exemplaren.

Wie schrijft hem? — Dirk van Schaik Kzn., Kalkestraat 148a te Dodewaard, 17 jaar, moet voor onbepaalden tijd het bed houden. Hij verveelt zich, Wie schrijft hem eens?

W. en H. te V. — IJl houdt geweldig veel- van elkaar; hij wil hebben,

dat U vijf jaar op hem wacht en nu bent U bang, dat U dan al „zoo oud" en misschien niet zoo mooi meer bent.

Ik vind het een degelijk voorstel van uw vriend, want in die vijf jaar hebt U ruimschoots gelegenheid, om uw beider liefde goed op de proef te stellen. Vijf jaar wachten is wel een heele tijd, maar het zal toch wel mee vallen. Drie kwartier op het afgesproken hoekje in een sneeuwbui wachten valt véél langer.

En, wécht eens! Daar lees ik onderaan uw brief, dat U beiden zestien jaar bent! Dèt maakt het nóg eenvoudiger. Zestien en vijf is één en twintig. Een prècht leeftijd, waarop U in elk geval nog nét precies even mooi zult zijn als nu, waarschijnlijk.

J. V.'Ft, te H. —» Ik heb geen entcel exemplaar meer, maar misschien kunnen de uitgevers, de firma Scheltens 6 Glltay, Keizersgracht 268, Amsterdam, U helpen.

O. en K. A. d. L, te M. - Vraag 1: Uw broer moet zijn bleuheid overwinnen en tot den aanval overgaan, zonder hulp van vriendinnen; wat moet het meisje in kwestie wel denken van een jongeman, die over zóó weinig „lef" beschikt? Een meisje wil veroverd worden.

Vraag 2: afwachten wat hij verder doet en niet al te ongenaakbaar zijn. Vraag 3; wat beteekent; met 'n helm geboren? Bij sommige kinderen bedekt het vruchtvlies vlak na de geboorte nog het hoofdje en dit vlies wordt dan natuurlijk direct verwijderd. Zulke kinderen zijn „met den helm geboren".

Het bijgeloof kent dezen menschen de blzondere eigenschap van helderziendheid toe; ik voor mij heb in dien helderen kijk net zoo weinig fidutie als in die van de koffiedikkijksters. Het lijkt mij fijn, om met den helm geboren te worden, maar dan met een brandweer- of luchtbeschermings-exemplaar; die hebben tenminste practisch nut en directe, tastbare voordeelen.

Violetta te H. — Daar zijn geen bepaalde voorschriften voor; als U de familie voor het éérst ontmoet, moet U de huisvrouw en de getrouwde zusjes natuurlijk met „Mevrouw" aanspreken. Het meebrengen van bloemen is niet noodzakelijk, maar het kan natuurlijk nóóit kwaad.

Bloemen hebben óltijd Eigen, mooie taal/ Nóóit sijn t' onbescheiden. Misplaatst oi banaal.

„Savora" smaakt als échte thee!-^ De heerlijke smeek en fijne geur ven „Savora" zijn telkens weer een verrassing voor jong en oud I Sevore is en blijft het beste vervangingsmiddel voor échte thee; één tablet is voldoende voor 5 i 6 koppen. Bovendien vraagt het slechts de helft van de suiker en de melk, die U gewoonlijk in Uw thee doet. NIEMEUER'S 10 tabletten 25 ct. THEESURROGAAT ■ Witter dan wit, smetteloos wit Welk wonder veroorzaakt dit? Het is geen wonder, het is WeHa Dat 't wasgoed bleekt zonder scha EftNEMING We W»