is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-01-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen: » Wie van u /.onder zonde is, werpe den eersten steen op baar." Daarvan kon de uilkomst niet twijfelachtig zijn, beschaamd gingen allen henen; de vrouw was gered, de aanval op jezus mislukt (2).

Een ander voorval met eene vrouw had plaats, terwijl jezus bij den Phariseër simon ten maaltijd was. Simon kan het niet in jezus verdragen, dat Hij zich inlaat met die boetvaardige zondares, die zijne voelen met hare tranen bevochtigt en met hare bairlokken droogt. Het is hem een bewijs, dal jezus geen Profeet is ; anders toch zou Hij het weten, dat die vrouw eene iondares was, en dus zich met haar niet inlaten. Simon stond dos op het standpunt van eigene geregtigheid en daarmede gepaard gaande liefdeloosheid. Hij wist nici, wat genade was, en had niet geleerd, om m den gevallenen zondaar den mensch le zien, gevoelde niet, dat oolmoed, geloof en innige liefde oneindig meer waarde hebben dan de uitwendige wettische werkheiligheid, waarop hij web zoo veel liet voorstaan, en dat het levendig Jjesef, van groote vergiffenis van schulden te hebben ontvangen, oneindig meer dank en liefde werkt dan de doode letter der wet. Hoe toch dezen man met zijne hoogmoedige en onbarmhartige eigengeregtigheid, die hem tevens blind maakt voor het goddelijke in Christus , beschaamd, verootmoedigd** en teregt gebragt! De wijsheid van jezus schiet daartoe ook hier niet te kort. Simon schijnt niet te gevoelen, wat vergevende liefde op den gevallene kan uitwerken, omdat hij, de regtvaardige naar de wet, laaraan zelden of nooit behoefte had gevoeld. Maar

(a) Joh. VIII: 3—11. 1842.

3