is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OOGKLEPPEN AAN HET HOOFDSTEL DER PAARDEN.

en noodzaken het paard om den blik meer naar voren dan ter zijde te werpen en beschermen het oog tegen een zweepslag, die bij ingespannen paarden zonder oogkleppen meermalen het verlies of althans eene kwetsing van het oog ten .gevolge heeft. Evenals bij vele andere zaken is het nut en voordeel der oogkleppen in hare juiste aanwending gelegen. Alleen te naauw aan den kop staande, ’t geen ten onrechte als sierlijk beschouwd wordt, zijn, zoo als bedoeld dagblad meent: een ondoelmatige, gevaarlijke dierenplagerij. (Der Sporn.) YOEDEKINGEN YAN DEÏST LANDBOUW IN DE YEKEENIGDE STATEN YAN N.-AMERIEA. De United States Economist verhaalt, dat mr. Burchard uit Illinois, bij eene redevoering in het huis der volksvertegenwoordiging belangrijke en verrassende opgaven omtrent den toestand van den landbouw medegedeeld heeft. Het was algemeen bekend, dat niet alleen de uitgestrektheid van den bebouwden grond, maar ook de hoeveelheid der voortbrengselen van den landbouw aanmerkelijk toegenomen waren; maar slechts weinigen dachten dat die toeneming zoo verbazend groot was, als uit de mededeeling van mr. Burchard gebleken is : 1868. 1878. Acres. Acres. Bebouwde oppervlakte . 90,771,608 121,350,000 Stuks. Stuks. Paarden 7,145,360 10,329,700 Muildieren ' 1,123,415 1,637,500 Melkkoeien 8,935,332 11,300,100 Eundvee (in ’t geheel) . 14,885,276 19,223,300 Schapen 28,477,951 35,040,500 , Varkens 25,134,569 32,262,500 Bushels. Bushels. Tarwe 235,884,700 360,000,000 Maïs 1,094,255,000 1,340,000,000 Haver 247,277,400 405,200,000 Harst 26,295,400 35,600,000 Kogge 15,478,600 22,100,000 (The Nord British Agriculturist.') Aanmerking : een Acre is = 0,4046 H.A.; een Bushel = 0,3625 H.L.

154