is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 8, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OOFTBOOM IS DE SCHOONSTE SIERBOOM.

Het is zeker, dat eene groep van zeer vruchtbare soorten met groote vrachten, zooals de Assomption, William, Van Marum, de Duchesse, de Beurré, Clairgeau, Colmar d’ Ar emb erg voor den liefhebber een voorwerp van rijk genot zijn zal. Maarde kunstenaar zal naar eftecten inden aard des booms zelven, vooral naar zijn uiterlijk voorkomen zoeken. Welnu, zeer rijken, weelderigen groei zal hij bij de volgende peren vinden: Gure, Louise ionne d’Avranche, Conseiller de la Cour. Indien onder dezelve de Beurré Hardy, Vauguelin, Duc de Nemoors, lange, loodrecht ópschietende takken hebben, en deze tevens groote afmetingen verkrijgen, zoo groeien daarentegen die van Beurré d'Amanlis, Bon Chretien de Rance, Ti’iomphes de Jodoigne van boven- of nederwaarts. De laatste vooral is een wezenlijk toonbeeld van welige gezondheid. Arbres Courlee, Nouvelle Fulvie, Marie Louise, Bouvier Bourgmestre zouden bij de treurboomen niet op ongeschikte plaats staan. En om aan de pyramidaalgroeiende acacia’s, eiken, berken, olmen mededingers te geven, voeren wij een aantal peren aan, die uit haren aard de schoonste pyramiden vormen: Fondante du Panisel, Passé Crassane, Helene Grtgoire, Président Mas, Urbaniste Nouveau Poiteau, St. Michel d Archange, Suzette de Bavay, Barce Benoist, Fortunée, Beurré de Nantes, Beurre d’Angleterre. Laat ons hierbii onze door schoonheid en deugd uitmuntende nieuwe peer Ckarles-Ernest niet vergeten, die in 1878 in den handel kwam en de eer heeft inde Revue horticole afgebeeld te worden. De zeldzamen zooals men ten tijde van La Quintynie gezegd zou hebben hebben aan de pomologie een dendrologisch aandeel geleverd, doordien men daaraan eenige sierboomen ontleende: de treurpeer van den berg Sinaï, die met sala-, wilgen-, eleagnusbladen, de amandelbladige, evenals de bonte- en smalbladige. Hunne vruchten zijn onbeduidend en wij laten ze daarom verder buiten aanmerking. Het schoone loof der Sucré de Monlagon, Belpierre, Catillac, Ciapp’s Pavorile, zonder de Triomphe de Jodoigne te vergeten, vond mededingers in Misada, Baimio, die van Japanschen oorsprong zijn, en groote, harde, eenigzins wollige bladen hebben. China leverde ons twee soorten met dikke glinsterende en sterk behaarde bladen, die zich evenals, die van den eschdoorn inden herfst rood kleuren. In onze kweekerijen vertoonen de Kopert’schen Fürstenhirne (Duitschland), Délices de Jodoigne (België), Philadelphia (Amerika), Gile-d-Güe (Erankrijk) hetzelfde kenmerk. Een waarnemer, die op de aan eenige soort eigene bijzonderheden let, zal zien, dat Marie Guesse, Monseigneur des Hors, Royale d’hiver de eerste zijn die uitbotten, terwijl Martin Sec, Mdm. lorial de Barny, Herbin, inden herfst steeds met weerzin hun blad schijnen te laten vallen. Bonne d’Ezée, Doyenné d’Alengon bloeien het vroegst. Alexandrine-Douülard, Sylvange, Nouvelle Fulière beschutten hare bloemruikers, zoodra zij zich openen met bladrozetten. Wensoht gij peren met gevulde bloemen ? Conste Lelieur, Beurré de Naghin met hare regelmatige bloemkroon, Bergamot met gevulde bloemen en de Bergamot Oberdieck met losse meeldraden zijn daar om u tevreden te stellen. Indien ook nog niet het koloriet van den stam der witte berk, de

124