is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 8, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMENGDE LANDBOUW-BERICHTEN.

De pogingen van het voorloopig comité voor de vee- en zuiveltentoonstelling te Londen, ondervinden in ruime mate bijval, ’t geen ook blijkt nit het aanzienlijk aantal aangiften van inzendingen die reeds zijn ingekomen. Bij voortduring wordt echter de steun van belanghebbenden ingeroepen. leder, die meent puik vee of puike producten te kunnen leveren, melde zich bij het comité aan. Het geldt hier inde eerste plaats de eer van Nederland te handhaven. Het beste wat ons land oplevert, moet bijeengebracht worden en daarvoor worden zeer vele aanmeldingen vereischt. Officieel kunnen wij mededeelen, dat door het bestuur der Engelsche tentoonstelling op 6 dezer twee Nederlanders inde Jury benoemd zijn, t.w. de Heer M. van Thai voor vee, en de Heer Gerritsen voor zuivel. Moge deze benoeming de Nederlandsche landbouwers aansporen om vol vertrouwen hun vee en hunne producten in te zenden. Te Londen is reeds een geschikte plaats gevonden voor de quarantaine; goede stallingen zijn voorhanden en aan geschikt voeder zal het niet ontbreken; grasvoer kan o. a. verstrekt worden. De eonsul-generaal der Nederlanden de Heer May, de vice-consul, de Heer Maas, onze vroegere landgenoot, baron Maokay van Ophemert, thans Lord Reay o. a. wijden zich in Engeland aan onze zaak. Voorzeker kan aan geen betere handende behartiging der Nederlandsche zaken worde;n toevertvonwd. [H. BI.) Te Lunteren op de Veluwe is in betrekkelijk korten tijd veel veranderd en tot stand gebracht. Anderhalf jaar geleden was „de Bruine Horst” nog een gewone boerenhofstede. Sedert heeft de familie Eeygers daar een kasteel doen verrijzen inden stijl van Lodewijk XVI, omgeven door grachten, waterpartijen, bloemtuinen, een jachthuis, een hertenbaan enz. De directie der Gooische leetwortel-suikerfabriek te Naarden heeft bij adv. bekend gemaakt, dat over het afgeloopen boekjaar een dividend van / 60 per aandeel uitbetaald zal worden, te beginnen 14 Aug. a.s. Uit ambtelijke opgaven volgt, dat Frankrijk aan bosch bezit eene oppervlakte van 9,185,310 hectare, d.i. ongeveer 19.3 pet. van de geheele oppervlakte van het rijk. De opbrengst der bosschen is gemiddeld 337 millioen francs per jaar, d.i. dus ongeveer 353/4 franc per hectare. Aan het rijk behooren van bovengenoemd aantal hectaren bosch er drie millioen. Voor de derde maal heeft de Hr. Gladstone zijne pachters 15 pCt. afslag op hunne te betalen pachtpenningen toegestaan. De Midd. C. zegt, dat zij daarna lustig op de gezondheid van den premier gedronken hebben. Volgens de bladen heeft men te New-York van de Hudsonrivier een reusachtig paard aangevoerd, wegende 3450 kilo.

127