is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 8, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, Wijnstraat 113/115, BOTTERDAM. Eenige Consignees voor Nederland van de Chemische Hulpmeststoffen UIT DE FABRIEKEN YAN EDW. PACKARD & CO., te Ipswich. Deze MESTSTOFFEN worden geleverd met gegarandeerd gehalte onder controle van het proefstation der Rijks-Landbouwschool te Wageningen.

Dr. W. C. H. STARING, I ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. i 04 bladz. ƒ 0.50. |

BASCULES bijBfRNHEMNGH’ ,

ALGEMEEN LANDBOUW-EANTOOR. SUCCURSALE VAN HET Comptoir de rAgriculture te Brussel. BEKROOND MET MEER DAN 400 MEDAILLES. Kapitaal f 500,000. Sedert Januari 1880 eenige Contractanten der Gras- en Graan-Maaimaehines, eenvoudig en dubbel Systeem, Zelf bindende Sohovenmakers JOHNSTON i i AIIVESTER & C°. Algemeen als het soliedste Merk bekend. Stoom-Dorsohmaehines, Zaai- en Bemestingwerktuigen, alsmede voor het Delven van Beetwortelen en Boeien van Aardappels. Alle mogelijke Landbouw-Werktuigen. Alles tot de concurreerendste prijzen. Vervleesohstofte Guano SOÜFPRICE & C»., onder controle van het Kijksproefstation te Wapeningen. Men adresseere zich aan het Hoofdkantoor voor dSTedorland: J0HS. VAN DEN HEERIK, Scheepmakershaven i ROTTERDAM, Magazijnen voorloopig te KATENDRECHT. Agenten tegen goede provisie gevraagd. Be ver vleesehstofte Guano SOUFERÏCE & O. is dit jaar met het meeste succes up verschillende gewassen in toepassing gebracht; de vele daarop betrekking hebbende Getuigschriften liggen ter inzage aan het ALGEMEEN LANBBOUW-KANTOOK te Rotterdam. GETUIGSCHRIFT. Be ondergeteekende, landbouwer te JBruinisse (Zeeland), verklaart door dezen dat door hem is gekocht van JOH8. VAN BEN HEERIK, Guano SOUF11HCE & C en gebruikt op vlas en haver in dezelfde kwaliteit en tegenover Peru~Guano en dat eerstgenoemde de meest gewenschte resultaten oplevert, ja zelfs hoven laatstgenoemde uitmant. tlij geeft daarom het regt aan belanghebbende aan bovenstaande verklaring publiciteit te geven. Bruinisse, 24 Junij 1880. (was geteekend) J. PADMOS, Azk.