is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 6, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TES AANKONDIGING.

welsprekende cijfers wordt tevens aangetoond, dat de Tuinbouw een zeer rijk vloeiende bron van verdiensten oplevert, niet alleen voor zijne beoefenaars zelven, maar ook voor een menigte andere nijveren, die meer of minder rechtstreeks door of van den Tuinbouw aanzienlijke verdiensten verkrijgen, zoo b. v. door den handel in versche en ingemaakte groenten, boom- en heestergewassen, bloembollen enz. De cijfers en feiten, die door den Heer V. V. zoowel in dit als in andere opzichten voor het beoogde doel zijn bijeenverzameld en waarvoor blijkbaar geen inspanning te groot is geacht, maken het boek zeer zeker van groote en blijvende waarde. Omtrent de wijze waarop de Heer V. V. eene Rijkstuinbouwschool zou wenschen ingericht te zien, moeten wij belangstellenden naar de bron zelve verwijzen. In het belang der zaak is het te hopen dat onder die belangstellenden meer overeenstemming van gevoelen mocht ontstaan dan tot nog toe het geval is. Alleen dan bestaat er kans dat de verwachting van den Heer V. Y.: „eene Rijks tuinbouwschool moet eenmaal komen en zij zal ook wel niet zoo heel lang meer uitblijven”, niet beschaamd zal worden, (v. P.) 3) Programma van eene Zwitsersche, gedeeltelijk internationale landbouw-tentoonstelling, die van *3 tot 11 October a.s. te Lucerne zal gehouden wrorden. Voor landbouw-gereedschappen en werktuigen (die voor de zuivelbereiding uitgesloten) verder voor handelsmeststotfen en zaden, kunnen ook buitenlanders aan den wedstrijd deelnemen. Algemeene Secretaris is de Heer Emil Peyer te Lucerne. 4) Het navolgende nemen wij om het belang der zaak onveranderd, zooals het ons is toegezonden, hier over. {Eed.): Breda, 6 Mei 1881. Zooals algemeen bekend is werden in ons vaderland, voor ruim een 50tal jaren, met goed gevolg ingevoerd de even nuttige als hoogstvoordeelige houtsoorten, genaamd „Populus canadensis alba et nigra Van de laatste vooral heeft men hier te lande reeds eenige jaren moeten ondervinden dat die door eene steeds toenemende ziekte werd aangetast, die thans zelfs dit gewas met geheele vernietiging bedreigt. Onze Maatschappij van Landbouw beijverde zich daarom herhaaldelijk oorspronkelijke stekken uit Canada te ontbieden, van welke er echter, tot tweemalen toe, slechts weinige mochten slagen. In dit jaar evenwel heeft zij op nieuw eene lading uitmuntende eenjarige ontvangen, die thans gedeponeerd zijn bij en met veel zorg geplant zijn door den bekwamen boomkweeker de heer van Glabbeek onder Beteringen bij Breda; deze stekken nu hebben reeds allen zóó goed aangeslagen, dat hij zich alleszins durft verzekerd houden in October of November a.s. reeds een aantal schoone stekken van het bedoelde (ook vooral voor ons land zóó zeer kostelijke) houtgewas, op billijke voorwaarden, in geheel Nederland te zullen kunnen leveren. De leden der genoemde Maatschappij zullen die tot lageren prijs kunnen bekomen, terwijl het Hoofdbestuur aan zijne afdeelingen en clubs er zelfs eenige gratis denkt aan te bieden. Errata. In het stukje «Op de schoolbanken”, voorkomende in n°. B, hl. 79, wordt met het kleine eiland bedoeld het Eiland Wieringen. Een en ander is gedeeltelijk overgenomen uit -/De Landbouw en Veeteelt op het Eiland Wieringen’ , voorkomende inde Nieuwe Boeren-Goudmijn tevms Bijblad Lb.-C. 1869, n°. 21—24, na een verblijf van 15 jaar op dat Eiland door mij geschreven. H. BOSKBR.

99