is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 1, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIND ALS BEWEEGKRACHT.

zooals in onze figuur is voorgesteld en in meer dergelijke. Yooral echter kunnen deze motors toegepast worden bij het vloeien van weilanden, in sommige gevallen met verdund rioolwater of verdunden gier of ook met veel slib bevattend rivierwater; niet minder ook bij het uitmalen van overtollig kwel- en ander water, dat nog onberekenbaar veel nadeel in onze laaggelegen landerijen veroorzaakt, in gevallen waarbij de kosten voor stoomkracht niet vergoed zouden worden. Om enkele cijfers mede te deelen betreffende het vermogen tot water oppompen; men weet, dat b.v. de windmotor van Eckert te Berlijn, die als eender krachtigst werkende beschreven wordt, bij eenigermate gunstigen wind 2000 a 3000 liter in 1 uur oppompt. Door Dr. W. von Hamm is ineen in 1879 te Munchen uitgegeven werkje („Die Naturkrafte in ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft”) als zijn gevoelen medegedeeld, dat zulk een molentje van Eckert voldoende zoude zijn, om van 500 ha land, het water 1.5 meter hoog op te pompen. Het behoeft overigens wel niet uitdrukkelijk aangetoond te worden, dat men, waar het op droog maken en houden van landerijen te doen is, de oppervlakte voorzichtigheidshalve niet te groot mag nemen en dat, waar men slechts eenigermate rekenen kan, dat stoomkracht, al was het slechts matige rente van het daarvoor bestede kapitaal op zal brengen, deze hierbij de voorkeur verdient. Eenige opgaven van de hoegrootheid der kracht door den wind opgeleverd mogen hier ten slotte nog een plaatsje vinden. Yolgens een Duitsch werktuigkundige, Weisbach, heeft een even voelbare wind 0.50 meter snelheid inde seconde en een sterke wind 6 meter, terwijl 7.5 meter het gunstigst is voor een gewonen windmolen. Die snelheid kan verder tot 10, 15, 25 en zelfs 34 meters inde seconde vermeerderen. Bij een snelheid van 9 meter is de wind reeds te sterk en bij 3.5 meter te zwak voor een gewonen windmolen, terwijl de boven beschreven windraderen nog boven dit maximum en beneden dit minimum van windsterkte zeer goed kunnen werken. Een wind van 9 meter snelheid (goed om te zeilen) drukt met een kracht van ongeveer 11 kgr. op de vierk. meter oppervlakte, welke druk bij 30 meter snelheid tot 122 kgr. stijgt. Een zeer aanzienlijke krachtbron dus, die den mensch voor betrekkelijk geringe kosten ten dienste staat. v. P. GOED ZAAIZAAD. ONDERZOEK DAARVAN. Even als de natuur thans in haar winterrust verkeert, zoo geniet ook de landbouwer een welverdiende verpoozing na ingespannen arbeid, en kan hij weder krachten verzamelen voor het aanstaande voorjaar. Laten de vele bezigheden des daags, van Maart tot October, hem geen tijd of gelegenheid tot nadenken over allerlei op zich zelf zeer belangrijke zaken, die op het landbouwbedrijf betrekking hebben, de lange winteravonden komen hiertoe uitstekend te pas. Een buurpraatje aan den hoek van den haard, het bijwonen ook vaneen landbouwvergadering of voordracht, leveren ruimte van stof tot overwegingen van allerlei aard. Ook het lezen van geschriften over landbouw- of andere onderwerpen gaat nu beter.

10