is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 7, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIPPEN FOKKER IJ.

gehaald, opdat men even oude eieren ter uitbroeding kan geven. De kloek met de kuikens inde ren overgebracht zijnde, moet eerst zooveel als ze lust met graan (gerst) worden gevoerd en daarna late men haar gedurende eenige dagen van het kuikenvoer meeëten. Voor degenen, die veel kuikens wenschen groot te brengen, raad ik aan zich een hydro-mère (kunstmatige moeder) aan te schaffen. Men kan de kuikens daarmede in veel grooter massa bijeenhouden, ze geraakkehjker overzien en verzorgen; terwijl het tijdroovend naloopen der verschillende kloeks vermeden wordt. Verleden jaar heb ik met zulk een moeder 50 kuikens zonder de minste moeite opgekweekt. Ik nam de kuikens van de moeder af toen ze drie dagen oud waren. Aan hun tweede moeder wenden zij zich spoedig. Mijn hydro-mère (systeem Eoullier-Arnoult) kocht ik een paar jaren geleden in Brussel au grand couvoir francais, Rue du progrès 279 en heeft zeer goed voldaan. De hydro-mères en hydro-incubateurs van verschillende systeemen, zijn echter tegenwoordig in ons land ook te verkrijgen bij eigenaren van hoender-fokkenjen. Het voedsel voor het grootbrengen van kuikens, dat aanbeveling verdient, bestaat inde eerste dagen uiteen hard gekookt hoender-ei, waaronder men een dubbele hoeveelheid gekruimeld oudbakken brood voegt. Hiermede gaat men 8 of 9 dagen voort, waarna het ei weggelaten wordt om hen dan eenigen tijd met boekweitgrutten of gebroken rijst op te voeden. Inden beginne moet men de beestjes dikwijls voeren, b. v. om de 2 uren, later om de 3 uren en zoo vervolgens totdat ze ten slotte 3 maal daags gevoerd worden; het avondeten moet overvloedig zijn. Door hun mieren-eieren of ander dierlijk voedsel te geven zullen de diertjes krachtig opgroeieu. Ook melk als drinkwater komt den kuikens ten goede. Wanneer ze 5 of 6 weken oud zijn, kunnen ze do moederzorg ontberen en moet men hen dan ineen hok overbrengen, waaraan kan het zÜn een ruime ren verbonden is. Hier begint men hen langzamerhand aan grover voedsel te wennen, zonder evenwel na te laten hun dierlijk voedsel te geven. Zand en kalkhoudende stoffen hebben zij voor hun ontwikkeling ook dringend noodig. Men onthoude hun daarvan niet, evenmin van groenvoeder zooals salade, kool, enz.; doch als het kan liever gras, daar dit beter is dan al dat andere groen. De grond, waarop ze loopen, moet door omspitting los worden gehouden, opdat de dieren er gemakkelijk in kunnen scharrelen on naar wormpjes zoeken. Men zorge ook dat ze aan geen zuiver water gebrek hebben. Op die wijze groot gebracht, zullen de kuikens volwassen zijnde spoedig aan den leg komen en zullen de kosten aan die beestjes besteed ruimschoots worden vergoed door de van hen njkelijk te verkrijgen eieren. Ofschoon de meeningen omtrent de wijze waarop de kuikens moeten worden groot gebracht uiteenloopen, in hoofdzaak is men het echter eens, nl.: ze goed en krachtig voedsel te geven. Zijnde hoenders 4 jaren oud dan dienen ze door andere te worden vervangen, daar het eierleggen dan zoo aanmerkelijk vermindert, dat ze niet meer het voeder kunnen betalen. Heb ik hiervoren de Cochin-China’s en Brahma-pootra’s als uit-

104