is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 2, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YEEKOOP YAN YERSCHE ZOGGEN. DATUM-EIERS VOLGENS GEWICHT TB HANNOYER.

Yolgens eene oorspronkelijke mededeeling inde „Hann. Landund Forstw. Ztg.” heeft het „Yerein für Geflügel- und Singvögclzucht” te Hannover, in 1884 de eerste proef genomen, om versche eieren van de kippen der leden van de Yereeniging met waarborg aan de inwoners der stad te verkoopen. De proefneming gelukte en is dientengevolge tot aan het einde van December van het vorige jaar doorgezet. De beste tijd voor den verkoop duurt gewoonlijk tot aan het einde van Maart; men wil echter in dezen zomer dit verkoopen blijven volhouden, wel is waar tegen tamelijk veel verminderde prijzen. Deze handelwijze is, bovendien tot vermeerderde zekerheid van de koopers, daardoor nog gemakkelijker gemaakt, dat de verkoop inden laatsten tijd uitsluitend in bepaalde winkels geschiedt. De leden der Yereeniging, die inde stad wonen, moeten de eiers dagelijks, de buitenafwonende leden tweemaal inde week ineen bepaald magazijn, in het midden der stad gelegen, afleveren, alwaar zij met den stempel der Yereeniging worden gemerkt en vervolgens naar behoefte inde verschillende winkels verdeeld. Yan te voren heeft de leverancier (de eigenaar der kippen) in zijn eigen huisde eieren met een eigen kaoutchouk stempel, die den naam en de woonplaats van den leverancier draagt, gemerkt en er den datum waarop het ei gelegd is, opgeschreven. De leverancier moet bij het begin van het seizoen (kampagne) het aantal van zijne eierleggende kippen schriftelijk opgeven, omdat daardoor ten opzichte van het aantal geleverde eieren eene soort van controle mogelijk is. Bij de aflevering in het centrale magazijn (winkel inde Braunschweigerstrasse) worden de eiers geteld en gewogen en beide cijfers geboekt. De verkoop aan de verbruikers geschiedt volgens gewicht; het halve kilogram versche datum-eiers kost 1.20 Mark (72 cents), het kwart kgr. 36 cents. De leverancier ontvangt netto franco 60 cents het kgr. Toch worden deze eieren ook volgens getal en gewicht verkocht en kosten eiers 40 tot 50 gram zwaar 12 Pf. (7.2 cent); van 50—60 gram 14 Pf. (8,4 cent), van 60 gram en zwaarder 15 Pf. (9 cent.) Gemiddeld gaan hier 9 eiers op een half kg., doch het kwam inde beide laatste jaren niet zeldzaam voor, dat reeds 7 eiers een half kgr. uitmaken; dikwijls echter moeten ook 11 stuks voor een half kgr. gegeven worden. De Yereeniging verkoopt de eieren, zooals gezegd is, onder waarborg van verschheid en volkomene bruikbaarheid. Komen van de koopers gegronde klachten in, dan worden de slecht bevonden eieren door andere vervangen; door middel van eene oplossing van keukenzout worden zij daarbij, meestal met goed gevolg, onderzocht. Wanneer een lid der Yereeniging met voordacht slechte waar geleverd heeft, dan wordt hem het lidmaatschap opgezegd en zijne leverantie houdt natuurlijk terstond op. De navraag naar zulke eieren is inde stad Hannover zoo aanzienlijk, dat er op verre na niet aan kan worden voldaan.

29