is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 39, 02-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

** Koop GEVRAAGD: een Volbloed geregistreerd Stiermet schets van 1 tot 4 ■«ken oud. Br. met prijs en •jktamming aan P. Braams, papenvoort gem. Rolde.

** KOOP GEVRAAGD: twee Vaarskalveren plm. 6 k •Weken oud. Brieven met prijs afstamming aan J. Rate- Grolloo gem. Rolde. KOOP GEVRAAGD: drie beste Vaarskalveren plm. drie «>aand oud, ook wel volbloed, «rteven met prijsopgaaf worden ingewacht door R. Kam-JJhg. v.d. Wijckshoeve, Ooswrhesselen. v ** KOOP GEVRAAGD: een toede volbloed of een N.R.S. JJHer. Brieven met omschrij-Jhg van afstamming, producre' ouderdom en prijs worden ®gewacht bij R. Muggen, Wap volbl. ongeschetst e,-etkalf, vlekpoot geen bedaar. D. Mnlder, Ommelan«erwijk 66. KOOP GEVRAAGD: een werkpaard van 4 tot 8 jaar; ®oet beslist mak en eerlijk door K. Smit, Stroovled®er, Dwingeloo. gevraagd tot half Aug. mor twee twenters, op zware frond, ook wel apart. Opgave prijs bij T. Jansingh, Land- JJouwer, Oude Pekela. bruikleen aangeboden: een *bak en gewillig Werkpaard Jan groenboer tot half Juli, «efst dicht bij de Veenkoloniën, Br. onder No. 49. bur. L. M„ uitg. Fa. J. A. Boom & Meppel. gevraagd, genegen Melken. J, B, Smaal, Biy®JVRAAGD; Boerendochter of zonder kinderen, als noishoudster by rustend land®9uwer op mooi dorp. zy, die ?eer letten op goede behande?hg dan hoog loon, genieten de workeur. W. Bewering, Hoofd- Ter Apel. V8 8® verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE *er goed gerepareerd wordt, Odt U zich dan tot een ver» kJN adres. Onderdeelen, on-2*'at soort machine, hDiuiJ 1 bl| ons verkrijgbaar. BLAOER, Langestraaf, ‘"schoten. . «roote voorraad Hand-, Trap» t Inzinkmachines, tevens nog L., B°®d als nieuwe 2de hands Koop: alle soorten Kunsteststoffen en Friesche poot*Jrdappelen, concurreerende a contant, by H. Kwak, aflüngwolde, en L, Kwak te öt°bben^ C " Bruine Teer, Kool-3'f en Carbolineum. Biliyke us, j. Abbes, Wagenmakerij Kuiper, Jlpslnghuizen, ‘ voorraad te leveren, goed«■keurde Eigenheimer en Roo- Star pootaardappels, afïwistig van de Friesche klei, J H. J. Brouwers te Vlagt leN°°r taxe-Autoverhuur en per Ziekenauto is uw adres. en Vergunning, Wester-Tel. 11. . ag en nacht geopend. sare Vlasdokken, 12 gld. per blzend, franco aan huis 13 rS by H. Bult Mz., Wagenbergen, ' ' ?"J** U voor ECHTE KRISTAL r*«steenen en Landbouwzout P Engroshandel L. THIJS, J^KOOPEN J^huren JJ VASTE GOEDEREN :VpOTHEKEN “^astingzaken Biezen. van l W. BÖDEKER, W akelaar en Accountant, “•sterstraat 49, Winschoten.

Ondertrouw d: PIETER HENDRIKS en MARCHBÏ& SIJBRING, Odoornerveen,) Grolloo, ) 25 April 1935. Huwelijksvoltrekking 11 Mei a.s. Het Rijwielhuis Ben. Weslerdlep Tel. 83 – Vecndam GROOTÉ VOORRAAD Rijwielen en l^nderdeelen* RIJWIELEN vanaf f 20. Het Rijwielhuis VEENOAM. Jeugd uit Anloo en Omgeving. Bezoekt de Groote Vergadering op Zaterdag 4 Mei a.s., ’s avonds 7f uur in café VAN REIN te ANN E N. Opvoering van propagandastukjes en tableau. Rede van den heer J. DE LANGE L. en M. roept ook UI HET BESTUUR VAN DE FEDERATIE ANNEN. P.S. Toegankelijk voor jongens , en meisjes boven 15 jaar. Dr. B. B. Afd. Ruïnen. Vergadering Maandag 6 Mei in café MULDER te Echten, Dinsdag 7 Mei in café KUIK te Ruinen, ’s avonds 7.30 uur. SPREKER: de heer J. DE LANGE DOEL; Oprichting Jeugdorganisatie Jeugd van Ruinen en Omstr. komt en werkt allen mede tot verheffing van het Platteland. Te Ruinen: Tableau na. Entrée vrij. het bestuur. Landb. en Maatschappij EDAM en 0. Openbare Vergadering op Vrijdag 10 Mei, ’s avonds 7f uur in Café HARTOG te Warder. SPREKER: de heer J. DE LANGE. ONDERWERP; „Plattelanders ontwaakt I” Met medewerking der plaatselijke Tooneelvereenlglng „AURORA”. het bestuur. Deksfafion „Steen". Staat wederom ter dekking: de overal bekende preferente stam-, premie- en M. C. hengst „ABELÜS”. staat lederen Vrijdag bij Café KOOIKER te Emmen. Dekgeld I 14.-. Gust gebleven merries f 2.50 reductie. Aanbevelend, ff. WARMIIVO.. Stalling en weide disponibel. {

„Ridderslag9* 3-j. gitzwarte bles met hoogi witte v. Gron. Stam-Premieh. 1935 nr. 1 premiek. Gron., zwaarste warmbloedh. v. Nederlant (ruim 25V« c.M. pijp bij kurkdroog en onbehaard been), v Rittersporn, m. zelfde vr. stair als beroemde Old. prmh. Roland Zeldzame combinatie zwaarteadel-extra gangen. Bij 3. Viëtor Scheemda, tel. 57. Billijke gelegenheid stalling merriën; dekgeld f26. Germandiis. STAAT TER DEKKING, café HOMAN te Hoogeveen, de gitzwarte Stam- en Premiehengst Germandns. Zuivere Oldenburger van hooge kwaliteit, No. 1 der jonge hengsten te Assen, le Prov, premie en f4OO invoerpremie. Edele afstamming. Zeer zware ouders. Dekstation „DE GROEVE” „LEO” gaat Dinsdagsmorgens via Annen (plm. 8 uur) en Anloo (plm. 12 uur) naar Anderen, tot Woensdags nam. 2 uur. „Hardi” gaat Vrijdags dezelfde route en dezelfde tijd tot Zaterdags nam. 2 uur. Overigens thuis. W. BOXEN, de Groeve. Dekstation Annen-Gasteren. De hengsten OLAF K. 1537 en EKKO 138 D.PÜ. Zwart kol witvoet, staan lederen Maandag te Gasteren; Donderdag tot 8.30 uur te Eext, 10.30 uur te Anderen, 12 uur te Rolde, 2 uur te Orollo, 3.30 uur te Ekehaar, tot 5 uur te Ballo; Vrijdags tot 8.30 uur te Zuidlaren, 10 uur te Vries Café St. Nicolaas, tot 12 uur te Zeijen-Ouderaolen-Taarlo-Loon. Dekgeld 114.—, gust blijvend reductie. N.B. In plaats van a.s. Donderdag (Asser markt) wordt die reis a.s. Zaterdag 4 Mei gedaan. Aanbevelend, H. VAN REIN No. 7 ANNEN. Dekstation Nieuw-Amsterdam. Ak. H.tl. Landbouwers. Wilt gij eerste klas veulens fokken, gaat dan zien de hengsten teNw.- Amsterdam, extra diep met veel Rang. Staan ter dekking: 1. „ZOLAR”, donkerbruine Stam- en Premiehengst, lederen Dinsdag van 9 tot 1 uur bij Café BEEN te Zweeioo, dan terug over Sieen en Erm; Vrijdags van 9 tot 2 uur, bij Café KROEZE te Emmen. Dekgeld I IS. Meerdere merries reductie. 2. Belg. Stam- en Premiehengst „LUDWIO VAN PAVILJOEN”, staat lederen Maandag voormiddags te Noord-Sleen, terug over Zuid-Sleen en Erm en komt iederen Woensdag van 9 tot 1 uur bij Café SCHEPERS te Nw. Schoonebeek; van 2 tot 4 uur bij Café DORGELO te Oud-Schoonebeek, en Vrijdags van 9 lot 2 uur bij Café KOOIKER te Emmen. Dekgeld I 12.—. Meerdere merries reductie. Aanbevelend: j, EISING. Telef. No. 49. Dekuur kan besproken worden.

Steeds het nieuwste en solide uitvoering op gebied van Landbouwwerktuigen, zooals: Handzaaimach. f22.50. Planeet handschoffelmach. vanaf f 6. tot f 10.——. Onkruideggen vanaf f 10.—. Schoffelmach. één man één paard ySafr vanaf f65.—. Onze nieuwe F. |. K. schoffelmach. met zeisstalen schoffels te gebruiken achter alle breedten van landrollen & 18 ct. maaimach, met olie- / lagers. – Hercules Jk zichjmach. Graan- / J Ruwoiie Tractoren, Benzine-en Electromotoren, Dorschmach., Stroopersen. Roodkoperen kookpotten vanaf f2B.—, roodkoperen waschraach. Melkmach. voor handen motorkrachf. Elevatoren en Grijpinrichtingen vanaf f 125.—. Boerenwagens op luchtbanden. F. J. KEMPER Garst 20 – WINSCHOTEN – TeL 55.

g£: Gec. Hengstst Stadskanaal MusselkanaaL Tot 1 Aug* ter dekking: HWALDHERR, bij E. BROEKMAN, Stadskanaal Tel. 111, gitzwart, 3 w. v. Stm. premie kamp. b. ’34—’3S van Groningen, v. Old. Stsprh. Gaukler, m. Old. Stsprh. Waldpracht 11, wier moeder Old. Staatsprh. Marcus en Gronan leverde. Zware edelste h. v. Nederland, buitengewone gangen, dekgeld t 26.- hoog bevruchtingsvermogen. 3-j. GAMBOZOON, bij J. SCHOT, Musselkanaal Tel. 601, gitzwart, Stm. Prmb. *34—lste ’35, 2de Prov. P. in Groningen, sterke mooie b., modern type, extra gang, v. prf. prm. kamp. h. Gambo, m. prf. premm, Ranusa (res. kamp. v. Nederl. ’33) 3 j. en 1 j. volle zusters hoog gepr. en nr. 1 Centr. K. Gron ’34, inteelt Old. Gambo en Gron. Olivier, dekgeld f 21.- Billijke gelegenheid. Stalling merries. Om de 3 weken wordt één keer gedekt. Zondags niet. “SS Dekstation NORG. Staat ter dekking: de prachtige warmbl. 8 Jarige Schimmel Stam- en Prem. Hengst TELLO. Extra kleine breede hengst, met reuzen concoursgangen, en droog beenwerk zooals er geen tweede te' vinden is. TELLO fokt de volle 100 »/o schimmels. Dekgeld f 16.—, meerdere merries in overleg. Aanbevelend: J BOBJWA. Staat ter dekking: „Koekoek” No. 291 N. St. TJ. Bewijst een best landbouwpaard te zijn ! Alle dagen in ’t werk te zien. Bevrucht extra. Dekgeld f lo.—, Veulengeld f 6.—. Stalgeld per merrie 25 cent per dag. D. E. NANNINGA, Midwolda (0.). ■ «fit „GAMBO” beroemde fokhengst, Gron. pref. prm. M.C. kamp.b., kamp. handen verrichtlngsproeven, leverde ’34 twaalf Gron. stmm., w.o. 4 preferent, 2 sterm., 1935 prmh. Gambozoon (nr. 2 Groningen), stmh. Bodinus (tal Groningen, nr. 2 Hoofddorp). Gambo met veulens ’34 nr. 1 Groningen-Friesland-Gelderland, ’34 dertien v. prov. gepr., 9 zuigveulens verkocht f 3140 (gem. f 350), meerdere zuigv. tevergeefs f 300 tot f 450 p. s. geboden, by j. v. d. STEEGH. Den Andel, telef. 4, dekgeld f 26.—. BUiyke gelegenheid stalling merries.

' 'FÖ. Staat ter dekking: bij B. RIDDER: Een van de beste hengsten van Nederland, de zwartbr. witvoet Qron. Stam- en Premiehengst „AGINUS”. Dekgeld « 21.—. Staat bij Café BAKKER te Helium ter dekking: De op zijn afstamming beroemde donkerbr. Stam- en Premiehengst „GILO” Dekgeld f 18.50. Merries voor .Aginns” kunnen bij Oilo worden geschouwd. Des Zondags worden geen merries toegelafen. B. RIDDER, Harkstede, Tel. 13 l| Rnischerbrug. BART. STAAT TER DEKKING bij J. SLIEB te Dokkum, de buitengewoon zware en edele Stam- en Premiehengst BART. In Groningen zoowel als In Friesland hoog geprimeerd. Zeldzame afstamming. Extra extra gangen. im Dekstation Exloo. STAAN WEDEROM TER DEKKING: I. De zwartbr. Stam- en Premiehengst „GRUNOLD” van Dinsdagmiddag tot Vrijdag morgen en 2. De Belgische Stam-, Premieen Kampioenhengst „Elegant de Cavalier” K 1323, eender bekendste Hengsten van Nederland, van Vrijdagmiddag tot Dinsdagmorgen. Dekgeld slechts no. I f 14. en no. 2 f 12.—. Meerdere merries van één eigenaar en gust gebleven merries van ’t vorig jaar reductie. Aanbevelend, W. TAKENS, Exloo, Telef. 3. t Vee | |H Geneesmiddelen I pi van I OSMOND & ZOON I zijn geregeld j;; voorradig bij 1“ Drogisterij Bloem Kootteer te koop 1—25 Liter a 8 cent 25—100 Liter .... 6 cent 100 Liter of meer . . k 4 cent Bussen en eikenhouten Vaten beschikbaar. Vraagt condities! GASFABRIEK, Tel, 70, COEVORDEN

Het bestuur der Landbouw Crisis Organisatie voor Drenthe maakt bekend, dat zitting zal worden gehouden voor het uitreiken vaneen teeltvergunning 1935, voor het uitpoten van consumptieaardappelen voor het district Rolde: op Maandag 6 Mei 1935 van B—l2 uur v.m. voor Rolde en omgeving (Oosteinde) en van 7—4 uur n.m. voor het Westeinde in Café PIEST. Dinsdag 7 Mei 1935 van B—l2 uur v.m. in Café NIJDAM, te Deurzc voor Deurze en Batloo. van I_4 uur n.m. in Café MARTENS te Ellersloo voor Mijlande en Ellersloo. Woensdag 8 Mei 1935 van B—l2 uur v.m. voor Grolloo en omgeving (Oosteinde) en van I—4 uur n.m. voor het Westeinde in Café RATERING te Grolloo. Donderdag 9 Mei 1935 van I_4 uur n.m. in Café TAKENS te Schoonloo voor Schoonloo en omgeving. Het Bestuur der landbouw Crisis Organisatie voor Drenthe maakt bekend, dat zitting zal worden gehouden voor het uitreiken vaneen teeltvergunning voor 1935 voor het uitpoten van consumptieaardappelen voor de districten* Hooghalen: Dinsdag 7 Mei van 9—ll uur v.m, by R. Koops te Zwiggelté. Dinsdag 7 Mei van 2—5 uur n.m. bij J. Visser te Halerbrug. Woensdag 8 Mei van 2—6 uur run. bij Fennema te Hij ken. Donderdag 9 Mei van 2—6 uur n.m. bij E. Mulder te Hooghalen Dwlngeloo : Woensdag 8 Mei van 2—B uur n.m. bij het Theehuis Wed. Wemmenhove te Westeinde. Donderdag 9 Mei van 9—12 uur vm. bij J. Nijland te Lheebroek. Donderdag 9 Mei van 2—6 uur n.m. by M. Warnders te Lhee. Vrijdag 10 Mei van 2—6 u. n.m. bij H. Wessellng te Dvingeloo. Pesse s Maandag 6 Mei van 2—6 uur n.m. bij caféG. Wever te Pesse. Woensdag 8 Mei van 2—B uur n.m. bij café Tuit te Fluitenberg. Zaterdag 11 Mei van 2—6 da bij café Wed. A. Martinus te Stuifzand. R en Z voor Meerenen Jongens Kleeding. Heeréncostumes van 5. tot 35.-> Vraagt onze „SANTEGA” Regenjassen, met 12 maanden garantie. We hebben een geweldige kenze en onze prijzen weerstaan de concurrentie van de stad. M. RIETSEMA en Zn. Nieuwe-Pekela. I Bloemenhuis „Corona” I I Heropend I I LANGESTRAAT 27 – WINSCHOTEN I Telefoon 256. R

HET BAAT NIETS! I Tegen nieuwe voorraad met nieuwe prijzen valt niet te vechten. Be Koopjeswiiikel van | JAN VOS MUSSELKANAAL. I 998e zaak voor allen" Nergens vindt ü grooter sorteering en zulke lage prijzen. Manufacturen Confectie Petten en aanverwante Artikelen. Vergelijkt onze prijzen en kwaliteiten, overtuigt ü zelf! ■