is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan hij doordrongen was, door woord en schrift in grooteren en kleineren kring aan te prijzen en in wetgeving en staatsbestuur te doen opnemen Zoo heeft hij gearbeid, zonder door ligchaamszwakte terug gehouden of door teleurstelling tot moedeloosheid vervoerd te worden, tot de dood hem verrustte te midden zijner plannen om de hem geschonkene rust nog zooveel mogelijk dienstbaar te maken aan de verlichting zijner landgenooten en de handhaving van de eer der Nederlandsche wetenschap Zon onze natie hem dan geen hulde en dank verschuldigd zijn voor het aandeel.dat hij aan hare ontwikkeling genomen heeft?

Zulk eene hulde mogt vooral niet ontbreken in een jaarboekje, uitgegeven door kweekelingen der hoogeschool, aan wier bloei Ackeesdijck gedurende dertig jaren zijne krachten heeft gewijd; en hoewel mij voor dien arbeid slechts een zeer beperkte tijdruimte overbleef. gevoelde ik dan ook het aanzoek der Redactie niet te mogen afslaan, om het leven van den ontslapene, tot herinnering van zijne voormalige leerlingen, in de hoofdtrekken te schetsen. Wel zag ik terstond de onmogelijkheid in om eene volledige biographie te geven van den man . die in zijn bewogen leven zooveel gezien en ondervonden had, die in geregelde betrekking stond tot verscheidene buitenlandsche geleerden en in wiens nagelatene papieren welligt nog schatten liggen opgesloten; doch ik hoopte reeds eene niet onbelangrijke bijdrage tot de waardering zijner verdiensten te leveren, wanneer ik. naar aanleiding der door hem uitgpgevene geschriften, een overzigt gaf van zijne letterkundige werkzaamheid. Daarin straalt zijne wetenschappelijke overtuiging, zijn praktische zin, zijn onvermoeide ijver helder door; en menig woord door hem nedergeschreven . verdient nog altijd in hooge mate bepeinsd en ter harte genomen te worden.

Mr. J. Ackeesdijck werd den 22sten October 1790 te