is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’s Hertogenboach geboren Na eene zorgvuldige opvoeding genoten te hebben, werd bij op zeventienjarigen leeftijd als student aan de Utrechtsclie Hoogeschool ingeschreven. Hij had zich daar naauvvelijks driejaren op de studie der oude letteren en der regtsgeleerdheid toegelegd, toen de vrees voor de opheffing der hoogeschool hem. gelijk velen, bewoog in 1811 door een spoedig einde zijner studiën de nadeelige gevolgen dier gebeurtenis te voorkomen. Na zijne promotie zette hij zich als advokaat te Utrecht neder, waar hij in 1817 als Substituut-officier bij de regtbank van eersten aanleg werd geplaatst. In het volgende jaar werd hij bovendien benoemd tot Secretaris van het collegie van Curatoren der hoogeschool, welke betrekking hij met ingenomenheid en ijver waarnam. Doch eerlang werd hij in nog gewigtiger betrekking aan het hooger onderwijs verbonden. De verdienstelijke Wagemann , hoogleeraar in de staatswetenschappen te Luik, was in 1825 overleden. Eerst trachtte men den beroemden Jean Baptiste Say over te halen om den openstaanden leerstoel in te nemen, doch toen deze poging mislukte, werd Ackers-DiJCK in October tot opvolger van Wagemann benoemd. Zijne inwijdingsrede ie uiïlitate quam sludia imprimis hislorica et politica e peregrinationibus capiunt 1) den laatsten December 1825 uitgesproken, deed de rigting kennen, die zijne studiën reeds genomen hadden en waaraan hij zijn gansche volgende leven getrouw bleef. Het was hem niet genoeg landen en volken uit boeken te leeren kennen: wat hem belang inboezemde, wilde hij met eisfen oogen zien, op de plaats zelve onderzoeken, en zijne middelen vergunden hem die zucht naar hartelust bot te vieren, lleeds had hij Duitschland, Zwitserland. Italië en Engeland bezocht, endoor eigene ervaring de voordeelen van het reizen leeren

1) Annales Academiae Leodiensi, 1828, p. 149—156