is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en broeder tot voorspraeck willen verwerven. Dese gunst hebbende becoemen, ben van den gemelden marquis beleefdelyck geboort, en omdat de kortbeijt des tijts mij niet toeliet, alles bet tgeene tot de saeck noedicb was, in eene aenspraek te vervatten, bebbe een tweede audiëntie versocbt. In dese beeft sijn excellentie my drie dingen toegeseijt. Het eerste, dat goede oorder gestelt sonde worden tot rust en vylicbijt der buijsluijden en bewaringb des platte ') lants. Het tweede, dat sonde trachten de extraordinarisen taxen den borgeren soo ondragbelijck in saecbte middelen van gewoonelycke impositiën te veranderen. Het derde, dat mij favorabel acces tot sijne majesteijt sonde versorgen, jae selfs aan hem wilde presenteeren; het twelcke sijnde door sijn excell. affaires langer vertraagt, als ick wenste, heb sijn excell. voor de derdemael besocbt en versogbt ben mocbte welgevallen ick syn Majesteijt ’t zy door sijn Altesse de Boullion of aertsbisscbop van Eeims of bisschop van Orleans of door den bertogb van Montanzier of S. Agnan wierde gepresenteert, twelck mij synde toegestaen, heb sijn excellentie over die gunst bedanckt, alsmede over die toegeseyde vertroosting voor UEd. mog. provintie, daerbij voegende, dat ick vertrouwde van sijn. excell. medogend gemoet, dat meerder sonde doen als met woorden uytloofde; waerop geliefde te antwoorden: Ick sal tot ontlasting der provintien al bij brengen, tgeen van mij bijgebracbt kan worden; bier op ben ick van hem gescbeijden. Morgen sal ick sijn Majesteijt int besonder spreken, en daer nae van mijn wederwaren UEd. mog. beboorlijck voorslagb doen. Wenste dat bet soodanigb mocbte sijn, als UEd

') Dit woord door Neerkassel’s hand bijgevoegd.