is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1904, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de invallende vorst gedwongen een geruimen tijd lang met zijne gezellen te blijven, en hij vierde er met godsvrucht het feest der geboorte van onzen goddelijken Verlosser. Na kerstmis echter huurde hij, wijl de vorst nog altijd toenam, scherp staande paarden ') en keerde zoo, niet zonder groot gevaar de zee, welke nog straffer bevroren was, overtrekkende, weder naar zijn eigen klooster terug.”

Overigens schijnt dat filiaalhuis een grooten bloei te hebben bereikt, want de divisiekronijk en Soetenboom zeggen er van: »Het is buiten twijfel, of dit Marcken is vóór ’t inbreken der Zuyderzee een wellustige (aangename) plaatse met Hoven versien -) en aan ’t Vaste land Land gheweest, waar veel Monnicken gehouden hebben: het Land daer omtrent (sij-lieden in eygendom) ten meestendeels beseten hebben, hetwelcke veroorsaackt heeft, de namen van Munnicke-Meer, Munnickendam Munnicke-broek, en de Munnick, die de Munnickedammers noch in hare wapen voeren en houden.”

Die munnicken schijnen echter in den beginne den naam ontvangen te hebben van Vriescher Papen; in

i) Die paarden doen denken aan een groote reis en aan een verren afstand over zee.

2) Als men dat maar niet afgeleid heeft van Markenhof, of hoven.

3) Het aanhangsel van -!>de schatkamer der Nederl. Oudh." bl. 211, verhaalt daaromtrent: »eenigen tijd na het stichten der kapel {kerk, hebben wij met Schoten gezegd) bouwden zij eenige huisjes op het vaste land tegenover Marken, daar een hooge Dam of weg was, waarbij andere bewooners, door de goede gelegenheid uitgelokt, zich naderhand gevoegd hebben; welke woningen met den tijd zoodanig zijn aangegroeid, dat er een stad uit voortgekomen is, die van deezen oorsprong Monnikendam genoemd is, en een Monnik van sabel met een knots op zijn schouder, op een zilverveld, in haar wapen gekreegen heeft. De Ahcaris de la Torre zegt in zijn verslag, dat die Monnik een Franciscaan voorstelt.