Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARGANG 3

HET

R. K.

NUMMER 16

BOUWBLAD

VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR BOUW- EN AANVERWANTE BEDRIJVEN

ONDER REDACTIE VAN : Ir. L. H. HUYDTS C. I.j H. M. KRAAI J VANGER.; WIES MOENS; C. M. v. MOORSEL Pzn.; Ir. ALPH. SIEBERS B. 1.; H.ERENS, Cens. MEDEWERKERS: F.C. VAN BEUKERING, Pr.; JOAN COLLETTE; Drs. N. G. H. DEEN; M. ENGLISH, Pr.; A. J. M. GOOSSENS, Pr.; Dr. J. HAEST, C.M.; VITAL HAESAERT; A. J. KROPHOLLER ; B.J. KOLDEWEY ; Ir. E. KRAAYVANGER; Jr. C. I.;TH. KWAKMAN Pr; H. J. VAN DER LUBBEN; Ir. G. M. LEEUWENBERG, B. I.; DOM VAN DER MEY, O. S. B.; Mr. A. J. M.VAN MOORSEL; Ir. F. PEUTZ, B. I.; Drs. A. DE VRIES REDACTIESECRETARIAAT; BOOMPJES 76, ROTTERDAM ADMINISTRATIE ; SAROLEASTRAAT 35-39 HEERLEN TEL. 90 EN 114 POSTREKENING 35100 ABONNEMENTSPRIJS

BINNENLAND f 2.25 PER KWARTAAL f 9 PER JAAR — BUITENLAND 1 13 PER JAAR — BELGIË f 9 PER JAAR — LOSSE NUMMERS f 0.75 10 MAART 1932 NADRUK VERBODEN

HET R. K. BOUWBLAD wijdt in de eerste plaats zijn aandacht aan de Kerkelijke Bouwkunst, waarmee de architectuur staat of valt als uiting eener gemeenschap. Het verwerpt evenzeer de eenzijdigheid van het bouwen in z.g. historische stijlen als het eenzijdig verheerlijken der hedendaagsche constructiemiddelen; evenzeer het karakterloos voortsloffen in academische richting als het individualistisch zich uitvieren in bouw-vormen die wèl nieuw-modisch zijn, maar niet „modern", in den zin van: eigentijdsche realisatie der gezonde beginselen wier waarde in het verleden bewezen werd. Het wil bevorderen: het streven, uit de verwarde en verwarrende veelheid der huidige bouwstijlen, naar die eenheid, welke gegrondvest is op het levenskrachtige in de traditie der groote christelijke bouwkunst.

IN MEMORIAM WILLEM VAN DER WINKEL

Slechts enkele maanden zijn voorbijgegaan, sinds C. M. van Moorse! in dit tijdschrift de aandacht vroeg voor het nieuwe kruisbeeld van Willem van der Winkel. De maker van dit vol-schoon crucifix behoort al niet meer tot de levenden...

In de volle kracht van zijn mannenjaren is Willem van der Winkel ons ontzonken. Pas hoorden wij vertellen, dat hij door overspanning in zijn arbeid gehinderd werd, en daar bereikt ons de bittere tijding: „Hedennacht is onze goede vriend Willem, na het ontvangen der H. Sacramenten, overleden."

Ik loop nu den heelen dag aan hem te denken, zooals hij daar vóór mij stond bij onze eerste ontmoeting. Het

was in zijn atelier. Zijn handen en zijn werkkiel zaten vol gipsbrij. Zijn ruige hond liep zacht-grommende om hem heen. Kort nadien kreeg ik een photo van den pathetisohen Sint Franciscus dien hij sneed uit een gekromd stuk ivoor. Ik plaatste de afbeelding in „Pogen", naast een artikeltje dat hem een oogenblik voldoening heeft gebracht. En hij kon die voldoening gebruiken, deze hard-zwoegende artist, die niet geboren was om mooi weer te spelen voor Jan Publiek, deze bezetene van een hóóg Ideaal, deze door uiterste nauwgezetheid uitblinkende ambaohts-man, die geen rust kende vóór het werk dat hij onder den beitel had, tot in de fijnste, geringste détails de zuiverheid vertoonde van het volledig af-zijn.

241

Sluiten