is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 65 —

langrijke bijdragen over personen en feiten uit het heden en het verleden, die achtereenvolgens voor de afleveringen van ons Jaarboek door den Jubilaris zijn geschonken, en die aantoonen, hoe hij buiten de zielzorg van zijn beminde parochianen, die hem vóór alles ging, nog lust en tijd wist te vinden om op de hoogte te blijven van de meest interessante vraagstukken van den dag. Meer heeft hij evenwel gewrocht, dan daar vermeld staat. Men denke aan zijn van bronnenstudie getuigende „Sint-Servatius-Legende" en aan „De H. Agricolaus", uit zijn Maastrichtschen tijd, alsook aan de goed gestileerde en zoo humoristische „Schetsen uit Limburg" uit den Posterholtschen tijd, toen hij nog schuil ging achter den naam „Tom Peypersz", schetsen naar het levend model, geschreven door een volbloed Limburger voor de Limburgers, Wie er naar grijpt, zal ook heden nog genieten.

Veel heeft de ZeerEerw. Heer Vrancken dus gedaan voor de geschiedenis van Limburg, maar meer nog voor den vooruitgang der Limburgers op zedelijk en maatschappelijk gebied. Daarom herhalen wij hier in de eerste aflevering na zijn feest onzen gelukwensch en drukken de hoop uit, dat de Hemel hem nog vele jaren van welverdiende rust moge schenken na een herderlijk leven zoo vol van onverpoosden maar vruchtdragenden arbeid.

J. N. SNACKERS.

Roermond, 20 Maart 1924.

SITTARD,

„de Ingangspoort van Neerlands mijngebied in het schoone Limburg".

Met genoegen niet alleen, zelfs met eenige bewondering hebben we kennis gemaakt met bovenstaande prachtige uitgave, ons welwillend door het Bestuur der Gemeente Sittard toegezonden. Want zelden hebben we van eenige plaats in ons land een „Gids van Siad en Omgeving" ingezien,