is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°4

j. a. hermes,

ftceds gelukkiger worden. V ij f d e Grondwaarheid. Alle menfehen zijn zondaars, dewijl geen van hen code eene volmaakte gehoorzaamheid bewijst. Doch dit zondig bederf openbaart zich in verfihillende graden; het is echter altijd eene bron van veel ellende. Overdenkingen: i. Óorfprong der Zonde; 2. Verieh'llende gefTekiheid der Zonde; 3. Loon eri gevolgen der Zonde. Zesde Grondwaarheid. God is niet OnverfehiUig bij den zondigen toefiand der menfehen. Hij zoekt hm ïiict jlechts voor het verderf te bewaren, maar hen ook uit hetzelve te redden, en weder tot vrome en gelukkige menfehen te maken. Tot dat einde heeft Hij van ouds. gewerkt, en tot hetzelfde doel moest de Zoon gods, als de algemeene Heiland der wereld, op aarde verfchi/ncn. Zevende Grondwaarheid. God heeft zijnen Zoon in de wereld gezonden, om door Hem de redding der menfehen van het verderf der zonden op eene volmaaktere wijze te bewerken, dan dit tot hiertoe gefchied was. Deze Zoon gods werd mensch, van maria geboren, droeg den 'naam van jezus, en leefde over de dertig jaren onder de menfehen. Hij flierf eindelijk aan het kruis; en aan Hein hebben wij nu den Heiland der wereld en den Jlichter van den Christelijken Godsdienst. Overdenkingen: 1. Levensgefchiedenis van jezus, naar de belchrijying der Evangelisten; 2. Gods oogmerken bij de zending van zijnen Zoon in de wereld. Acht ft e Grondwaarheid. De Apostelen ontvingen van den Heiland de volmagt, om het, door Hem begonnen werk, verder voort te zetten, en de eerfte Christelijke Gemeente onder Joden en Heidenen te ftichten. Zij deden dit met den fiandvastigften ijver en het gclukkigfte gevolg. Door hen hebben wij de leer van jezus ontvangen, die nog heden een veilig en ge-, zegend middel tot verbetering, gerustftelling, en eeuwige zaliging veler duizende menfehen is. Nege.nde Grondwaarheid. Geloof aa,n het Evangelie wordt Heilig gevorderd van allen, die hetzelve hooren. Dit 'geloof bèftaat echter geenszins in eene blinde toeflcmming, maar in eene gewillige aanneming en oefening der erkende waarheid. Het vervult het hart niet jlechts met kinderlijk vertrouwen op god en den pjjirlosfer» maar ook met nieuwe goede gezindheden, die zich vervolgens betbonen in de verbetering van het leven, en m slkrki goede bedrijven, Tiende Grondwaarheid,,

. Z.OQ