is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET GEBRUIK VAN DE ELECTRICITEIT , ENZ. 485

over het gebruik van de electriciteit tot verlichting.

(Door den Hooglecraar mkinecke.)

Hoe voortreffelijk ook de gasverlichting is, en hoe bezwaarlijk het nog voor weinige tientallen van jaren te voorzien geweest is, dat de nlözöfltclie'lainp, of het brandend waterftóf - gas „ geiijk thans inderdaaa reeds plaats heeft , geheele ftraten, ja deden verlichten zou, ik twijfel er echter niet aan, of deze verlichting zal door eene nog betere en goedkoopere, ik meen» door eene electtieke, verlichting vervangen worden.

Deze mijne verwachting is gegrond- op eenige reeds voor vele jaren genomene proeven. Ik wiide mijne leerlingen destijds doen zien, hoe men, zoowel de lichtende electrieke vonk, >als den elect rieken febok, fcliier tallooze malen kan laien overfpnngen , zoo men Hechts ecnen droogen dampkring, en wé! gedoleerde, cn op eenen behoorlijken afltand gep'aatfte geleiders heeft. Ik wilde tevens door deze proefnemingen, tot voldoening van mijnen eigenen weetlust, onderzoeken, tot welk eene vermenigvuldiging een electrieke lichtüraal te brengen is, en of ons die vermenigvuldiging of herhaling ook eenige merkwaardige verlichting geeft.

Ik hing te dien einde aan een' der wanden van mijne gehoorzaal zes, met ftukken van bladtin belegde, glasfebijven (blitz tafeln), omtrent honderd looden kogels met was, en eene, twintig ellen lange, met kleine fluitjes bladtin omwikkelde, zijden koord. Deze derwijze geifoleerde ftukjes metaal hingen vooral niet meer dan een duim van elkander, zoodat, allés door draad'. Werk in verband gebragt zijnde, de var. de electrifeermachine komende vonk welhaast duizendmaal overfprin» gen moest. De machine, die ik wat fnel bet draaii'en , om eenen aanhoudenden lichtffraal te verkrijgen, was wel goed, maar Hechts van twee voet middelltinsen evenwel vonden zich al mijne aanfchouwers zoowel, lïh 3 als