Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende spelers, op het gefluit van den scheidsrechter in het veld.

Go-ahead III: Lukwel (g), de Raadt en B. de Boer (b), Kruseman, Leen (c) en v. Reenen (h. b.), Eissel, v. Houten, Schmidt Müller, Eizinga en Roelofsema (f).

Get-On: Harders Sr. (g), Harders Jr. en Bosschart (b). Renesse, v. Balluseck (c) en Knottenbelt (h. b.), Stort, Tiene Jansen, v. Eek en Blommenstein. Beide eerste goals door Go-head gemaakt, konden mijns inziens gemakkelijk door den keeper gehouden worden. De eerste ontstond door een corner, de 2e door een gemakkelijk te houden schot van Eizinga. Deze stand (2-0) blijft zoo tot dat half time aanbreekt en de spelers een oogenblik verademing krijgen.

Na half-time speelt Go-ahead met wind mee en het spel blijft nu hoofdzakelijk op Get-On's terrein. Eindelijk weet Blommenstein de te ver naar voren geloopen half backs en backs te verschalken, zendt een zacht schot in, dat door Lukwel met de meeste kalmte wordt doorgelaten en Get-On heeft haar eerste en laatste goal gescoord. De laatste 5 minuten breken aan, een ware stormwind als voorbode van het naderend onweer steekt op, Get-On doet wanhopige pogingen om Go-ahead het scoren te beletten maar niettegenstaande dit, waait de bal door Get-On 's goal en heeft Go-ahead de overwinning behaald met 3—1.

Van Go-ahead blonken uit: Kruseman, Leen en Reenen. De forwards linie was meer dan slecht, even zoo de keeper. Van de backs was B. de Boer het best.

Bij Get-On waren Bosschart, Harders Jr en Bulluseck de besten, de rest was vrij middelmatig. Als scheidsrechter fungeerde de heer Neeb, grensrechter waren Beekman en In 't Veld.

F. M.

* * *

Vitesse II v. Get-On.

Zondag 8 April had, onder begunstiging van fraai, warm weder, bovenstaande match plaats. Een mooi, gemakkelijk te bereiken veld, goed weder en belangstelling in de jongste Wageningsche voetbal club zijn zeker wel de voornaamste factoren van de groote opkomst van het publiek.

Arnhem wint de toss en verkiest het eerst te spelen met zon en wind in den rug en als om 10 minuten over halftwee de scheidsrechter zijn fluitje laat hooren, stellen de volgende elftallen zich op:

„Vitesse": Gerkens (g. k.) Fisscher en Beyer (b). Mesman, Doyer, v. d. Sande en Telger, (li. b.) Couvée, Roqué, Engelberts (c) en Piekema (f)

Get-On": H. Harders (g. k.). Renesse en Bosschart, In 't Veld, v. Balluseck. (c), Tiene, Jansen, (b). en G. Havers (h. b. ); Blomenstein, M. v. Eek en v. Genderstort (f).

Get-On trapt uit en begint met een stormloop die niets oplevert, dank zij Fisscher en het weinige samenspel der Wageningsche forwards. Hierna blijft de bal hoofdzakelijk op het middenterrein, waar men een woest spel te zien krijgt tusschen de half-backs der beide partijen.

Arnhem wint langzaam aan meer veld en plotseling dringt haar voorhoede op met Mesman aan het hoofd. Een jammerlijk misgetrap en een in-den-weg-geloop van de Wageningers volgt. Backs, half-backs en forwards krioelen door elkaar, loopen tegen elkaar aan, de keeper staat geheel machteloos voor het werk en Couvée scoort zeer gemakkelijk de eerste en laatste goal voor Vitesse.

Met vernieuwden moed begint het spel weer. Balluseck spoort zijn mannen aan èn door goed spel èn door woest gebrul. Niettegenstaand dit alles blijft de score tot halftime dezelfde.

Een kwartier rust (een weelde die de spelers zich wel mochten veroorloven) en het spel wordt hervat. Get-On heeft nu het heft in handen; ze speelt met wind en zon in den rug en heeft daardoor kans tot winnen.

Vitesse speelt kalm en schijnt zeker van haar overwinning, vast rekenende op de ach¬

terhoede. Nadat de bal ongeveer 20 minuten op Arnhem's terrein heeft rondgezworven, weet Get-On door v. Eek (Sr) de score gelijk te maken.

Dadelijk hierop ondergaat Get-On's elftal eene verandering; Renesse komt in de voorhoede terwijl G. Harders zijn naam als back zal gaan handhaven. Deze verandering blijkt goed te zijn.

Eenige kansen worden door beide partijen verknoeid, en aan Vitesse wordt een strafschop toegestaan, die niets oplevert. Kort voor het einde schiet Tiene Jansen ; Arnhem's keeper staat klaar den bal weg te slaan doch Fisscher is zoo vriendelijk hem eene andere richting te geven en voor Get-On te scoren. Tijd wordt gefloten en Get-On wint met 2—1.

Het spel der forwards was aan beiden zijden beneden alle critiek; samenspel ontbrak geheel. Bij Vitesse speelden Gerkens, Fisscher en Mesman het best terwijl Beyer bijzonder uitmuntte door mistrappen. Van Get-On waren Balluseck, Bosschart, de gebroeders v. Eek en G. Harders de beste spelers; de anderen waren middelmatig, terwijl de keeper geen gelegenheid kreeg om zijne talenten te toonen.

Als scheidsrechter trad op:

F. Meeter.

Rapiditas (II) v. Neptunus.

De clubs stelden zich Zondag te ongeveer 2 uur als volgt op:

„Rapiditas:" Gaastra (goal), Horsting, Luchtmans (backs), Kruys, Key, Schenke (half-backs), Bakker, Stokvis, Wemmerslager, v. Veen (forwards).

„Neptunus:" v. Gemert (goal), de Puy, Lafontaine (backs), Heniger, Dirks, de Gunst (half-backs), Bahnmüller, Kuineman, Zeef, Lafontaine-de Vries (forwards).

Rapiditas, dat slechts 10 man in 't veld brengt, trapt uit en de forwards, geholpen door den wind vallen aan. Het slechte schieten belet echter bet scoren.

Van Veen weet den bal op te brengen en goed voor de palen te plaatsen, Stokvis snelt toe en zendt den bal in, de keeper trapt hem tegen v. Veen aan, die hierdoor de kans schoon ziet en de eerste goal scoort, daarbij echter hands makende. De goal wordt geldig verklaard.

Als na den uittrap Lafontaine den bal goed voor de goal zet, bestaat er voor Neptunus eene schoone gelegenheid, een tegenpunt te maken, doch Bahnmüller vertrapt deze jammerlijk, door den bal juist over de lat te schieten, terwijl eenige oogenblikken later het leder rakelings langs de palen snort tot groote verlichting van Rapiditas spelers.

Geen der beide partijen slaagt er in, nog eene goal te maken en tot half-time blijft de stand 1—0.

De strijd wordt daarna hoofdzakelijk op Neptunus grond gevoerd, slechts enkele malen kunnen Lafontaine en de Vries tot op Rapiditas goal doordringen, doch van Veen, die met Luchtmans van plaats gewisseld heeft, en Horsting staan pal en laten slechts weinig door. De keeper heeft nagenoeg niets te doen.

Rapiditas forwards zwerven voortdurend om de goal, v. Gemert weet veel te houden, door het mistrappen van Lafontaine komt de goal dikwijls in gevaar en 't gevolg is, dat spoedig door Wemmerslager gescoord wordt.

Een corner valt Rapiditas ten deel, die goed genomen wordt door Bakker, Wimmerslager vangt den bal op en jaagt het leder ten derden male door de palen.

Stokvis, maakt kort daarop no 4 met een onhoudbaar schot. Een ver schot van hem komt tegen de lat, de bal springt terug, wordt in zijne vaart gestuit door een back en het leder gaat voor de 5e. en laatste maal door de goal.

Veel bijzonders valt verder niet meer voor en als het fluitje gaat, is de stand 5—0 in 't voordeel van Rapiditas.

v, Gemert keepte zeer goed, doch door het slechte backspel van Lafontaine had hij niet veel succes. Van de half backs was de Gunst de beste; Dirks voerde niet veel uit. In de voorhoede speelde Lafontaine

niet onaardig; hij werd echter niet genoeg gesteund.

Rapiditas keeper kreeg te weinig te doen om een oordeel over hem te kunnen vellen ; Horsting speelde uitstekend en werd daarin krachtig bijgestaan door Luchtmans. Kruys was de parel van de 'half-backs; waar zijne beenen het werk niet konden doen, deed zijn hoofd het. Onder de forwards was Wimmerslager de beste; Bakker en v. Veen speelden niet slecht; Stokvis bleef niet genoeg op zijne plaats, overigens was zijn schieten uitstekend.

Als grensrechters fungeerden de Heeren J. Bok en W, Nieboom, scheidsrechter was;

J. G. Bijdendijk.

Het seizoen 1893/94.

(Vervolg.)

De wedstrijden door de H. V. V. gespeeld, hadden tot uitslag:

12 Nov. in" Rotterdam H.V.V. slaat Victoria (2—1). 26 „ „ den Haag H.V.V. „ Sparta (3—2).

17 Dec. ," Wageningen H.V.V. .. Go-ahead (4—2). 25 „ „ den Haag R.A.P. „ H.V.V. (4—0). 21 Jan. „ den Haag H.V.V. , Rapiditas(3—0). 28 „ „ den Haag H.V.V. ., Go-ahead (3—0).

4 Feb. „ den Haag H.V.V. „ H.F.C. ('2—0). 25 „ „ Rotterdam H.V.V. gel. m. Sparta (1—1).

4 Maart „ den Haag H.V.V. „ Victoria (4—2). 11 „ „ Heemstede R.A.P. „ H.V.V. (4—0).

18 , „ Heemstede H.F.C. , H.V.V. (4—1).

De 10 competitie-wedstrijden hadden tot uitslag: 6 gewonnen, 1 gelijk, 3 verloren, punten 13, 20 goals voor en 20 tegen, goalaveras'e 1.

Sparta's Seizoen.

„Sparta sloeg alle clubs, behalve de H. V. V.": kan er beter begin gevonden worden voor een overzicht van de daden der dappere club, waaraan het Rott. Voetbal zoo verbazend veel te danken heeft, kan er mooier begin zijn voor haar loopbaan als le klasclub? De onvermoeide pogingen van het Bestuur om de club een kranig figuur te doen slaan, pogingen, die een enkele maal te ver gingen, getuige het laten spelen van Engelschen in het elftal, waaraan spoedig door den Bond een einde gemaakt werd. zijn met goeden uitslag bekroond door het innemen der vierde plaats, onmiddellijk achter de drie veteranen-clubs, met drie punten meer dan Go-ahead, haar scherpe concurrente in haar, laat ons hopen, laatste 2e klasse-jaar.

19 November begint de dans en H. F. C. geraakt onder den voet met 4—3, een welverdiende overwinning wel is waar, doch verkregen met de hulp van Howard, de Harwich-back. De volgende week wordt de steven naar den Haag gericht, er is geen Engelsche loods aan boord en op de Maliebaan wordt schipbreuk geleden met 3—2. Het schitterende spel der Spartanen plus dat deitwee Engelschen, Howard en Morrin in den daaropvolgenden wedstrijd te Heemstede tegen de Kampioenen, is nog niet schitterend genoeg om R. A. P. ten onder te brengen en een tweede nederlaag volgt, ditmaal met 1—0. De lijdensbeker is nog niet vol genoegen Victoria wint 17 December zeer onverwacht met niet minder dan 3—1, na een zeer spannenden strijd. Het nieuwe jaar opent Sparta op luisterrijke wijze, èn door de in bezitname van een zeer goed veld èn door een prachtig spel tegen Harwich en Parkeston op 8 Januari, met slechts 1—0 in haar nadeel eindigende. Den volgenden Zondag zijn de Spartanen broken down, blijven kalm thuis in plaats van naar Wageningen te gaan en worden dientengevolge met een nederlaag van 5—0 gestraft. Den moed laten zij zakken en H. F. C. proeft het zoete der wraak met 7—0. Onder het bulderen van een orkaan bestormen de beide zusterclubs elkander den 28 Januari op Sparta's veld en de eerste overwinning na zoovele nederlagen volgt, met 3—0. Het begint hen weder in de beenen te zitten en 5 Februari wordt met Felixstowe gelijk gespeeld, govolgd door een overwinning op Goahead met 2—1. Sparta 's eindspurt is geducht, en, na een dead-heat met de H. V

Sluiten