Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want de eerste wedstrijd bleef onbeslist, terwijl de tweede door United met 2-1 gewonnen werd.

NOTTS FOREST.

Notts Forest's tweede seizoen in de seniorafdeeling was gunstiger dan verleden jaar toen zij als tien eindigde, tegen dit seizoen zeven. WEST BROMWIGH ALBION.

Een der weinige clubs, die geen groote sommen betalen voor Schotsche'spelers, doch het elftal voornamelijk kiezen uit spelers uit de omstreken. Zij eindigen ongeveer als verleden jaar, toen zij negen waren met 29 punten.

E VERTON.

Geen club, die het meer bij haar supporters verbruid heeft, dan zij. De eene week prachtig spelende, was zij den volgenden Zaterdagslechts een schaduw van haar zelve. In waarheid bestaat er geen betere team in geheel Engeland. De ups-and downs zijn een bewijs te meer van de loffelijken onzekerheid van het voetbalspel. De club is, wat het financieële betreft, sterker dan ooit en bezit hot prachtigste veld ter wereld. Onlangs nog gaven zij f 7200 uit voor een nieuwe tribune.

STOKE.

Te huis steeds met succes spelende, vielen hunne nederlagen buiten de stad des te meer op.

Oneenigheden S tusschen de bestuursleden was oorzaak dat de club in het begin met slechte elftallen speelde, terwijl bovendien de backs eenige weken buiten staat waren te spelen. SHFFFIELD WEDNESDAY.

Hoewel de Wednesday er in geslaagd is uit het benarde drietal te komen, zijn de supporters verre van tevreden met het spel in het afgeloopen seizoen. Reeds in den beginne had de club met moeilijkheden te kampen daar verschillende harer beste spelers kwetsuren opliepen.

BOLTON WANDERERS.

De geslagen eindstrijders om de Cub hadden een treurig league-seizoen en ontsnappen juist aan een strijd om een plaats in de le afdeeling. Verscheidene nieuwe spelers werden beproefd, doch zonder succes.

PRESTON NORTH END.

Meer dan treurig is het dit jaar met Preston gesteld. Groote namen als van Ross, Gordon, Stewart e. a. ontbraken in het elftal en hun opvolgers waren meer talrijk dan succesvol. Het volgende jaar is misschien Trainer, de uitstekende keeper, ook voor hen verloren, terwijl de jonge Ross zich eveneens terug zal trekken. De geldmiddelen verkeeren in ontredderden staat en reeds werden enkele malen andere League clubs te hulp geroepen om de loonen der professionals uit te kunnen betalen. Er behoeft slechts weinig bij te komen en „proud Preston" verdwijnt voor goed van het tooneel.

DARWEN.

De club, die verleden jaar Notts County uit de eerste afdeeling werkte, ziet zich, dank zij verschillende ongelukken met spelers, opnieuw genoodzaakt haar plaats te verdedigen.

De nieuwe spelers, die de club in dienst nam, faalden allen.

NEWTON HEATH.

Evenals verleden jaar onder aan op het

lijstje staande. De club begon zeer goed. doch

in den wedstrijd tegen Derby werden drie

harer beste spelers geschorst en van dat oo-

genblik kelderde zij al meer en meer.

* * *

Het seizoen 1893/94.

( Vervolg.) Go-ahead's Seizoen.

Door haar afgezonderde ligging en door het verlies van enkele harer beste spelers in den loop van het seizoen, in veel minder gunstige omstandigheden verkeerende dan Sparta, haar mede-debutante in de eerste klasse-competitie, is het niet te verwordereu dat Go-ahead lager geplaatst is dan haar vinnige mededingster van verleden jaar.

Het begin met de nederlaag van 6—0 tegen R. A. P. op eigen grond, was verre van

bemoedigend, doch werd gevolgd door een pittig spel, 14 dagen later, te Heemstede tegen de H. F. C. waarbij het verschil slechts één goal bedroeg, ten voordeele der Haarlemmers. 10 December trekt Go-ahead naar Rotterdam en wint met 2—1 van Victoria een wedstrijd, aan beide zijden uitmuntend door slecht spel.

Hoewel de volgende week te Wageningen de score voor half-time 2—0 in het voordeel der Go-aheadisten is, wint de H. V. V. ten slotte met 4—2.

Het wegblijven der Spartanen op 14 Januari brengt de Wageningers twee punten aan en het scheelde zeer weinig of den volgenden Zondag hebben zij hun score wederom vermeerderd, ditmaal ten koste van de kampioenen, die er op het randje inslaagden, den strijd te Hilversum met 1—0 te winnen.

De tocht naar de residentie eindigt met een nederlaag van 3—0 en de eerste en eenige ontmoeting met Sparta heeft tot uitkomst een 2—1 aan de zijde der Rotterdammers.

De Haarlemmers kunnen op 4 Maart slechts één enkel punt tegen hen scoren, waarna Victoria zeer beslist met 4—1 te Wageningen geslagen wordt. Dit is het einde van een seizoen, dat waarschijnlijk geheel anders geloopen had, indien v. d. Ven, Kuipers, Honduis, Tuckerman e. a. in alle wedstrijden hadden kunnen mededoen.

Neeb was ten allen tijden, zoowel in do goal als op back, de man en aan zijn spel is het een groot deel te danken dat van de zeven nederlagen er vier zijn met een verschil van slechts één goal. Tuckerman was tusschen de palen steeds vrij onzeker en liet dikwijls weifelende tusschen het gebruik van handen of voeten, den bal voorbijgaan. De afwezigheid van v. d. Ven en Kuipers in de latere wedstrijden en het vertrek van den captain Babi wogen zwaar en gaven Jut, Faust en v. Beek Vollenhove meermalen gelegenheid te toonen, dat zij een halfback-linie vormden, waar pit in zat. De voorhoede kon soms zeer goed drijven en samenspelen, doch het schieten liet gewoonlijk te woischen over.

De wedstrijden door Go-ahead gespeeld waren:

12 Nov. te Wageningen R.A.P. slaat Go-ahead (6—0). 26 „ „ Heemstede H.F.C. , Go-ahead (3—2).

10 Dcc. „ Rotterdam Go-ahead „ Victoria (2—1).

17 „ „ Wageningen H.V.V. „ Go-ahead (4—2). 21 Jan. „ Hilversum R.A.P. „ Go-ahead (1—0). 28 „ „ den Haag H.V.V. „ Go-ahead (3—0).

18 F eb. „ Rotterdam Sparta „ Go-ahead (2—1). 4 Maart „ Wageningen H.F.C. „ Go-ahead (1—0).

11 „ „ Wagenidgen Go-ahead „ Victoria (4—1). 10 wedstrijden gespeeld, 3 gewonnen, 7

verloren, 6 punten, 16 goals voor, 22 tegen, goalaverage 8/i i.

Alvorens een overzicht te geven van Victoria's seizoen, bieden wij onzen lezers- misschien niet handelende in den geest van den persoon zelf, het portret aan van den Heer W. Prange, oud-voorzitter van den Ned. Voetbal, en Athletiek Bond, die eenige weken geleden ons land verliet om zich in Indië te vestigen.

Sinds enkele jaren lid van ons bondsbestuur, eerst als commissaris, daarna als onder-voorzitter om eindelijk op den le Kerstdag van het vorige jaar als eerste voorzitter gekozen te worden, vereenigde de Heer Prange alle eigenschappen in zich om zulk een groot lichaam, als de N. V. & A. B. langzamerhand geworden is, te leiden en in de goede richtingte sturen. In al zijn functiën, hetzij als bestuurslid van den Bond of als scheidsrechter, hetzij als speler, — de Heer Prange was in vroegere jaren een der steunpilaren van het Utrechtsche „Hercules", speelde dit jaar in Noord v. Zuid met de Noordelijken, streed met de kampioenen in den return-match tegen de H. F. C. en hielp eindelijk, op den dagvoor zijn vertrek naar Insulinde, de Maidstone F. C. in haar ondankbaren strijd tegen R. A. F., wist hij zich van de sympathie zijner medebondsleden te verzekeren. Met leede oogen zagen wij hem vertrekken, overtuigd dat het moeilijk zijn zal voor de opengevallen plaats in het Bondsbestuur een even beleidvol en waardig opvolger te vinden als de vertrokkene.

Zijn voetbalplunje ruste in vrede!

Victoria's Seizoen.

En een bittere traan welde op in zijn manlijk oog bij het doorlezen van het bovenstaande en ziet, plotseling schoot het als een bliksemstraal door zijn brein, thans in de ware stemming te zijn voor het schrijven van een overzicht, dat somber als de somberste nacht, geen enkel lichtpunt aanbiedt waarop des voetballers blik met genoegen zou kunnen rusten. Vanwaar die akelige zwartheid, die zwarte akeligheid, van waar?

De toekomst en het kampioenschap lachtte hen tegen, met de oud-R. V. C'ers Hooykaas, Kan, Jac. Bakker en v. d. Laan onder hun vlag en de beste Victorianen van het vorige seizoen beschikbaar. Maar nauwelijks zijn ze ten tooneele of ze vallen over hun eigen beenen en verliezen van de Amsterdammers niet malsch met 5—1, een nederlaag die met een paar goals minder voor de Rappenaren meer dan goed betaald zou geweest zijn. De moeilijkheid van het begin, zuchtte men, doch het begin verdween en de moeilijkheid bleef bestaan, getuige de onverwachte nederlaag tegen de H. V. V. de volgende week en de dito dito tegen Go-ahead op 10 December. Aan alles en iedereen twijfelende, worden de schoenen tegen Sparta aangeveterd en Victoria wint met 3—1.

Voor ieder, die hierna een kentering verwacht in het spel der Rotterdamsche geelzwarten is het verliezen met 2—0 te Heemstede tegen de H. F. C. een teleurstelling, die een maand later nog grooter wordt als de zusterclub het oog om oog en tand om tand met zusterlijke liefde toepast en met 3—0 naar huis stevent. Evenals bij haar eerste optreden te Heemstede, is 2—0 het getal waarmede zij voor de tweede maal de Haarlemsche dreven en de Rappenaren voor dit seizoen vaarwel zegt. Juist een maand lateischijnt een verpletterende nederlaag met 4—0 tegen de H. V. V. te den Haag een zekerheid, als in de laatste minuten het getij eenigszins verloopt en zij er in slaagt snel achter elkaar twee goals te scoren, waardoor het pijnlijke min of meer verzacht wordt. Een vruchtelooze reis naar Wageningen is juist voldoende om het laatste overblijfsel van moed en wilskracht mede te nemen en de beide laatste wedstrijden, die tegen Go-ahead en II. F. C. eindigen in nederlagen resp. van 4-1 en 5-0.

Daarna het onderspit gedolven in Rapiditas' promotiewedstrijd en een van de treurigste seizoenen, die voor een club weggelegd zijn, is geleden.

Waaraan die reeks onheilen te wijten? Man voor man op den keper beschouwd en vergeleken met die van andere clubs, doen de Victorianen in geenen deele voor deze laatsten onder. Kan, Bakker, Buck en v. d. Laan zijn forwards, die in ieder ander Ned. elftal een plaats zouden vinden, Hooykaas en Bernicke staan bekend als zeer goede halfbacks, getuige hun opname in bondg_

Sluiten