Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elftallen, Zuyderhoff steunt hen steeds zeer k verdienstelijk, Heinen en Havelaar zijn £ weliswaar geen backs om van om te vallen, doch beschikken over de noodige kracht en vlugheid, v. d. Prop is in geen geval slechter s dan andere goalkeepers, vindt in Vening Meinisz een bekwaam plaatsvervanger, en j met een leger van zulke talenten, zulke ^ minne resultaten, 't Is écrasant! Gebrek } aan voldoende oefening, door afwezigheid j van een goed bespeelbaar veld, moge zeker c als de hoofdoorzaak van Victoria's ongelukkig optreden te beschouwen zijn, een groot deel ( van het falen is te wijten aan het zenuw- , achtige gekibbel en het daarmede gepaard gaande „gelummel", als er door den een of ander een bok geschoten is, waardoor oogen- . blikken ontstaan, die voor een eenigszins ban- dige tegenpartij met geen goud te betalen zijn. ^ Wanneer de captain, met nog veel meer 1 strengheid dan in hem is, het gewauwel in de gelederen onmiddellijk den kop indrukt en de tien overige heeren hun club in haar benarde oogenblikken niet in den steek laten, kan het niet anders of een eventueele opname onder de tweede-klasseclubs moet van korten duur zijn. .. De wedstrijden door Victoria gespeeld zijn : 5 Nov. te Rotterdam R.A.P. slaat Victoria (5—1). 12 „ „ H.V.V. „ Victoria (2—1).

3 Dec. " Antw. Victoria gel. met Antw. F. C. (2—2).

10 „' l Rotterdam Go-ahead slaat Victoria (2—1).

17 v Victoria „ Sparta (3—1).

24 " " Heemstede H.F.C. „ Victoria (2—0^. 28 Jan. „ Rotterdam Sparta „ Victoria (3-0 .

4 Feb. „ Heemstede R.A.P. „ Victoria (2—0). 4 Maart ., den Haag H.V.V. „ Victoria (4-2).

11 „ Wageningen Go-ahead „ Victoria (4—1).

18 " Rotterdam Ant. F. C. „ Victoria (4—1).

25 „ „ H.F.C. „ Victoria (5—0). 8 April " l Rapiditas „ Victoria (2—1).

10 comp. wedstrijden, 1 gewonnen, 9 verloren, 2 punten, 9 goals voor, 30 tegen, goalaverage 3/i o.

Wielrijden.

le Wegwedstrijd der Hilversumsche Velo-Club.

Zondag j.1. hield de H. V. C. haar eersten wegwedstrijd. Het weer was prachtig en de weg, + 25 K.M. lang, uitstekend, dank zij den regen van de vorige dagen.

Aan de start verschenen de heeren: P. Hart Nibbrigh, (Edo H. V. C.) J. Heymans, (Hollandia), H. Biegel, 6. Kluiver, W. Stap, Th. de Wit en A. Kupfer.

Om 10.37 wordt het sein tot den afrit gegeven. Kluiver en Küpfer nemen de leiding, doch weldra gaat Nibbrigh naar voren, den geheelen weg over de leiding houdende. Even voor het keerpunt verlaat hij de anderen en passeert om 11.21 de eindstreep, de 26 K.M. dus afleggende in 44 minuten. Twee minuten later komen Biegel en Heymans wiel aan wiel aanspurten, doch bij de bocht komt Heymans voor en wordt 2de in 46 minuten 26 sec, Biegel 3de in 46 minuten 263|ö sec. Kluiver 4de.

De geheele wedstrijd liep uitstekend van stapel, de posten kweten zich zeer goed van hun taak en ik twijfel niet cf het geheel zal eene aanmoediging zijn voor de Velo club om spoedig weer zoo'n aangenamen dag aan de wielrijders van het Gooi te verschaffen.

Zimmerman kwam Vrijdagavond 11 uur te Parijs aan. Tegelijk met hem arriveerde kanker, een bekend sprinter, kampioen der Manhattan Athletic Club.

* * *

Zaterdagavond vertrok Terront van Lyon naar R0me voor zijn record-rit Rome—Parijs

Er wordt nu weder in Frankrijk een wegwedstrijd Montpellier-Parijs aangekondigd met een eersten prijs van 10000 francs.

*

^ Bij de groote wedstrijden te Milaan werden Edwards en Barden door de Italianen

kwamen drie Italianen, Ruscelli, Cantu en Alaimo voor de Engelsehen aan.

*

Do Zaterdag te Herne-Hill gehouden wed- .: strijden, hadden tot uitslag:

1 mijl handicap 1. Walker, 2. May, 3. Martin,'tijd 2 m. 21; ^ mijl van meet 1. P. , W. Brown, 2. Osborn, tijd 1. m. 103/ó; */* mijl handicap. 1. Knight 2. Pulford, 3. BowieTijd Lm. 29 v-, sec. 10 m. (Brixton Cup) 1. Brooks, 2. Fisher 3. Osmond, Tijd: 26 m. 64/s.

Osmond behoeft de Brixton Cup nog slechts . eenmaal te winnen, om hem in eigendom te verkrijgen.

De Engelsche team die Zaterdag tegen de Fransche team bestaande uit: Maurice Farman, Dumont, Spoke en Fossier zal rijden, is samengesteld uit : Edwards, Harris, Lumsden en Sansom.

*

De athleet Sandow doet tegenwoordig aan wielrijden en gebruikt een 96-gearing.

# *

Lebr komt weer in conditie; te Hamburgreed hij 400 M. in 294/s en maakte record.

Ook won hij een meetwedstrijd met 30 M. van elf concurrenten.

Te Stettin won hij alle nummers waaraan hij deelnam.

*

De Perrodil kwam Maandagmiddag 3 uur te Weenen aan. Hij heeft dus den afstand Parijs-Weenen afgelegd in 6 dagen 9 uur.

Cricket.

Ajax v. Hermes.

Gepasseerden Zondag toog Ajax naar Schiedam om Hermes op een matchterrein, dat niet zeer gelijk was, te bevechten. Dirkzwager, Hermes captain wint den toss en zendt J. de Groot en J. V. d. Putte in tegenover het bowlen van Roelants en Je Beus. In de eerste over wordt de Beus door v. d. Putte voor 2 en 3 naar leg geslagen. Veel heldenfeiten komen daarna niet meer voor, zoodat de geheele innings voor 33 runs sluit waarvan J. de Groot met 7, de topscore is. De toestand van den grond had het zijne er toe bij gedragen om de score laag te doen blijven. Hermes, dat spoedig hierop aan bat tijgt, weet niet veel meer te maken en laat Ajax met een verschil van slechts 5 runs achter zich. Hiervan hadden de Reus en Roelants elk 7, de Lange en Vormer ieder 4.

J. de Groot en J. v. d. Putte zijn wederom de beginners; langzaam maar zeker stijgt de score, Adam doet zich gelden en later is van Jongeneel de man die er lustig op slaat. Adam is weldra voor een goedgespeelde 16, waaronder één kans, uitgeruild, waarna Jongeneel en de Groot de innings met kracht voortzetten. Jongeneel's levensdraad wordt door een goeden vang afgesneden, nadat hij 28 runs gemaakt heeft in zeer lossen stijl.

De scheidsrechter krijgt plotseling een rage van legbefore wicket en achtereenvolgens verdwijnen J. de Groot voor een zeer voorzichtig 'en langzaan gespeelde 21, M Beyerink, A. v. d. Putten en D. van Manen.

De geheele innings sluit voor 85 runs, zoodat Hermes 80 runs achter is.

Deze in te halen is een vrij hopelooze taak voor de Hermieten.

Door voorzichtig spel trachten zij hun ' doel te herijken, maar het bowlen van A. v. ' d. Putte is hun te machtig en binnen korten tijd is alles uitgegooid voor 26, waarvan de Beus topscore met 7. j Ajax wint dus met 54 runs. 3 Hermes muntte noch in bowlen, noch in batten eenigermate uit; het fielden was vrij goed. Bij Ajax was het bowlen en fielden " goed, terwijl de kracht van het batten slechts t bij enkelen schijnt aanwezig te zijn.

Vooral dienen genoemd de Groot, Jongeneel en Adam. Voor het bowlen mag A. n v. d. Putte een woord van lof niet onthoun den worden. Zie verder de averages:

SOLUS

Ajax.

lste innings. 2de innings.

J. de Groot c. Dirkzwager ^ 1. b. w. b. Jongbloed 21 b. Roelants 7 J. v. d. Putte b. Roelants 5 c. van Buysen b. de beus 1 A. v. d. Putte c. Dirkzwager b. Vaandrager 2 1. b. w. b. van Buysen l J. Adam b. Vaandrager 3 runout 16 ,T. Jongeneel c. Meijer b. c. H. v. Buysen b. Jong-

Roelants 5 bloed 28

M. Beyerink b. Roelants 4 1. b. w. b. Jongbloed 0 J. Scholten c. F. v. Buysen

b. Roelants 0 b. Roelants 0

Baby b. F. v. Buysen 3 c. de Beus b. Roelants ü J. v. d. Made runout 1 c. Jansen b. v. Buysen 5 D. van Manen b. F. v.

Buysen 0 1. b. w. b. de Beus 3

L. Soesman not-out 1 not-out

extra's 2

totaal 33 85

Hennes, lste innings.

Wides Runs Wickets Overs Maidens

Roelants 1 12 5 18 10

de Beus 0 9 0 0

Vaandrager 1 9 2 9 3

F. van Buysen 0 1 2 5,.-, 4

2rte innings.

F. van Buysen 0 14 2 10

de Beus 0 31 2 17«/« 3

Roelants 0 17 2 9 2

Vaandrager 0 9 0 6 1

Jongbloed 1 8 3 4 0

Meyer 10 0 11

Hermes. lste innings. 2de innings.

F. van Buijsen, b. .1 de Groot 0 li. J. de Groot 5

c. Scholten, b. A. v. d. de Beus, b. A. v. d. Putte 7 Putte 7 Dirkzwager, b. J. de Groot 3 b. A. v. d. Putte 1 Meijer, b. J. de Groot 0 notout

de Lange, b. J. de Groot 4 runout 0 Jongbloed, b. A. v. d. Putte 3 runout 3

c. Jongeneel, b. A. v. d. Roelants notout 7 Putte

Vaandrager. b.A.v.d. Putte 0 b. A. v. d. Putte 0

c. Scholten, b. M. BeneH. v. Buijsen runout 0 rink 0 Vormer, c. Baby, b. J. de c. v. d. Made, b. A. v.

Groot 4 d. Putte 3

Jansen, b. A. v. Putte 2 b. J. de Groot 0 Extra's 8 4

Totaal 38 26

Ajax.

lste innings.

Wides Huns Wickets Overs Maidens

j. de Groot 1 17 5 11 5

A. v. Putte 1 13 4 lla/s 4

M. Beijerink 0 0 0 1 1

2de innings.

J. de Groot 0 14 2 8 3

A.v.d. Putte 1 8 5 9 4

M. Beijerinck 0 0 12

Si! *

Te Thames Ditton werd Zaterdag gespeeld tusschen de plaatselijke club en Stoics. Ditton, waarvoor Maurice Read en Ayres speelden, was in negen overs en drie ballen uit voor 16, te wijten aan het bowlen van den bekenden Essex-amateur Kortright, die 4 wickets voor 8 nam. Westhorp, een jong speler, deed nog beter door zes wickets te bowlen voor 8. Kortright maakte bovendien nog 58 van de 197, die Stoics voor 9 wickets scoorde.

Het M. C. C. elftal, dat heden tegen Sussex speelt, bestaat uit: Lord Hawke, W. G. Grace, A. N. Hornby, A. E. Stoddart, de Trafford, J. Ferris, Wright en Weigall, benevens de pro's J. T. Hearne, Mead, Storer en Martin.

II o e i e n.

1 „De Ned. Sport" verneemt, datKölnerRu• derverein von 1877 definitief besloten heeft 1 om aan den wedstrijd der „Kon. Nederl. Zeü" en Roeivereeniging" op 7 Juli a. s. deel te nemen, en van dat besluit schriftelijk aan laatstgenoemde vereeniging kennis gaf. ï # *

i *

[ De Jonge Vier van „Nereus". zal bestaan s uit: v. Dijk (slag), Lukhof, v. Veen en v. Warmelo.

*

Twee Canadeesche amateurs Ryan en J. - Wright hebben zich laten inschrijven voor de wedstrijden om de Diamond Sculls en de Silver Goblets.

gestagen. In de „groote internationale

Sluiten