Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOBTBLAD.

17

Haarlemsche Voetbalbond.

Uitslagen le kl. H.F.C. IV-Sparta 4-3, Heemstede —Haarlem III 5-0 wegens niet opkomen. -Je kl. E.Ü.O. III—Ripperda 2-6.

Boete Haarlem III f 2 50, wegens met opkomen tegen Heemstede. Comp. titieleider is de heer C. T. Brohm, Korte Annastraat 18. Het, Haarlemsen Bondself'al zal bestaan uii de heeren Ter Horst (E D.O. II), E. Vonck (H.F C. IV), Tangerman (Sparta), Mogaustorm (Haarlem III), Wirande (Haarlem III), E. Zandstra (E.D.O. II), E. R-ydon (H.F.C. IV), Roodenburg (Sparta), P. Ros (Sparta), P. van der Haak Jr. (Kl. Haarlem), Sparreboom (E.Ü.O. II). Reservespelers Van Poorten, Heyligers, G. van Dort, H. Boissevain, van Leuven en T. Holdert.

C. L. VAN LENNEP, Secr. Villa Dunewalde Aerdeühout, Zandvoort.

H.V.V. „Hoedt Braef Stant".

Benoemd door de alg. verg. van 8 December j. 1. tot 2e voorz. J. H. B. Kuneman, tot penningm. J. Jager, tot comm. W. C- Sehieibeek, tot leden der kascom. J. M. Erdman, A. V< rnède en A. v.. Hamel. Voorts werden door de alg. verg. eenige reglementsaanvullingen en een statutenwijziging vastgesteld, terwijl gerehabiliteerd werd W. de Beste.

Aangenomen als w. 1 R., G. en F. Eschauzier, Frederik Hendriklaan 4, als onderst, lid J. En hoven.

Galileïstraat 157. v. i>. PUTTEN, le Secr.

Duinoordsche V.V.

Wegens vertrek van den lieer G. L. F. Becker naar Indië, zal de heer J. B. Verhulst zich voorloopig met het 2e secretariaat b lasten. Alle correspondentie den H.V.B. betreffende dus aan hem te richten. Den heer Beeker zij hier oper lijk dank betuigd voor zijne bemoeiingen in te belang der D.V.V., het moge hem in Insulinde goed gaan!

Aangenomen als onderst, lid N. Tierie, Brakelstr. 39 alhier.

Zondag a.s. D.V.V. I-Concordia II (N.V.B.). Voor den H.V.B. alleen bekend D V V. IV—Quick V.

Uitslagen D.V.V. III-U.D. 5-0. Algem. Verg. op Zaterdag 29 Dec.

Valeriusstaat 55 's Hage. E. G. v. BISSELICK, secr. A.V.V. D.O.S.B.

Een friendly-game tusschrn R.A.P. III—D.O.S.B. II eindigde in een gelijk spel 2—2. Voor de adsp. comp. verloren de onzen met 6—1 van R.A.P. adsp. Voor Zondag a.s. Holland I-D.O.S.B. en D.O.S.B. II— Rapiditas, terwijl D.O.S.B. III vermoedelijk naar Weesp gaat. Op Zaterdag 15 Dec. D.O.S.B. adsp.— A.F.C. II adsp. Aangenomen als adsp. 1. A. Willes, J. Out en J. Haak. Voorgesteld als w. 1. Ph. Warners, Overtoom 40 door Th. Groenendijk, als adsp. leden A. E. Richter, Ceintuurbaan 115 door J. Euvoe, en J. Out, Joh. Verhulststraat 59 door Th. Groenendijk. Bezwaren voor 24 Dec. a.s.

Palamedesstraat 3, A. KOMMER, le Secr.

A. F. C.

Uitslagen adsp. comp. Ajax—A.F.C I '0—1, A.F.C II -Volh. 0-5, A.V.B. 2e afd. Ajax III—A.F.C IV 11—0, Exelsior kwam niet op, terwijl A.F.C. I—A.W. en A.F.C. V—R.A.P. IV niet doorgingen.

A.s. Zaterdag A.F.C. I-Ajax, D.O.S.B.—A.F.C. II (adsp.) A.s. Zondag R.A.P. 1-A,F.C I, A.F.C. IIIV.vfv. II, A.F.C. V-V.V.V. III.

Aangenomen als o. 1. K. G. Stoepman en A. A. H. van Ede. , „

R. Hartstraat 168. A. DE HAAN Azn., secr.

K.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als senior de heer P. Bronger, als juniores I. de Heer en H. C. Zeelt.

J. F. L. REUDLER, Comm.

ft.C. en F.C. Olympia. Het bestuur is samengesteld als volgt: L. P. Hoogendijk Dz., Voorzitter. J. J. F- Pmo, Vice-Voorzitter. W. H. Cremer, le Secr. G. L. Baud, 2e Secr. J. A- A. Gosdewaagen, le Penn. J. Koeman,

2e Penn. B. Sibbes, Comm. v/h mat.

W. H. CREMER, le secr.

R. V. en A. V. Sparta.

Aangenomen als w. 1. de beer P. A. Rijsdijk. Waar blijven de nieuwe donateurs en werkende leaen i Volge. de week beter. Dan heer J. Welschen, Crooswijk 3 wenscht overgeschreven te worden als w. 1. Bezwaren voor 23 Dec. a.s., alsmede alles wat betreft nieuwe leden en donateurs bij ondergeteekende. 19 of 20 dezer buitengewone algemeene vergadering. Leden en donateurs ontvangen convocatiebiljet.

Zondag a s. speelt ons le in Dort tegen D.F.C.,' reductie is aangevraagd. Ieder vergezelle ons elftal. Alle mede naar Dordt!!

Ons 2e speelt a. s. Zondag op ons terrein tegen Haarl. F.C. De opkomst op 't oefenterrein wordt al

beNorördSing 86. W. C. HARTMANN.

Gondsclie Voetbal Competitie. Boeten Voorwaarts teruggebracht op 50 ct. Wedstrijdprogramma. 16 Dec. Voorwaarts—B.V.V. D. H. Greup. 23 Dec. Olympia II-K.F.C. II J. M. Hardeman.

J. M. HARDEMAN, Secr. v. Diemenstraat 161, 's Hage.

Amsterdamselie Voetbalbond.

Wedstrijduitslagen 9 Dec. A.V.V. II-Ajax II 5—0 w. n. opk R.A.P. III-D.O.S.B. II terr. afgek., Ajax III-A.F.C. IV 11-0, Volharding III—N.W.V.V. 5-1, A.F.C. V—R.A.P. IV terr. afgek.

Wedstrijdprogramma. 16 December.

le kl.:

Victoria-Ajax II C. A. Amons.

2e kl. A: „ D.O.S.B. II—Rapiditas W. Groeneveld.

A.F.C. III—V.V.V. II W. M. Roesingh v. Iterson.

2e kl. B.:

Ajax III—V.V.A. II D. Koning Dzn.

2e kl. C:

Neerlandia II—Victoria II J. H. Bergmeijer. 3e kl.:

A.F.C. V—V.V.V. III A. Wassenaar.

D.e'.C. II-Neerlandia III H. J. Cruyf. 23 December.

le kl.: , ti

Holland I—Victoria I H. J. v. Aanholt,

i Ajax—Neerlandia I Mr. P. Groote Jr.

2e kl. A.: % D.O.S.B. II—A.F.C. III J- H. Bergmeijer.

2e kl. B.:

A.F.C. IV—Volharding III W. Almerood. 2e kl. C:

Neerlandia II—Holland II J. Lamsvelt. V.V.A. III—Victoria II D. Ouwehand.

3e kl.:

R.A.P. IV—V.V.V. III P. J. Togneri.

25 December (Ie Kerstdag), le kl:

Neerlandia—Holland F. Stempel.

Ajax II-A.V.V. II W. Rauch.

2e kl. A.: Vrij.

2e kl. B.:

N.W.V.V—A.F.C. IV L. J. H. E. Ostendorf.

V.V.A. II—Volharding III A. Elzinga. 2e kl. C:

Neerlandia II—D.E.C. I P- A. Roeper Bosch.'

3e kl.:

R.A.P. IV—A.F.C. V P- H. Kok.

D.O.S.B. III—Neerlandia III H. J. Cruyf. V.V.V. III—D.E.C. II C. van Engers.

26 December (2e Kerstdag) Amsterdamsche Elftal— Racing Club de Bruxeller op het terrein van A.F.C.,» scheidsr. B. Brouwer, grensr. A. de Haan Azn.

Het Amsterdamsch elftal is thans definitief samengesteld, als volgt: Doel J. C. Groothoff (A.V.V.), achter W. Gerke (Volharding) en Chr. Holst (Ajax), midden J. C. Sweijs Jr. (Volharding) C. A. Fol (Ajax) en P. A. Meijboom (V.V.A.), voor J. v. d. Berg (Ajax) J. H. Baggelaar (Volh.) Worp (Volh.) J. A. Olie (Ajax) en H. A. de Roos (Ajax).

Reserves. Doel H. Brossois (V.V.V.), achter N. Nieuwenhuis (V.V.V.), midden L. v. d. Vliet (Ajax) of W. Heimig (V.V.V.), voor C Uriot (V.V.A.) en H. J. v. Oosten (Holland).

Het bondselttal dat in den Haag tegen het H.V.B. elftal zal spelen is samengesteld als volgt: Doel J. Pelser (Hollann), achter A. Kooy (Holl.) en C. J. Dolman (A.V.V. II), midden A. Pelser (Holl,) Fortgens

Sluiten