Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

Van AFC, A'dam ontving ik nog geen ledenlijst. Opgaven hoogere elftallen ontbreken nog van AFC Alcmaria Victrix, Volh. en Sport, Zaandam. Deze moeten uiterlijk voor 4 Oct. in mijn bezit zijn Opgave hoogere elftallen Oct.

VVV. C. v. d. Vorm, F. Brincker, J. Hovius, Joh. Jesse Jzn., N. Nieuwonhuis, D. L. Gude, C. J. Peeterse, J- J. en W. H. Qrootmeijer, J. Wagenaar, H. T. GemUeken Jzn.

ZW. W. Heyblom, Th. Bicken, W. Pauw, J. Nolle, iVarjcken, J. Brat, tf. Visser, J. C- v. Wessem Jzn., A. J. M. v. Wessem, W. v. d. Stadt en W. Amons.

Wedstrijdprogratnma 4 Oct. le klas " ZVV— oud AFC G. J. Nijland

11 Oct. le klas Sport, Hoorn—Alc. Victrix 2 A. Jonker Sport, Z'dam—Volh. 1 B. W. Ulehake

2e klas ZW 2 VVV 2 H. J. Bon

Volh. 2-Sport 2, Z'dam E. H. J. Hartog

W. RATJCH Czn., Secr. Korte Marnixstraat 8, Amsterdam.

Amsterdamsche Voetbalbond.

Op de Zaterdag 1.1. gehouden algem. verg. werd &rt. 50a als volgt gewijzigd: „benoeming der protestcommissie ter behandeling van voorkomende protesten, bestaande uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, terwijl 1 door het bestuur benoemd bestuurslid als Secretaris aan deze commissie wordt toegevoegd".

Art. 95 werd, zooals gewijzigd voorgesteld, aangenomen.

Verder vonden de volgende benoemingen plaats:

Protest-commissie: H. J. Bon. C. J. Groothoff en W. Rauch Cz.

Plaatsvervangende leden : G. H Duif, C. J. Kraak 'ui A. Wijnmalen.

Terrein-cimmissie: H. D. Dade HNzn, G. H. Duif fn C. J. Kraak.

Plaatsvervangende leden : H. J. Bon, J. G- Rauch «n Fr. Visser.

Kascommissie: W. J. van Amstel, C. J. Kraak en *r- Visser.

Het be3tuur besloot V.V.V. toe te staan zich met baar 3e elftal te mogen terugtrekken en haar 2e elftal alsnog in de 2e klasse C in te deelen.

Verandering van secretariaat Liunaeus : B Oudenhoven, Ruijschstraat 131.

Nog toe te voegen aan de adreslijst der secretarissen: Swift: A. W. Verhoeff, Plantage Muidergracht 38&.

Als scheidsr. gaven zich nog op: Arends, p/a. Moluksche Handelsvereeniging.

Reek, 2e Jan Steenstraat 103P. Dekker, p/a. W. Besselsen, Dan. Stalpertstr. 77. G. H. Duif, Kleine Wittenburgerstraat 29. 5. Hessels, Buiten Brouwerstraat 10. *f- Hinse, Vau Ostadestraat 257. G. J. Hinse, idem. ^- G. Lambert, Nicolaas Maesstraat 32. W. Meschendorp, Hasebroekstraat 24. ^- J. Nijland, Binnen Oranjestraat 10. »• Poland, Wittenstraat 14.

M. Roessingh v. Herson, Jan Luykenstraat 52. JI' Ranss, 3e Oosterparkstraat 26. ^- van Haperen, Fred. Hendrikstraat 122". ^- Schouten, N. Teertuinen 33. Smit, Boerhaavestraat 56. TerP3tra, Van Ostadestraat 419. ?■ Trompetter, le Jan Steenstraat 67.

M. v. d. Veer Jr., Ceintuurbaan 424. 2' Versluis, Oude Schans 11. **• B. Wiegand, Kinderhuisvest 27, Haarlem. J- A. Wijomalen, Corn. Schuijtstraat 35.

Nog dring ik er vooral bij de vereen, met kracht aan bij hunne leden pogingen aan te wenden deze *6 doen bewegen zich als seheidsr. op te geven. , Ruim V3 gedeelte van het aantal functionarissen b«staat uit spelers, die zelden kunnen fungeeren, terwijl een ander gedeelte zich op enkele Zondagen kan beschikbaar stellen. Wegens gebrek aan een scheidsr. 's middags, moest reeds voor Zondag a, s. een wedstrijd 's morgens vaststellen.

Er is een zeer groot gebrek aan scheidsrechters, elke week willen fungeeren.

Gaarne zie ik alsnog opgave te gemoet van hen, 1,18 zich als scheidsrechter van den AVB beschikbaar bellen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA. 4 October.

le klasse.

AW 2-Blauw Wit 2 B. Voorzanger Linnaeus—Ajax 2 H. J. Bon.

Rapiditas—Neerlandia 2 H. Trompetter.

2e klasse A. Neerlandia 3—AFC 4 H. Hessels.

TOG 2-AWA G. H. Duif.

2e klasse B. AFC 3—Volharding 3 K. Jannes.

DOSB 2—DEC 2 A. Rous Jr.

2o klasse C. SDO-Amstel 2 P. Welsink Jr.

VVV 2-Blauw Wit 3 P. Besselsen WA 3-RAP 3 N. Versluis.

3e klasse A. Ajax 5—Rapiditas 2 J. C. Meijers.

11 uur DEC 3 —WA 5 P. Dekker. AWA 2-AFC 5 J. Zondervan.

3e klasse B. ■Sparta 3— WA 4 K. F Gnirrep.

ÜSC 2- RAP 4 W. C. S. Eshurjs.

Amstel 3-Sparta 2 E. M. v. d. Keer Jr.

AFC 7 —Neerlandia 4 W. Meschendorp. 11 Gctober.

le klasse.

AW 2—Neerlandia 2 B. Voorzanger.

Blauw Wit 2—Ajax 3 H. Trompetter.

Linnaeus—Rapiditas H. J. Bón.

TOG 2—Sparta 1 P. Welsink Jr.

AFC 4—AWA 1 R. Jannes.

2e klasse B. A.F.C. 3—DEC 2 P. Besselsen

Ajax 4—DOSB 2 G. H. Duif.

2e klasse C. Amstel 2- Blauw Wit 3 H. Hssels.

3e klasse A. AWA 2—WA 5 P. Dekker.

Rapiditas 2—DSC 3 K. F. Gnirrep.

3e klasse B. WA 4—RAP 4 B. B. Wiegand

Sparta 3—AFC 6 J. C. Meijers.

3e klasse C. 1 USC 1—Blauw Wit 4 W. C. S. Eshuijs

Gerehabiliteerd door Neerlandia: O. O. Greve, G. M. Greve, J. de Jong, J. van Putten.

Geroyeerd door Volharding: L. E. Roes, Nieuwe plein 37, Arnhem. G. J. Roes, „ L. C. Middendorp, Middenweg 135. Watergraafsmeer. J. H. W. Verpaalen, van Woustraat 60, Amsterdam,

G. Hilterman, Keizersgracht 325, „

H. A. Burlage. Marnixstraat 392, „

J. Ph. J. du Marchie Larvaas, Laan Copes van Cattenburgh 95, den Haag.

Goedgekeurd pseudoniem voor een speler van Volharding „left wing".

Aan de vereeniging Rapiditas is toegestaan hare uit wedstrijden om half drie te mogen aanvangen, met dien verstande, dat art. 77 op haar zal worden toegepast indien zij op dat uur niet gereed is, terwijl bovendien art. 81 op haar zal worden toegepast indien de wedstrijd gestaakt mocht worden wegens duisternis of anderzins.

Boete no. 1. AW volgens art. 96 f 1.—. Elftallen voor October.

AFC 1: J. A. Blanken, J. J. F. van Gessel, D. Koning Dzn., A. Heimig, D. Ouwahand, W. G. v. Klaveren, A. De Graaf, D. G. Tates, P. J. Tognerie, L. Krieks, J. H. C Vis.

AFB 2: J.-Rühling, B. H. Croon Jr., R. A. Onslow v. Lierop, W. Kaales, F. Pasteuning, D. Buijs, H. Strijbosch, H. van Overeem, W. Christiaans, Chr. Klomp, A. Velzing.

AFC 3: F. Kunst, C. D. de Lint, J. Hofstee, J. Fischer, E. van Buuren Azn., L. J. Harms, P. Welsoh, W. L. de Graaf, P. J. Prins, Th. C. Ouweband, W. H. Heijnert.

AFC IV: J. v/d Panne, P. le Comte, C. F. Gaarenstroom, S. van Abbe, H. Huurnink, J. A. de Waal Jr., E. Izaaks, H. L. von Reeken, W. J. Smit, W.Welsch, J. Schreuder.

AFC V : B. Th. van Lierop, L. J. M. Galavari Jr., A. F. von Reeken, L. H. C Storm, C. G. H. F. Dandeij,

Sluiten