is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

l/l/LaïlUeim^pollUelm &Gbcko>umi/ig>m

DOOR J. F. W. NUBOER, Luitenant ter zee der le klasse

edert de vorige beschouwingen, in het Mei-nummer van het i Marineblad verschenen, is de wereld voor hevige schokken, zooals de bezetting van Albanië door Italië, gespaard ge¬

bleven. De internationale spanning is eenter met verminderd, doen eerder toegenomen en de politieke atmosfeer toont alle kenmerken van een stilte vóór den storm. Steeds scherper stellen twee groepen van staten zich tegenover elkander, de eene geleid door Duitschland en Italië, de andere door Engeland en Frankrijk en steeds verder gaan deze groepen in hun pogingen aanhangers te verwerven en hun weermiddelen te versterken.

Om te beginnen kwam 7 Mei te Milaan een militair bondgenootschap tot stand tusschen Duitschland en Italië, nadat tal van hooge Duitsche autoriteiten achtereenvolgens Italië bezocht hadden. Blijkbaar wenschte Duitschland deze versterking van de ,,As", als tegenwicht tegen de Britsche „Einkreisung" en Italië heeft zich een zeer hoogen prijs voor het bondgenootschap weten te bedingen, gezien de thans bekend geworden overeenkomst aangaande de deportatie van de Duitsche bevolking uit Zuid-Tirol. Italië kan dus zijn grenzen eindelijk in werkelijkheid tot den strategisch zoo belangrijken Brennerpas uitstrekken. De positie van Italië ten opzichte van Duitschland wordt hiermede merkbaar versterkt en daardoor tevens de vrijheid, welke Mussolini zich eventueel zal kunnen veroorloven om zich al of niet — zooals in 1914 — aan het juist gesloten bondgenootschap te houden.

Na het sluiten van het bondgenootschap volgde een reeks pogingen om andere staten tot aansluiting aan de as te bewegen, o.a. ten aanzien van Hongarijë, Zuid-Slavië, Bulgarije, Spanje en Japan. Tot nu toe hebben deze pogingen geen succes gehad.

Hongarije is Italië weliswaar dankbaar voor den steun, welke het van die zijde steeds heeft ondervonden tegen de kleine Entente, maar sedert Groot-Duitschland op zijn grenzen is verschenen, is het Hongaarsche volk beducht geworden voor het lot van de Tsjechen. Tot een verdere verbintenis dan het anti-Komintern pact zal Hongarije vermoedelijk niet willen gaan.

969