is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Admiraal Sims 1858—1936

wederzijdsche publicatie der trefferresultaten wedijverden om de beste trefferpercentages; een internationale competitie dus, die ook door het publiek in verschillende landen na de jaarlijksche schietoefeningen met spanning werd gevolgd.

Een figuur als Sims kunnen we dan ook moeilijk beschouwen als zelfstandige figuur los van zijn tijd. In een periode, waarin zooveel veranderde, dat als vast en onveranderlijk had wortel geschoten; in een tijd, waarin de techniek voortdurend vroeg om nieuwe toepassingen, kwamen in verschillende marines figuren naar voren, die leiding gaven aan de zich moeizaam baanbrekende ideeën omtrent het gebruik van zooveel nieuwe technische wonderen en wapens.

Het was in deze periode, dat beeldenstormers als Fisher en Sims en meer bezadigde leiders als Tirpitz en Percy Scott hun opvattingen stelden tegenover conservatisme en wanbegrip; een periode, waarin zeker ook het materiaal de leidende geesten beheerschte, doch althans het tactisch gebruik der scheepswapens niet langer werd verwaarloosd. In die jaren was men nog niet zoo geheimzinnig met technische snufjes als tegenwoordig. Onderlinge uitwisseling van ideeën was een gewoon verschijnsel. Zoo zien we ook Sims naar Europa trekken en een werkelijk vriendschappelijke verhouding ontstaan tusschen hem en Sir Percy Scott. De goede verstandhouding met captain R. S. Jellicoe, toen lid der „Dreadnought"commissie dateert uit die periode. Met een afstandsklok in zijn koffer en vol van in Engeland vergaarde ideeën en technische snufjes keert Sims na eenige maanden terug in Amerika. In samenwerking met het bureau-artillerie werden de eerste vuurleidinginstrumenten ontwikkeld en toegepast.

Onderlinge competitie, één der peilers, waarop Sims zijn organisatie optrok, was vooral in die periode niet eenvoudig te bereiken. De vloot was samengesteld uit schepen van zeer verschillende leeftijden en tonnages, bewapend met kanons van sterk uiteenloopende kalibers en ontwikkelingstrappen. Niettemin gelukte het door talrijke besprekingen en becijferingen de schietresultaten door empirische formules vergelijkbaar te maken. Door dezelfde soort becijferingen werden later ook de M.K.-installaties onderling vergelijkbaar gemaakt en zoo vonden Sims' methodes van onderlinge competities tusschen schepen, na eenige jaren eveneens toepassing in de machinekamers, en later ook bij het torpedowapen. Lt.Cdr. Dudley W. Knox zegt in zijn meesterlijke voordracht over „The Röle of Doctrine in Naval Warfare" 6):

„Wij, in de Marine, kennen de doelbewuste wijze, waarop het „Departement de gezamenlijke geestvermogens der vloot gebruikte

6) History Am. Navy, pag. 24. Proc. 1915, pag. 325.

453