is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 51, 17-12-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

633

M 51

Leveren en plaatsen van meerpalen langs het Noordhollandsch kanaal. Raming f 2000. (Zie Adv. in n°. 48.)

's-Hertogenbosch. H. Berger, te 11 ure: Bouwen van een heerenhuis, drukkerij, magazijn met bovenwoning enz. aan den Stationsweg en Havenstraat. Best. en inl. bij den archt. A. J. van Kempen. Aanw. 20 Dec. te 2 ure.

Neerbosch. R. C. Par. Kerkbest. v. d. H. Antonius abt, te 12 ure: Bouwen van een kerk met sacristy en verdere bijgebouwen, op een terrein aan de Koninginnelaan te Nijmegen. Bestek en teekeningen verkrijgbaar aan de lichtdrukinrichting van P. Rijnja, Reguliersgracht 134 te Amsterdam. Aanw. op het terrein 19 Dec. te 10H ure. Verdere inl. verkrijgbaar ten kantore van den archt. A. J. Joling, 1° Helmersstraat 114 te Amsterdam, van 9—12 ure.

Oudshoorn. Best. v. d. Gnephoekschen polder, te 11 ure: 5-jarig onderhoud van een achtkanten scheprad watermolen en verdere onderhoudswerken van den polder. Nadere inl. zijn te bekomen bij den archt. J. Jongeneel te Koudekerk.

Vrijdag 23 December.

's-Gravenhage. Min. v. Justitie, te 2 ure: Driej. onderhoud, aanvangende 1 Jan. 1899, en eindigende 31 Dec. 1901, van: het rechtsgebouw en de strafgevangenis te Groningen (Best. n°. 99); de strafgevangenis te Sneek, het rechtsgebouw en het huis van bewaring te Heerenveen (Best. n°. 100); het huis van bewaring en het rechtsgebouw te Zwolle, het rechtsgebouw en het huis van bewaring te Almelo, de strafgevangenis en het kantongerechtsgebouw te Deventer, waarin tevens gevestigd zijn de kantoren van den inspecteur der directe belastingen en accijnzen, van den inspecteur van registratie en domeinen en van den Rijks-Ontvanger (Best. n°. 101), en het rechtsgebouw en het huis van bewaring te Assen, de strafgevangenis te Appingedam en het rechtsgebouw en het huis van bewaring te Winschoten (Best. n°. 102). (Zie Adv. in n°. 50.)

Idem. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure : Bouwen van een posten telegraafkantoor met directeurswoning te Vechel. Raming f 19,390. (Zie Adv.)

's-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., telOX ure: Driej. onderhoud der werken van de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in de prov. Noordbrabant. Raming f 28,286 per jaar. (Herbesteding.) (Zie Adv.)

Leeuwarden. Prov. Best., te 1 ure : Maken en ter plaatse leveren en opstellen van een ijzeren draaibrug voor de vernieuwing van de Kingmatille, over het vaarwater van Leeuwarden naar Harlingen. (Zie Adv.)

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure : Veranderen van een ijzeren bak en het daarop stellen van een hijschblok met toebehooren en maken van sporen en wagens binnen de afrastering op het Eiland te Ter Neuzen. Raming f 3800. (Zie Adv. in n°. 48.)

Id. Id. Maken van een Rijksgebouw, voor de werken van de tramweghavens aan het Zijpe, op het emplacement der haven aan den Stoofpolder, in verband met den in aanleg zijnden stoomtramweg van Zijpe naar Brouwershaven en van den Willemspolder naar Steenbergen. Raming f 4500. (Zie Adv. in n°. 48.)

Utrecht. Genie, te 10 ure: 1°. Leveren en opstellen van den bovenbouw van drie ijzeren loodsen in het schietkamp 'der infanterie Harskamp. Begr. f 6300; 2°. Leveren van de materialen voor de inrichting van een schietkamp der infanterie bij Harskamp. Begr. f2900; 3°. Leveren der meubelen en verdere benoodigdheden ten beh. van het schietkamp der infanterie bij Harskamp. Begr. f 6600; 4°. Leveren van serviezen enz., ten beh. van het schietkamp der infanterie bij Harskamp. Begr. f3610. Inl. bij den 2" hoofdofficier, alwaar bilj. ingezonden moeten worden uiterlijk 22 Dec. te 3 ure.

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Onderhoud van de groote en andere Rijkswegen en van de verspreide bruggen en duikers in de prov. Overijssel, in de jaren 1899, 1900 en 1901, in 4 afd. Raming per jaar: afd. 1 f 17,070, afd. 2 f14,006, afd. 3 f 32,216, afd. 4 f 9656. (Zie Adv. in n°. 48.)

Zaterdag 24 December.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure: Onderhoud van het Merwedekanaal van de grens der provinciën Noordholland en Utrecht tot de rivier de Lek te Vreeswijk, ged. 1899—1901, in 2 perc. Raming per jaar: le perc. f11,120, 2" perc. f 13,360, massa f 24,480. (Zie Adv. in n°. 48.)

Vlaardingen. Burg. en Weths. v. Vlaardingen en Maassluis, te 1^ ure: Onderhoud van den straatweg over den Maasdijk tusschen Vlaardingen en Maassluis ged. 1899, 1900 en 1901. Best. ter gemeentesecretarie. Aanw. 21 Dec. te 11 ure bij het gemeente-magazijn ald. Dinsdag 27 December.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij., te lx ure: (Best. n°. 776) Leveren van diverse houten balken, stammen en platen, in 7 perc, ten beh. der centrale werkplaats te Haarlem in den loop van het jaar 1899 benoodigd. (Zie Adv. in n°. 50.)

Arnhem. Dir. der gem.-gasfabriek, te 2 ure: Maken van vernieuwingen en herstellingen benevens verrichten van onderhoudswerken aan de gebouwen van gemelde gasfabriek ged. 1899. Begr. f 2952. Best. verkrijgbaar ten kantore der gem.-gasfabriek.

Groningen. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 12 ure : Onderhoud ged. 1899 van de Rijkshaven- en zeeweringwerken te Delfzijl, prov. Groningen. Raming f 3640. (Zie Adv. in n°. 50.)

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., R. en N., te 10x ure: Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de K.M.-raaien CXXII en CXXIV, onder de gemeenten Broekhuizen en Arcen en Velden. Raming f 7325. (Zie Adv. in n°. 50.)

Woensdag 28 December.

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te llx ure: Onderhoud van het Veenhuizer kanaal en de daartoe beh. werken in de prov. Drenthe, in de jaren 1899, 1900 en 1901. Raming f 2940 per jaar. (Zie Adv. in n°. 49.)

Rotterdam. Dijkgr. en Heemr. v. d. polder Prins Alexander, te 12 ure : Afbreken en op een verlaagde fundeering weder opbouwen van het beneden stoomgemaal «Jan Anne Beijerinck» in genoemden polder. Bestekken en teekeningen te bekomen ten kantore van den penningmeester des polders Nieuwe haven 83, te Rotterdam. Aanw. 23 Dec. te 11 ure op het bouwterrein aan den Ringdijk des polders onder de gem. Capelle a/d Usel.

Utrecht. Genie, te 10 ure: Oprichten van gebouwen, schietbanen en kampinrichtingen en daarmede in verband staande werkzaamheden in het schietkamp der infanterie bij Harskamp. Begr. f 88,000. Inl. bij den kapitein J. F. de 1'Espinasse. Bilj. in te zenden uiterlijk 27 Dec. te 3 ure.

Zaterdag 31 December.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure : Onderhoud en herstel van de landsgebouwen te 's-Gravenhage, ged. 1899. Raming f 40,820. (Zie Adv.)

Woensdag 4 Januari 1899.

Terschelling. Burg. en Weths.: 1°. Uitbreiding en verbouwing van de gemeenteschool te Westerschelling; 2°, Maken van een aanbouw aan de gemeenteschool te Midslande op Terschelling ; 3°. Maken van een aanbouw aan de gemeenteschool te Hoorn op Terschelling. Aanw. in loco 29 Dec. te 9 ure te Westerschelling, te 11 ure te Midslande en te 1 ure te Hoorn.

Donderdag 5 Januari.

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Maken van een fabrieksschoorsteen en rookkanalen met daarbij behoorend grond- en straatwerk, een en ander bij de nieuwe stokerij der gem.-gasfabriek ald. (Zie Adv.) J e e

Dinsdag 17 Januari.

's-Gravenhage. Min. v. Financiën, te 12 ure: Onderhouden en herstellen van het Rijksgebouw te Sneek, waarin de kantoren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 1899 tot en met 31 Maart 1892. Inl. bij den Rijksbouwm. in het le district te 's-Gravenhage en den opz. bij de landsgeb. W. A. Hof te. Groningen. Aanw. 10 Jan. te 11 ure.

Vrijdag 27 Januari.

Maastricht. V anwege het Min. v. TVat., H. en JV., te 11 ure: Maken van een ijzeren draaibrug en opruimen van drie voetbruggen over het kanaal van Luik naar Maastricht op Nederlandsche grondgebied bij Maasenburg, onder de gem. St. Pieter, in 2 perc. Raming : le perc. f 10,700, 2<> perc. f 7550. (Zie Adv. in n°. 46.)

LIJST van Fabrikanten. Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentièn

f 5.— per jaar bij vooruitbetaling.

Abonnés op adv. 1 regel gratis voor iedere adv.

Appendages, Asbest-Artikelen, WYNMALEN & HAUSMANN, Glashaven, Rotterdam.

Appendages. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam.

Asbest-Artikelen. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam.

Asbestos Comp. (The British), A. HERTEL & Co., Amsterdam.

Asphalte. The Neuchatel Asphalte Comp. L""i., Fabriek en kantooi Amsterdam.

Asphalte. W. PATON WALSH, Passage Wijnand Fockkink, Amsterdam. Balansen, bascules, gewichten enz. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Balkstaal, W. BEURVORST, Boompjes 82, Rotterdam. Bliksem-Afleider8. GAUVERIT & DE KANTER, Spuistr. 285, Amsterdam. Bouwmaterialen. BEIJER & Co., Rotterdam.

Buizen (geg. en getr. ijzeren). VAN BEN HONERT & PUNT, Stadhouderskade 127, Amsterdam

Buizen (Mannesmann buizen zonder naad), H. A. B. VAN DEN WALL BAKE, Prins Hendrikkade 166, Amsterdam.

Buizen. (Eng. Aardewerk). J. C F. LAURILLARB, voorh. G. J. HAMER Jr., Deventer.

Buizen (geg. en getr. ijzeren), WYNMALEN & HAUSMANN, Glashaven, Rotterdam.

CaoutchOUC-artikelen (Fabriekanten van). GEBRS. MERENS, Haarlem. CaoutchOUC-Artikelen, WYNMALEN & HAUSMANN, Glashaven, Rotterdam. CaoutchOUC-Artikelen. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam. Caoutchouc- en Gutta Percha Fabriek „St. Joris," BAKKER & ZOON, Ridderkerk.

CaoutchoUC-fabriek. POMPE & Co., Amsterdam.