is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

Billitonmaatschappij op Billiton, blijkt genoegzaam welke kansen de exploitatie van het eiland Singkep aanbiedt.

De ondervinding opgedaan bij Banka en Billiton maakt, dat men tegenwoordig veel vlugger en met meer zekerheid de overtuiging kan erlangen, waar tin-afzettingen voorkomen geschikt voor winstgevende exploitatie.

Het door de uitgifte van 1100 aandeelen te verkrijgen kapitaal wordt door de pas genoemde deskundigen aanvankelijk geheel voldoende geacht om de thans reeds bekende tin-afzettingen te exploiteeren en verdere onderzoekingen te doen. Zoodra men de overtuiging erlangd heeft dat de verwachtingen, welke men omtrent rijkdom en grootte der tinafzettingen heeft, beantwoord worden, zal het echter noodig zijn door kracht van kapitaal de exploitatie uit te breiden.

Met het oog op het voorgaande is het kapitaal der vennootschap gesteld op / 275,000, doch ten einde aanvankelijk niet meer geld op te nemen dan noodig is, wordt slechts ƒ 275,000 uitgegeven, en opdat de eerste aandeelhouders zullen deelen in de voordeelen, verbonden aan eene eventueele uitbreiding van kapitaal, nadat nog nader proefondervindelijk bewezen is, dat Singkep een zeer rijk bezit is, wordt aan hen op elk toegewezen aandeel der thans uit te geven / 275,000 een bewijs van oprichtersrecht toebedeeld, met de daaraan verbonden rechten van deelname tegen den parikoers bij uitgifte van het verdere maatschappelijke kapitaal, en aandeel in de overwinsten ingevolge artikel 16 der statuten.

Jhr. J. P. J. van der Does de Bije, die circa 22 jaar op Billiton werkzaam was, heeft zich niet alleen bereid verklaard als directeur op te treden, maar zich ook verbonden naar Singkep te gaan om aldaar de werkzaamheden aanvankelijk te leiden. De bereidwilligheid toont het groote vertrouwen, dat genoemde heer heeft in de toekomst der exploitatie van Singkep, te meer daar hij hiertegen moest opofferen de geldelijke toelage, die de Billiton-maatschappij hem had toegekend