is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

dien ambtenaar te rapporteeren op straffe van boete of gevangenis, bij gemeld artikel bepaald.

Verder zegt art. 5, dat ten opzichte van leiders of functionarissen door den Gouverneur, zulks raadzaam oordeelende, een borgstelling, gedekt door twee borgen, kon worden bevolen ten genoege van den registratie-ambtenaar, en bedragende minstens 100 en hoogstens 1000 dollars, strekkende deze maatregel tot waarborg, dat de belanghebbenden zich niet zouden schuldig maken aan overtreding van de gegeven voorschriften.

In art. 6 werd voorts bedreigd een boete van hoogstens 2500 dollars of gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid gedurende hoogstens twee jaar of wel beide straffen in combinatie, alles ter beoordeeling van den rechter, tegen:

1°. ieder die, hetzij als leider, hetzij als privaat persoon, opzettelijk aan den registratie-ambtenaar onvolledige inlichtingen of valsche opgaven verstrekte ten aanzien van de, in art. 3 bedoelde détails of veranderingen daarin;

2". ieder die, niet ingevolge art. 3 als leider of functionaris geregistreerd zijnde, als zoodanig in het genootschap optrad;

3°. iederen leider of functionaris, die, in strijd met de voorschriften der ordonnantie, vergaderingen belegde of bijwoonde of eenige, tot het genootschap behoorende werkzaamheid verrichtte;

4°. ieder, die van iemand een eed afnam of eischte, aan iemand verbintenissen of beloften oplegde, in strijd met de, bij den registratie-ambtenaar, als bij het genootschap gebruikelijke eeden, verbintenissen of beloften opgeteekend;

5°. ieder die, door bedreiging of geweld iemand trachtte over te halen tot het genootschap toe te treden;

6°. ieder die, door bedreiging of geweld iemand trachtte over te halen ten behoeve van het genootschap of een zijner functionarissen of leden iets te doen of na te laten wat hem door de wet verboden of bevolen was. "Wanneer een der