is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 53, 1938, no 18, 06-05-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53e Jaargang — Nummer 18—6 Mei 1938

A. 179

DE INGENIEUR

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VAN OPENBARE WERKEN EN NIJVERHEID Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs

Het Kon. Inst. v. Ingenieurs en de Ver. v. Delftsche Ing. stellen zich niet verantwoordelijk voor de denkbeelden in de onderscheiden bijdragen ontwikkeld en toegelicht

Commissie vanToezicht: dr. ir. G.W.VAN HEUKELOM, oud-hoofding., chef van den dienst van Weg en Werken bij de Ned. Spoorw. te Utrecht, voorzitter; jhr. ir. C. E. W. VAN PANHUYS, oud-directeur van het Rijksbureau voor de ontwatering te 's-Gravenhage, secretarist prof. dr. ir. G. H. VAN MOURIK BROEKMAN, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.

Redactie:

Verantwoordelijk hoofdredacteur: ir. WOUTER COOL ; Plaatsvervangend hoofdredacteur : ir. H. SANGSTER. — Vaste medewerker in Ned. Indië: prof. ir. C. G. J. VREEDENBURGH te Bandoeng. Redactie.Adres: Prinsessegracht 23, 'S-G R A V E N H AG E, Tel. 1 1 7692

Prijs per jaarg. franco per post: Voor Nederland en West-Indië ƒ20.-, voor Ned. Oost-Indië en het Buitenl. ƒ22.50. Men abonneert zich voor een jaarg. (1 Jan.-31 Dec.)

Afzonderlijke nummers : Binnenland ƒ0.50, Buitenland ƒ0.55.— Advertentiën per regel ƒ 0.50, boven 500 regels reductie volgens speciaal tarief. Voor administratie, abonnementen en advertentiën: N.V. A. OOSTHOEK'S Uitgevers Maatij, Domstraat 1-3, UTRECHT. Telefoon 10860, Giro No. 35973 ■

A. ALGEMEEN GEDEELTE 18.

INHOUD: Agenda van Vergaderingen. — Ter herdenking: f Ir- H. de Groot, door ir. J. L.Th. Gboneman. De mislukte aanhechting van Ameland aan den Frieschen wal omstreeks 1875-1883, door v. d. V. - Zevende Nationaal Veilighcidsrongres, door A. A. M. — Twaalfde Binncnscheepvaartcongres, door v. 1. — Rationalisatie m de Textielindustrie door R. C. — De ontzilting van den bodem in de Wieringermeer, door v. P. — Berichten jan allerlei aard - Studietentoonstelling voor Wetenschappelijke Bedrijfsvoering en Administratie Tentoonstelling „Oranje -modellen. Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederland". Jaarverslag 1937. Bibliotheekbouw te Gent Luchtbescherming. Lasschen van brugconstructies. — Personalia. — Koninklijk Instituut van Ingenieurs: Candidaat-leden. Afdeeling voor Electrotechniek en Technische Natuurkunde. Notulen van dc Vergadering op 31 Maart 1938. — Vereeniging van Delftsche Ins-enieurs- Contributie 1938. — Programma van Vergaderingen: Meitocht naar de werken van het Albertkanaal m België op "5 Mei' 1938 Voorloopig programma. Zomeruitstap naar Schotland. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkingen.

AGENDA VAN VERGADERINGEN.

7 Mei 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Technische Economie. (Zie blz. A. 178).

1 Juni 1938. Zomervergadering van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs. (Zie blz. A. 74).

8 Juni 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Elec¬

trotechniek en Technische Natuurkunde te Velsen.

10—15 Juni 1938. Zomeruitstap van het Kon. Instituut van Ingenieurs. (Zie blz. A. 63 en A. 190).

23 Juni 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Bouwen Waterbouwkunde te 's-Gravenhage.

Ter herdenking

f Ir. H. DE GROOT

1879—1938

Onlangs overleed te Zeist ir. H. de Groot, aan wiens nagedachtenis het volgende zij gewijd.

Hendrik de Groot werd geboren op 25 Juli 1879 te Kampen, alwaar hij de Lagere School en de Hoogere Burgerschool doorliep.

Vervolgens studeerde hij te Delft aan de toenmalige Polytechnische School en verwierf hij in 1901 het diploma van civiel ingenieur.

Daarop was hij werkzaam als ingenieur bij de Commissie voor de Graadmeting en tegelijkertijd als assistent voor het vak Landmeten en Waterpassen aan de Polytechnische School te Delft.

In 1903 beëindigde hij deze werkkringen om als adjunct-ingenieur in dienst te treden van het Technisch Bureau van het Ministerie van Koloniën. In dezen dienst geleidelijk opklimmende werd hij in 1906 geplaatst te Luik voor het verrichten van materiaalkeuringen en in 1907 be¬

vorderd tot ingenieur eerste klasse, geplaatst te Brussel als Chef van den Keuringsdienst in België.

In 1911 werd te Dordrecht opgericht een Middelbare Technische School, de eerste van deze soort in Nederland, en werd De Groot benoemd tot directeur dezer instelling.

Hij vervulde dit ambt , tot hij het in 1936 om gezondheidsredenen moest neerleggen.

Lang had hij toen reeds geleden onder een kwaal, die hem het uitoefenen zijner functie soms zeer bemoeilijkte. Het eerst had dit lijden zich geopenbaard tijdens een reis naar Nederlandsch-Indië, tot welke een aantal groot-industriëelen hem in de gelegenheid had gesteld.

In 1936 verhuisde De Groot naar Zeist in de hoop, aldaar herstel of althans leniging te vinden van zijn lijden, maar deze hoop, gegrond op een vroegere ervaring, ging helaas niet in vervulling. Noch het verblijf op dezen meer gezonden bodem, noch de meest uitgezochte medische hulp, noch de zorgvuldige en liefdevolle verpleging, welke hem ten deel viel vooral van de zijde zijner echtgenoote, niets vermocht af te wenden, wat reeds lang werd gevreesd. Na een smartelijk lijden overleed De

Groot op 10 Maart, 1938. De Groot was een persoonlijkheid. Zijn Delftsche tijdgenooten leerden hem kennen als iemand van uitgesproken karakter, ongecompliceerd en rechtschapen van inborst, eerlijk en krachtig van gevoelen en oordeel, daardoor