is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigien.

CASTRICUM. De ondermeestorsplaats in de OpenWe school is vervuld door de aanstelling van FranClscus Ludewig, hebbende den derden onderwijzersrang.

V. IMstr. A. SSeetao.

HOORN. Door het aan Mejufvrouw S. W. E. G-eek°Ers op haar verzoek verleend eervol ontslag, zal de Strekking van Fransch Eostschoolhouderesse te<>-en 1°. *tei aanstaande komen te vaceren. Op deze school wordt, Halve in de Nederlandsche en Fransche talen, ook onderwijs gegeven in de Hoogduitsche en Engelsche talen, de'geschiedenis, aardrijkskunde, en wat voorts tot de opleiding van meisjes uit den fatsoenlijken stand behoort. "**n deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van ^ 600. De schoolgelden bedragen ƒ52 in 't jaar voor ledere leerlinge. Voor elk kind, dat verlangt de Bijzondere avondschool te bezokeen, wordt daarenboven ƒ 50 lri 't jaar betaald. Onderwijzeressen welke ter vervulling dezer betrekking verlangen in aanmerking te komen, worden uitgenoodigd, zich, onder overlegging van de noo d'ge bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag, hetzij 1,1 persoon of bij vrachtvrije brieven, aan te melden bij burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, vóór den ^ Maart eerstkomende.

^ t>e dag van het vergelijkend examen zal aan de be-

a!1ghebbenden nader worden bekend gemaakt.

OOSTERLEEK, Gemeente Wijdenes. Op den 29

°vember j. 1. overleed de brave en bekwame onderwij-

61 O J. Spangenberg , die bijna 25 jaren alhier tot

*r°ot nut der jeugd werkzaam was. Nopens de vervul-

S der vacature zie men nader berigt te gemoet. In 4> . . . . .

provisionele waarneming der school is voorzien.