is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden zo nodig nadere regelen gegeven omtrent het tijdstip en de wijze waarop de fhlijving geschiedt.

3. De hoedanigheid van noodwachter gaat verloren door ontslag overeenkomstig de artikelen 9 en 14, door beëindiging van de dienstbetrekking overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 9, tweede lid, en door beëindiging van de opdracht, bedoeld in artikel 11.

4. Als noodwachters worden mede aangemerkt zij, die zich in een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken goed te keuren vorm jegens en in het Nederlandse Rode Kruis tot de dienst in enigerlei functie in de noodwachten of de noodwachtstaven hebben verbonden en wel voor de duur van deze verbintenis.

Artikel 8

1. De noodwachters zijn verplicht de voor de uitvoering van de in artikel 1 omschreven taak gegeven dienstbevelen op te volgen. 2. Zij zijn verplicht een geheim te bewaren, hetwelk hun bij de vervulling van hun taak is bekend geworden.

Artikel 9

1. De benoeming, de schorsing en het ontslag van ambtenaren van een noodwacht of een noodwachtstaf, alsmede de in dienstneming van personeel bij een noodwacht of een noodwachtstaf op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschieden door of vanwege het gezag, waaronder die noodwacht of die staf staat.

2. Voor de in het vorig lid bedoelde ambtenaren en ten aanzien van de in dat lid bedoelde indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen gegeven onderscheidenlijk betreffende de onderwerpen, als bedoeld in artikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929 en betreffende de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder deze indienstneming kan plaats hebben.

Artikel 10

Een verbintenis als vrijwilliger bij een noodwacht of een noodwachtstaf wordt aangegaan bij een verbandakte. Omtrent de vorm en de inhoud van de verbandakte worden regelen gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel 11

1. De burgemeester kan ambtenaren der gemeente en personen, die met de gemeente een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben aangegaan, opdragen deel uit te maken van de gemeentelijke noodwacht of van de kringnoodwacht, waartoe de gemeente geheel of ten dele behoort.