Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Onze Commissaris in de provincie kan ambtenaren der provincie en personen, die met de provincie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben aangegaan, opdragen deel uit te maken van de provinciale noodwachtstaf of van de noodwachtstaf van het gewest, waartoe de provincie geheel of ten dele behoort.

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemming met Onze Minister, wie het mede aangaat, Rijksambtenaren en personen, die met het Rijk een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben aangegaan, opdragen deel uit te maken van de Rijksnoodwacht.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regelen gegeven omtrent de uitvoering van de vorige leden. Bij deze algemene maatregel van bestuur kunnen de in de vorige leden omschreven bevoegdheden worden beperkt.

Artikel 12

Ten aanzien van de ambtenaren en de personen, bedoeld in de artikelen 9 en 11, blijven de artikelen 13—32 buiten toepassing, met dien verstande, dat aan hen een rang, als bedoeld in artikel 14, onder b, wordt toegekend.

Artikel 13

Voor de toepassing van artikel 14 en de volgende artikelen van deze titel wordt onder „oefening” verstaan: al hetgeen de nood wachter verricht tot het verkrijgen en het behouden van zijn bekwaamheid, voor zover dit geschiedt ingevolge een opdracht van of vanwege degene, onder wiens gezag hij krachtens titel I als noodwachter staat, en bij die opdracht geen langere tijdsduur dan acht uur wordt gesteld.

Artikel 14

Voor de nood wachters worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld betreffende:

a. de eisen van geschiktheid; b. de rangen, de rangtoekenning en de beloningen; c. de vergoeding van of de tegemoetkoming in de kosten bij oefening; d. de uitkeringen bij derving van loon of inkomsten; e. de diensttijden; ƒ. de opleiding; g. de kleding en de uitrusting; h. het verlof; , i. de verplaatsing; ;. de tucht gedurende de tijd, dat de bescherming van de bevolking nog niet in staat van paraatheid is gebracht; k. de schorsing; /. het ontslag; m. de uitkeringen na ontslag;