Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 2. Plantenziektenkundige Dienst . . . 237 Personeelsuitgaven........ƒ 2 094 300 waarvan wordt doorberekend ... 30 000 zodat wordt uitgetrokken........... 238 Algemene en specifieke uitgaven........ 239 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 240 Schadeloosstellingen ingevolge wettel ijke voorschriften en andere uitgaven tot bestrijding van plantenziekten................ 241 Kosten van werkzaamheden te verrichten door derden.............ƒ 113 000 waarvan wordt doorberekend ... 25 000 zodat wordt uitgetrokken........... 242 Uitgaven ter bestrijding van onvoorziene ziekten en plagen................... 243 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 2 808 700 2 064 300 484 700 100 500 10 000 88 000 Memorie 61 200 Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN.......... 38 739 600 Paragraaf 1. Algemeen ............ 19 600 244 Personeelsuitgaven.............. 14 600 245 Algemene en specifieke uitgaven........ 1 500 246 Kosten der Commissie inzake Wateronttrekking aan de Bodem................ 3 500 Paragraaf 2. Cultuurtechnische dienst ...... 38 720 000 247 Personeelsuitgaven........ƒ 1 767 000 waarvan komt ten laste van artikel 251......ƒ 26 000 vermindering in verband met aanstelling nieuw personeel in de loop van het jaar . . 100 000 -- 126 000 zodat wordt uitgetrokken........... 1 641 000 248 Algemene en specifieke uitgaven........ 672 000 249 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 265 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 250 Opmetingen en waarnemingen verbonden aan de voorbereiding van de ruilverkaveling in de Biesbos 25 000 251 Subsidie in de kosten, verbonden aan de uitvoering van cultuurtechnische werken, uit te voeren in z.g. „vrij werk”...........ƒ 35 000 000 waarvan komt ten laste van artikel 263 . ........... 500 000 zodat wordt uitgetrokken.......... 34 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 25IA Subsidie ten behoeve van de bouw van boerderijen ..........ƒ 1 000 000 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk IX A, voor wat betreft het woongedeelte ......... 300 000 zodat wordt uitgetrokken.......... 700 000 ^52 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ......... ......... 134 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 253 Bijdrage aan Hoofdstuk VII B der Rijksbegroting in de uitvoering van diensten . ... . . ■ . ... . 783000 Onderafdeling X. BOSWEZEN...... . . 6 291 400 Paragraaf 1. Algemeen ......... 28 100 254 Personeelsuitgaven.............. 25 000 255 Algemene uitgaven 3 100

Paragraaf 2. Staatsbosbeheer ......... 6 263 300 256 Personeelsuitgaven.......ƒ 4 402 800 Hiervan komt ten laste van: Hoofdstuk VI. . . '. ƒ 92 600 Commissie Overleg Landschapsschoon. . 7 200 --- 99 800 zodat wordt uitgetrokken........... 4 303 000 257 Algemene en specifieke uitgaven . . ƒ 515 500 hiervan komt ten laste van Hoofdstuk VI............. 34 500 zodat wordt uitgetrokken........... 481 000 258 Kosten Commissiën............. 6 000 259 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak.................... 713 000 260 Uitgaven betreffende de Boswet........ 120 000 261 Subsidiën.................. 33 000 262 Kosten voor karteringswerkzaamheden door de Stichting Bodemkartering........... 25 000 263 Kosten aankleding landschap verband houdende met de uitvoering van cultuurtechnische werken . . 500 000 264 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 82 300 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ("Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling XI. JACHT EN WILDSCHADEBESTRIJDING............... 42 700 265 Personeelsuitgaven.............. 20 900 266 Algemene en specifieke uitgaven........ 21 800 267 Schadeloosstellingen, als bedoeld in artikel 71 der Jachtwet 1923................ Memorie Onderafdeling XII. GROND- EN PACHTZAKEN ................... 77410 0 Paragraaf 1. Algemeen ............ 238 000 268 Personeelsuitgaven.............. 51 100 269 Algemene uitgaven............. 16 900 270 Subsidiën aan Grondkamers.......... 150 000 271 Kosten voor inrichting van een statistiek voor het grondgebruik..........ƒ 30 000 Hiervan komt ten laste van: Hoofdstuk IX A. . .ƒ 5 000 Hoofdstuk X . . . . 5 000 ------ 10 000 zodat wordt uitgetrokken........... 20 000 Paragraaf 2. Voorlichtingsdienst ........ 498 700 272 Personeelsuitgaven.............. 387 900 273 Algemene en specifieke uitgaven........ 100 500 274 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 10 300 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Centrale Grondkamer ....... 37 400 275 Personeelsuitgaven.............. 23 200 276 Algemene uitgaven ............. 13 500 277 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ............... 700 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling XIII. BUITENLANDSE AGRARISCHE VOORLICHTING......... 246 800 278 Personeelsuitgaven.............. 180 500

Sluiten