is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Bijgaand ontwerp-besluit tot wijziging van het Speelgoedbesluit (Warenwet), dat grotendeels steunt op het door de Adviescommissie Warenwet opgestelde voorontwerp, beoogt laatstgenoemd besluit aan te passen aan de behoeften en ontwikkelingen, die sedert de totstandkoming van het Speelgoedbesluit zijn opgetreden.

Aangezien er bij de vervaardiging van speelgoed gebruik wordt gemaakt van crocidoliethoudende stoffen voor bijvoorbeeld isolatiedoeleinden en gezien de risico's die op lange termijn aan de werking van asbest kunnen zijn verbonden, is het wenselijk gebleken de toepassing van asbest in zijn algemeenheid bij kinderspeelgoed te verbieden. Hiertoe strekt de voorgestelde wijziging van artikel 10, eerste lid, van het Speelgoedbesluit (Warenwet). Hogergenoemd verbod, dat afwijkt van het advies van de Adviescommissie Warenwet ter zake, is geen bezwaar, daar er voldoende alternatieve isolatiematerialen zijn zoals steenwol, calciumsilicaat, geëxpandeerd gesteente en aluminiumsilicaat.

In artikel 4, derde lid, is «vuurwerk» niet meer opgenomen, omdat dit niet tot het begrip speelgoed kan gerekend worden.

De voorgestelde wijziging van artikel 5, eerste lid, heft een discrepantie tussen de artikelen 5 en 8 op.

Artikel 11 is om redenen van duidelijkheid herschreven en inhoudelijk naar drie leden overgebracht.

In artikel 17, tweede lid, onder d, is het woord «grootste» ingebracht, aangezien zulks hier van wezenlijke betekenis is.

In artikel 20, eerste lid, is een aanduiding inzake juist gebruik voorgeschreven, aangezien onoordeelkundig gebruik van bijvoorbeeld scheikundedozen tot verwondingen kan leiden.

In artikel 20, vierde lid, is bepaald dat de voorgestelde aanduidingen in de Nederlandse taal dienen te worden gesteld.

De overige wijzigingen van het ontwerp-besluit hebben betrekking op het wegnemen van onduidelijkheden en het aanbrengen van redactionele verbeteringen.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp