is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

Gegevens te verstrekken aan de minister

Artikel 40. 1. De directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekenen de lijst van geslaagde kandidaten waarop naam, voornaam, plaats en datum van geboorte van de kandidaten zijn vermeld, alsmede de vakken, waarin ieder van hen is geëxamineerd. De directeur zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het examen aan Onze minister en aan de inspecteur een exemplaar van deze lijst. 2. Het model van de lijst bedoeld in het vorige lid wordt door Onze minister vastgesteld. Artikel 41. 1. De directeur zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het schriftelijk examen de uitslag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, en na afloop van de herkansing, bedoeld in artikel 38, vijfde lid, een overeenkomstig de artikelen 20, 33 en 34 ingevuld en ondertekend exemplaar van de verzamellijst van cijfers aan Onze minister en aan de inspecteur. 2. De directeur verstrekt aan Onze minister tevens statistische gegevens betreffende de uitslag van het eindexamen in de vorm door Onze minister te bepalen.

HOOFDSTUK VIII (vervallen)

Artikel 42. (vervallen). Artikel 43. (vervallen). Artikel 44. (vervallen). Artikel 45. (vervallen). Artikel 46. (vervallen).

HOOFDSTUK IX

Overige bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 47. 1. Het werk van het schriftelijk examen der kandidaten en de lijsten van cijfers bedoeld in artikel 20 worden tot 1 april van het volgende jaar bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. 2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekende verzamellijst van cijfers wordt in het archief van de school bewaard. 3. De directeur zendt de in de vorige leden bedoelde bescheiden desgevraagd ter inzage aan Onze minister, onderscheidenlijk de inspecteur. 4. De gecommitteerde zendt het onder hem berustende exemplaar van de lijst van cijfers, bedoeld in artikel 28, derde lid, desgevraagd ter inzage aan Onze minister, onderscheidenlijk de inspecteur. Artikel 48. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de schriftelijke examens gebruikte opgaven bewaard blijft voor het archief der school.