is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G

Na artikel 12 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 12a

1. Indien beide echtgenoten recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de som van deze uitkeringen meer bedraagt dan 80% van de grondslag als genoemd in artikel 10, vierde lid, wordt op het uit te betalen bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van ieder van hen een zodanige evenredige beperking toegepast, dat de som van beide bedragen gelijk is aan 80% van de eerder bedoelde grondslag. Bij de toepassing van de vorige volzin blijft een verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 13 buiten beschouwing. 2. Indien één van beide echtgenoten overlijdt en op de dag voorafgaande aan de dag van overlijden of, indien artikel 40 is toegepast, op de laatste dag van de maand, voorafgaande aan de dag van overlijden, het bepaalde in de eerste volzin van het vorige lid toepassing vond, is het aldaar bepaalde van overeenkomstige toepassing in geval van samenloop van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de langstlevende der echtgenoten met de uitkering als bedoeld in artikel 44. Bij de toepassing van de vorige volzin blijft een verhoging van de uitkering als bedoeld in het derde lid van laatsgenoemd artikel buiten beschouwing.

Artikel 12b

1. Indien aan een gehuwde uitsluitend op grond van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 90, eerste lid, onder b, en tweede lid, geen arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend onderscheidenlijk op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 36, vijfde en zesde lid, slechts een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering is uitbetaald, wordt over tijdvakken gelegen na 31 december 1979 voor de toepassing van het vorige artikel geacht hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering te zijn toegekend, alsof het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 90, eerste lid, onder b, en tweede lid, niet was toegepast, onderscheidenlijk geacht hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering te zijn uitbetaald alsof het bepaalde bij of krachtens artikel 36, vijfde en zesde lid, niet was toegepast. 2. De uitkering door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 8, derde lid, bedraagt voor de in het eerste lid bedoelde persoon, ten aanzien van wie het bepaalde in het vorige artikel is toegepast, niet meer dan het bedrag, dat ingevolge dat artikel aan hem zou toekomen, indien de artikelen 8, 36, vijfde en zesde lid, en 90, eerste lid, onder b, en tweede lid, niet waren toegepast.

Artikel 12c

1. Indien een gehuwde man recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een arbeidsongeschiktheid van 25% of meer over een dag, gelegen na 31 december 1979, doch uitsluitend op grond van artikel 90, eerste lid, onder a, geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze wet, en zijn echtgenote over die dag recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze wet, wordt voor de toepassing van artikel 12a de gehuwde man geacht een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze wet te zijn toegekend, berekend naar de grondslag als bedoeld in artikel 10, vierde lid, en naar een arbeidsongeschiktheidspercentage, waarnaar zijn uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is berekend. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de echtgenote is artikel 12a van overeenkomstige toepassing.