is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz, Koninklijk Instituut van Ingenieurs 47 Idem voor de Taal- Land- en Volkenkunde van N. Indiê Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij . 48 Maatschappijen, Genootschappen, enz 49 Ned. Bijbelgenootschap. Ned. Zendelinggen. . Ned. Tiaotaatgen. Evang. Maatseh. Zondagsoh. 50 Yereeniging tot bevordering van het Christendom onder de Chinezen. Maatschappij van weldadigheid. Yereeniging van den H. Vincentius van Paula. Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid 51 Genootschap «Doroas.” Evang.-Lnthersoh Gen. van Yrouwelijke Weldadigheid. Commissie voor het Eonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewap. Dienst inde Nederl. 52 Maatseh. tot zedel. verbetering der gevangenen 53 Maatschappij «Tot Nut van ’t Algemeen” . . Hulpbank. Christelijke Leesinrigting «Onderzoek en behoud het goede” 56 Yereeniging ter verbreiding der Waarheid. . 57 Spaarkas, Werkinrigtiug Yereeniging «Philodemus.” Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid .... 58 Holl. Maatschappij van Landbouw. Nederl. Mettray. Nederl. Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der Slavernij. . . 59 Gustaaf-Adolf-Yereeniging 60 Yereeniging «Het Metalen Kruis” ld. 2e Afd. Directeuren en Correspond. voor verschill. zaken 61 Geneeskunde 63 Plaatselijke Commissie van geneeskundig toevoorzigt. Praotiserende Geneeskundigen . Begrafenis- en Ziekenfondsen 65 Posterijen 74 Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschapp/ij. . . ’s Rijks Belastingen .75 Zegel- Registratie- en Successie-Regten . . • Dir. Bel., In- en Uitgaande Regten en Aocijnsen —■