is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1104, 04-11-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEZONDEN

Een klacht

Zutphen, 31 October 1936.

Wederom zijn door het gehele land de vrouwen aan het werk om nieuwe abonné's te winnen op onze Pr. Vr. Meer dan ooit is het nodig hard te werken voor ons blad, want de werkloosheid, die helaas nog steeds niet afneemt, veroorzaakt mede een sterke daling van het aantal lezeressen.

Maar het is niet alleen de werkloosheid en daarom menen wij goed te doen hiervoor eens de aandacht van onze vrouwen te vragen.

Het propagandablad V.A.B. doet ons vooral het laatste jaar veel abonné's verliezen. Immers het is zeer begrijpelijk dat de colporteurs en colportrices niet alleen bij buitenstaanders het blad verkopen, doch dat ook bij pgen en rode kiezers proberen te plaatsen.

Het bezwaar is nu echter dat in gezinnen waar niet een extra uitgave van 3 cent kan worden gedaan, daarvoor de Pr. Vr. moet wijken.

Het is helaas jammer, maar nog altijd foaar, dat als er bezuinigd moet worden, de vrouw het hare moet afstaan. Dit nu vinden wij heel erg, want V.A.B. is niet ln de eerste plaats een blad voor partijgenoten en modern-georganiseerden, doch voor buitenstaanders die onze kranten niet lezen.

Onze Pr. Vr. echter is een blad dat wel in ieder gezin hoort, want het heeft een eigen taak, de socialistische scholing van de vrouw. Behalve dat, bezit het een goed kinderblad, dus is het een krant voor het gehele gezin. Nu kan het toch niet in de bedoeling liggen een zo

goed blad, dat bovendien jarenlang zijn taak zeer goed heeft gedaan, af te breken.

Daarom zouden wij tegen de colporteurs en colportrices van V.A.B. willen zeggen, als ge bij uw huisbezoek merkt dat de Pr. Vr. ervoor moet wijken, bedenk dan dat ge geen winst, doch verlies boekt, en dring er bij de vrouwen op aan, deze te behouden.

En aan de clubleden-colportrices van V.A.B. zouden wij willen zeggen, werk in de eerste plaats voor onze krant en hebt ge dan nog tijd over, welnu dan verder meegeholpen.

Ook onze krant licht de vrouwen in over de a.s. verkiezingen op haar eigen hoogstaande wijze.

Dus vrouwen allen aan het werk voor de Prol. Vrouw, en daardoor ook voor het „Plan".

Het Bestuur van de S.D.V.C.

Zutphen.

♦ ♦ ♦

Wij moeten er op uit

In antwoord op het ingezonden stukje uit Emmen van pge. Wiep Jonkers in het nummer van 21 October „Stel u persoonlijk op de hoogte", wil ik u schrijven dat ik het eens ben met schrijfster.

Wiep Jonkers schrijft, dat zij driemaal per week vet krijgen, maar mij zijn gevallen bekend, waar de kinderen dit maar éénmaal krijgen en als ik dat dan vertel aan iemand, die toch nog ƒ60 in de week verdient, dan krijg je ten antwoord: „de kinderen zien er toch nog netjes uit...".

Welk een gemis aan begrip van zulke gezinnen, waar de kinderen toch netjes voor de dag komen!

Daarom — wij, die weten, wat ellende is, wij moeten er op uit.

Wij moeten 't aan iedereen vertellen, dat wij werk willen in plaats van steun.

Dat wij 'n regering wensen, die dat zal uitvoeren.

Het is mij gebeurd, dat ik liep te colporteren met V.A.B. (of met „De Proletarische Vrouw"? — Redactie), dat een vrouw mij zei: de werkloosheid is de hand van God, omdat de mensen niet meer in hem geloven.

Toen vroeg ik haar, of het de wil was van God, dat de mensen honger en ellende lijden, terwijl er te veel is.

Terwijl de paus de wapens zegent en de anderen bidden of ze s.v.p. niet vermoord zullen worden.

Of 't dan God's wil was, dat er vliegmachines genoemd worden naar de Heilige Familie om dood en verderf te brengen, zoals in Spanje.

Ja, daar wist zij geen antwoord op. Nadien zijn we de beste maatjes en ik verkoop haar wekelijks de krant. 1)

Zo maak je langs de weg heel veel mee. Zo zijn wij de beste colporteurs en helpen ons zelf door de narigheid heen. Wij mogen ziek van narigheid de deur uitgaan en pruttelen, mijn schoenen zijn stuk, maar die narigheid en die natte voeten ben ik gauw vergeten en. ik kom dikwijls zingende weer thuis en doe hele verhalen.

En als wij dan werkelijk in 1937 een overwinning kunnen behalen en een Plan-regering krijgen, kunnen wij met genoegen op deze narigheid terugzien.

Mocht het tegenlopen, dan hebben wij voor ons zelf de voldoening: wij hebben ons best gedaan. A. S.-S.

1) Ook „De Proletarische Vrouw"?. — Redactie.

KAMERADEN

Woorden van Frits Tingen.

fux. - .

O, vrijheid, hoe zeer ook benauwd en benard, Hoe velen LI schimpen en smaden:

Wij dragen Uw heilige drang in ons hart Ons levende hart, kameraden!

Ons hart heeft geloof in een eeuwige kracht, Die list noch geweld kunnen schaden;

Die kracht moet ons zijn tot een licht in de nacht, Ons heerlijke licht, kameraden!

O makkers, gedenkt toch de strijdbare moed Van hen, die in dappere daden Zich gaven met vrijheid, met leven en bloed; Dat bloed is o n s bloed, kameraden!

Een lied van de vrijheid, een lied van de strijd, Een lied van geloof, kameraden,

Dat eenmaal de wereld, verjongd en bevrijd, Dus allen behoort, kameraden!