is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 9, 1937, no 12, 01-12-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verliezen ? Al deze opvattingen zijn immers totaal verouderd, ja lichtelijk belachelijk ! De vrouw van dezen tijd kan en wil niet buiten het groote leven gehouden worden en in de ± 30 landen, waar ze het kiesrecht bezit is voldoende bewezen, dat ze er niets door veranderd zijn, noch zelfs van haar numerieke meerderheid gebruik hebben gemaakt om de mannenregeering omver te werpen.

Spreker stelt vast dat ten eerste de billijkheid eischt aan haar die in huis een stem heeft, deze ook buitenshuis te schenken, ten tweede daarmee de eenzijdigheid van het mannelijk beleid op te heffen, maar hij legt er den nadruk op, dat men in het algemeen het kiesrecht nooit als doel (zooals helaas te veel gebeurt) mag beschouwen, doch uitsluitend als middel om vruchtbare samenwerking te bereiken.

In het bijzonder in den Gemeenteraad is de vrouw op haar plaats.

Men maakt in deze colleges zoowel de voorbereiding als de uitvoering der verschillende maatregelen mede en ziet tenslotte het resultaat in zijn eigen omgeving, waardoor het werk als gemeenteraadslid bijzonder boeiend en bevredigend is.

Vele der onderwerpen, die aan de orde komen liggen de vrouw na, bv. passerwezen, slachthuisdienst, kampongverbetering, onderwijszaken enz. enz., en zij kan hierover zeker kennis van zaken hebben.

Spreker wijst op de bezwaren, die speciaal in dit land gelden door de heterogeniteit der bevolking en de andere positie, die de vrouw in het Oostersche leven inneemt.

In elk geval is het echter ondenkbaar dat men in dezen tijd de inheemsche vrouw voorbij zou gaan en zonder kiesrecht laten als de Europeesche het krijgt.

Het moet echter mogelijk zijn een aanvaardbare oplossing te vinden.

Spreker is van meening dat men aan de vrouw dezelfde eischen moeten stellen als voor den man gelden voor de toekenning van het kiesrecht.

Leerzaam is nog wat de spreker ons vertelt over de groote fout der gemeente- en regentschapsraden. Men heeft deze nl. tot kiescolleges gemaakt voor den Volksraad, waardoor de jacht naar zetels is ontstaan.

Spreker eindigt met de overtuiging uit te spreken, dat de Regeering sympathiek staat tegenover het vrouwenkiesrecht en de kans groot is, dat de vrouwen het vóór de volgende verkiezingen zullen verwerven.

Alle aanwezigen hebben met groote aandacht naar de boeiende en leerzame rede geluisterd.

NIEUWS UIT HET BUITENLAND. NEDERLAND.

Een vrouwelijke Gemeente-ontvanger.

„Vrouw en Gemeenschap" nam uit de Nieuwe Courant het volgende bericht over, dat wij hier in zijn geheel laten volgen:

In de dezer dagen gehouden vergadering der gemeente St. Pancras, kwam aan de orde een voorstel van B. en W. tot benoeming van een gemeente-ontvanger.

De alphabetische voordracht luidde : 1. P. Peereboom, 2. F. N. Spaan.

De sollicitaties werden aan de raadsleden ter inzage verstrekt, waarna men tot stemming overging.

Bij de eerste stemming werden 3 stemmen uitgebracht op mej. E. Gootjes, die de aan het ambt van gemeente-ontvanger verbonden werkzaamheden tijdens de ongesteldheid van haar vader en na diens overlijden tot tevredenheid verricht had. Verder werden 2 stemmen uitgebracht op P. Peereboom, 1 op F. N. Spaan en 1 op C. Duyl Jac.zn.

Een tweede stemming had een zelfde resultaat; bij herstemming werd mej. E. Gootjes benoemd.

Mej. Gootjes werd met haar benoeming in kennis gesteld, kwam ter vergadering en legde in handen van den burgemeester de vereischte eeden af waarop de voorzitter haar met de benoeming feliciteerde.

ENGELAND.

Vrouwelijke artsen.

Haar aantal neemt in Eengeland steeds toe.

Dat de vrouw in de medische wereld hoe langer hoe meer haar plaats gaat vinden en men haar als arts in de praktijk weet te waardeeren, blijkt wel uit een berichtje, dat we hierover lezen en waaruit wij zien, dat met name in