is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paschen, Kerstmis en in het najaar fooien van f3—f5,— (in het najaar een enkele maai f20—f25,—) gegeven. In een enkele coöperatieve broodbakkerij ontvangt het personeel 4 pCt. van de behaalde winst; de loopers hebben vrij schoeisel en ontvangen 5 pCt. van het bedrag der door hen verkochte beschuit. Kuipers in bierbrouwerijen — meest Duitschers — ontvangen 5, brouwers 3 Liter bier per dag, terwijl aan de gezellen in vleeschhouwerijen 2 pond vleesch, benevens 1 pond vet en aan die in spekslagerijen 1 pond vleesch per week wordt gegeven. In tabaks- en sigarenfabrieken ontvangt elke werkman boven zijn loon 3 sigaren per dag.

De volgende tabel geeft een overzicht van de loonen en arbeidstijden der werklieden in de verschillende bedrijven, alsmede gegevens omtrent Zondagsarbeid.

Gewone loon per Aibeidsdag. Rust- en

Inlichtingen omtrent

BEDRIJF en BEROEP. week TTl„. Tro„. schafttijden

UU1 van' ' Zondagsarbeid.

(in guldens). per dag. aanvang. einde.

Brood- en beschuitbakke-

rij '): 7 n.m. 7 v.m.2) 1{ uur 2) Op feestdagen, als Paschen erf

Bakker Mannen 12,50, Pinksteren, komt het wel eenJ

•) Ar. voor. dat gewerkt moet worden!

. J o' ' ' Des Zondags overdag veelal vrijl

Deegmaker Mannen 12,o0, doch des avonds wordt in vela

jongens 5,—. " fabrieken om ± 8 a 9 uur mei

MnphinUt l(i 50 werken begonnen. Overigen!

macninisi jo, u wordt de arbeid tegen midderl

Ovenist 12,50 nacht aangevangen, terwijl dal

Magazijnknecht . . . 17,50 voorbereidende werkzaamhederj

MnSü'/iinmeestpr 20 — (deegmaken, enz.) reeds om J

magazijnmeester ... <iu, 10 um, n m beginnen_

Loopknecht 4,—

Brooduitgever .... Mannen 12,50,

vrouwen 10,— .

Brood- en besehuitbakkerij (kleinbedrijf) '):

Werkman 9,75

Koekbakkerij 3): 7 v.m. 7 n.m. 1^, » Over't algemeen is van Zon

Bakker 9 dagsrust weinig sprake.

Loopknecht 5,—

Winkeljuffrouw . . . 7,50

Suiker- en banketbakkerij: 7 » 7 » 1 » Over hel algemeen geen Zon

Bakker 11,— of 5,— met dagsrust.

inwoning.

Loopknecht 5,—

Winkelbediende . . . 5,— met kost en

inwoning.

Cacao-en chocoladefabriek: 7 » 7 » 1{ » Geen Zondagsarbeid.

Vormer Mannen 13,—,

jongens 2,25. Koetsiers.

Confiseur 13,— 7 v.m. 8 n.m. , 2 uur,

Maler 18,50 zonder

Cacaopoederarbeider. . 10,— regelmaat.

Bakster Vrouwen 7,50, Paksters.

meisjes 2,65. 8 v.m. j 6{ n.m. 1| uur

Stoker en machinist. . 13,—

Koetsier 12,50

wordt de arbeid tegen rniddeit

') In de

in de tabel opgegeven

■ meeste gevallen worden de werklieden in dit bedrijf in dienst genomen tegen lagere dan de» ins-etreven loonen. Zii genieten dan echter kost en inwoning bij den patroon of ontvangen uit-l

betaling van loon in natura. In het klein-bedrijf is de inwoning gewoonlijk slecht. In geval van ziekte wordt in het groot-bedrijf meestal % van het loon uitgekeerd, terwijl in het klein-bedrijf bij ziekte het

halve loon "«Hurende ten hoogste éen iaar wordt uitbetaald.

2) Er wordt meestal 's nachts gewerkt. In sommige ondernemingen wordt met dag- en nachtploegen gewerkt, die om de week verwisselen. In de meeste fabrieken wordt des Vrijdagsavonds om ongeveer S a 9 uur met werken begonnen, terwijl eerst om 5 a 6 uur des Zaterdagsavonds geëindigd wordt; de schafttijd

bedraagt dan ruim z uur.

3) In de meeste gevallen worden de werklieden in dit bedrijf in dienst genomen tegen lagere dan de in de tabel opgegeven loonen. Zij genieten dan echter kost en inwoning bij den patroon.