is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gros onzer landarbeiders met hun gezinnen bij gebrek aan voldoende verdienste zich onvoldoende voeden en in sterke mate aan ondervoeding lijden, indien mag worden aangenomen, dat de minimum-kosten voor de voeding per persoon en per dag van 28 tot 30 ets. bedragen (zie afl. 7, 1913 van het Maandschrift, blz. 455).

In een tweetal bijlagen zijn de gedetailleerde budgets opgenomen.

Gemengde mededeelingen.

(Communications diverses.)

Arbeidsvoorwaarden. Collectieve arbeidsovereenkomsten. Hoorn. Van patroonszijde werd medegedeeld, dat de onderlinge ziekteverzekering voor de goud- en zilversmeden met ingang van 1 September 1913 in werking is getreden (zie afl. 7, 1913, blz. 462).

Werkliedenreglementen. Almelo (Stad-). Door den Raad dezer gemeente werden in zijne vergaderingen van 14 Maart 1912, 6 Februari en 2 September 1913 wijzigingen aangebracht in het op 20 November 1911 vastgestelde „reglement voor de werklieden in dienst der gemeente Stad-Almelo" (zie afl. 1, 1912, blz. 73). Tot deze wijzigingen behooren o. a. de volgende.

De vaste werklieden hebben in elk kalenderjaar, dat zij in onafgebroken dienst der gemeente zijn, recht op een verlof van 5 werkdagen, met uitzondering van den chef-machinist der gasfabriek, den machinist-electricien en den monteur van het electrisch centraal-station, die op een verlof van 10 en van degenen, die voor afwisselenden dag- en nachtdienst zijn aangesteld, die op een verlof van 6 werkdagen recht hebben. Aan den werkman, die ter vervulling van zijne eerste oefening bij de militie in werkelijken dienst moet komen of daarin wordt gehouden, wordt gedurende den tijd, dat hij onder de wapenen is, buitengewoon verlof verleend onder inhouding van zijn geheele loon. Dengene, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moet komen, wordt gedurende den daarvoor vastgestelden tijd (waaronder niet begrepen eenige straftijd) buitengewoon verlof met behoud van loon verleend.

— Deventer. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 5 Juli 1913 besloten het „bijzonder reglement voor de vaste werklieden der gemeente Deventer en de werklieden in tijdelijken of lossen dienst dier gemeente" (zie afl. 4, 1912, blz. 278) in dier voege te wijzigen, dat de werkuren op de door de chefs der takken van dienst onder goedkeuring van B. en W. vast te stellen roosters van de werk- en schafttijden niet meer dan tien per etmaal zullen bedragen, tenzij naar het oordeel van B. en W. de aard van het werk of het belang van den dienst de bepaling van een langeren werktijd per etmaal noodig maakt.

— Haarlem. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 10 September 1913 het op 30 Juli 1913 genomen raadsbesluit (zie afl. 8, 1913, blz. 537, waar abusievelijk is vermeld 1910) in dien zin gewijzigd, dat voor de sub Ia en b genoemde werklieden het loon per uur voor overwerk op werkdagen, wanneer die uren vallen tusschen 10 uur des avonds en 6 uur des morgens, verhoogd zal worden met 50 pCt. in plaats van met 100 pCt.

Andere mededeelingen. Amsterdam.') De schilderspatroonsvereeniging Amsterdam besloot den vrijen Zaterdagmiddag gedurende het geheele jaar toe te passen.

2). In het burgersmedenbedrijf zijn de uurloonen voor een derde van

het personeel van 23 op 25 ets. gebracht.

— Deventer. Van patroonszijde werd medegedeeld, dat, in verband met de algemeene stijging der loonen in deze gemeente, de loonen in de houtzagerijen en den houthandel iets verhoogd werden.

1) Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven

2) n n * n » metaal- en houtbewerking.