Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3ste JAARGANG ZATERDAG 27 MAART 1926 *°- 13

De metaalDemerfcer öjeekblad van den Aigemeenen nederiandscben metaalbewerkersbond.

REDACTEUR: G. VAN DER HOUVEN Kennis is macht Arbeiders aller Landen _________ ■— Kennis is macnx, Vereenigt U. Adres van Redactie en Administratie: Hemonylaan 24, Amsterdam Een e d —— r Telefoon 26175 T ■

A ROM N FM FN T • AD VERTENTIËN Rn vnorniihPtniin/nPr-nr – , . . f . bukken van aigemeenen aard moeten ui ter lijk Maandags, Gewone advertentiën per regel f 0.30 Bij vooruitbetaling per jaar t 1.50 Bondsnieuws en advertentiën Woensdagsmorgens „nnr 0.20 Voor Buitenland verhoogd met porto. „in Aanvragen voor personeel . ...... , u.^u Losse nummers 0.03 J g 1 Afdeelingsadvertentiën 0.20

OPLAAG 35.100 Officiëele Mededeelingen. Deze week wordt het contributiezegel op de 133 week in het Bondsboekje geplakt. * Wij maken den leden van de afdeelingen Den Haag en Rotterdam attent op dein dit nummer voorkomende advertentie. Recht op strijdbreken ? (D.) De Christelijke Metaalbewerkersbond is nog steeds niet te spreken over onze opvatting ten aanzien van zijn houding bij het conflict aan den „Nw. Waterweg" en de daaruit voortspruitende positie inde conflicten Piet Smit en Wilton. Dat is verklaarbaar. Als men op het standpunt staat, dat het breken van conflicten geoorloofd is, dan stelt men er prijs op dat dit Ook door anderen wordt erkend. Aangezien wij echter op het standpunt staan, dat een organisatorisch opgezette strijd niet zonder overleg en medewerking van de betrokkenen mag beëindigd worden, zullen wij onze afkeuring over de daad van den Katholieken en Christelijken Metaalbewerkersbond in het conflict aan den „Nw. Waterweg” blijven hechten. De redacteur van het orgaan van den Christelijken Metaalbewerkersbond verricht intusschen halsbrekende toeren om toch maar duidelijk te maken, dat wat zijn bond gedaan heeft rechtmatig is. Hij is echter niet lenig genoeg om de toeschouwers te imponeeren en geeft blijk het vak van ~acrobaat” slecht te verstaan. De kronkelingen die hij maakt geven den indruk, dat er in zijn binnenste iets zit dat hem hindert. Het geweten schijnt inde acrobatiek ook een rol te spelen. Om de houding van zijn bond goed te praten gebruikt hij middelen die onwaardig en dus onchristelijk zijn. Hij verwijt ons namelijk, dat wij indertijd bij een conflict dat door de Landelijke P'ederatie aan de Ned. Scheepsbouw Mij. was ontketend, hetzelfde hebben gedaan als zij te Schiedam en Rotterdam. De christelijke heeren schijnen een slecht geheugen te hebben en veronderstellen daarbij zeker dat ook wij aan die kwaal lijdende zijn. Het conflict destijds aan de Ned. Scheepsbouw Mij. ontstaan, is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met dat aan den „Nw. Waterweg”, P. Smit of Wilton. Aan de Ned. Scheepsbouw Mij. nam de Federatie een onverantwoordelijke jongensstaking te baat en poogde zelfs zonder nader overleg met hot overige personeel de geheele werf stop te zetten. Een spel, dat reeds meermalen tot groot nadeel van de betrokken arbeiders Was gespeeld. Wij hebben deze zaak indertijd uitvoerig belicht en gemotiveerd en mogen aannemen, dat onze lezers er voldoende mede bekend zijn. Onze christelijke vriend weet er natuurlijk ook alles van, doch doet maar alsof zijn neus bloedt. Hij gaat daarbij zeker van de veronderstelling uit, dat het gros zijner lezers geen andere bladen leest en zonder meer voor waar aanneemt, wat hij belieft te schrijven. Hij schrijft verder, dat het verschil van meening feitelijk alleen loopt over de erkenning van het recht tot het nemen van eigen besluiten, De Christelijke Bond en ook de Katholieke meent het recht te hebben, als er gezamentlijk een strijd gevoerd wordt zooals dat aan den „Nw. Waterweg” het geval was, zonder overleg met de leiding en de betrokken arbeiders over opheffing te mogen onderhandelen en zijn leden tot Werkhervatting te gelasten. Ja heeren. dat recht kunnen we jelui niet

ontnemen, maar je moet ons dan ook het recht laten je van verraad en onderkruiperij te beschuldigen. Recht is recht. Dat geldt toch ook voor den tegenstander die een andere opvatting heeft van den strijd der arbeidersklasse. Nu begrijpen wij zeer goed, dat. de heeren van den Christelijken Bond, evenals die van den Katholieken Bond, weinig behoefte gevoelen om weer opnieuw met ons samen te werken ineen actie die groote conflicten ten gevolge kan hebben. Zij vreezen blijkbaar met hun gering weerstandsvermogen weer in dezelfde positie te komen als te Schiedam—Rotterdam en dan opnieuw de houding aan te nemen die daar aangenomen is.

Maar als dat zoo is, laat men dat dan erkennen en pogen de middelen te bekomen die voor het voeren van actie en strijd onontbeerlijk zijn en in elk geval ophouden met jeremieeren over onze uitlatingen en beschuldigingen. Het gaat er niet om, zooals de redacteur van den Christelijken Bond veronderstelt, dat zij bij samenwerking hun zelfstandigheid moeten verkoopen. Wat wij verlangen is: eerlijk en loyaal het arbeidersbelang dienen en geen dingen doen die niet door den beugel kunnen. Als gij U daaraan wenscht te houden is het ons voldoende. Wenscht gij dat niet, dan stellen wij op samenwerking geen prijs.

De loonen inde Metaalindustrie. (Gegevens over het tweede halfjaar 1925.) We ontvingen „Mededeelingen No. 21”, overzicht. (De navolgende cijfers hebben uitgave van het N. A. M., directeur de uitsluitend betrekking op de uurinkomens.) heer J. R. A. Schouten. T. Uit de cijfers betreffende den toestand Gemeenlek as> . per i Januari 1926 blijkt, dat volgens de 1921 1922 1923 1924 1920 1926 loonschriften van 104 leden van den 1 juli 1 jan. Huil 1 jan. ijaii 1 jan. 1 i«ii 1 Jan. ijtm 1 jan* Metaalbond in totaal 27.163 meerderjarigen Geschoolden: en 6968 minderjarigen bij deze 104 leden gg 86 78 74 71 68 64 64 64 68 in dienst waren. Vergeleken bij de cijfers Geoefenden: van x Juli 1925 is dat een geringe achter- gl yg 64 61 57 5g 59 62 uitgang. _ ~ Ter vergelijking met voorgaande jaren Ungescnpomen. diene het volgende overzicht: 69 68 61 57 54 49 4848 47 51

1921 1922 1923 1924 1925 1926 Aantal loonschriften 1 Juli 1 Jan. Uuli 1 Jan. Uuli l Jan. 1 Juli 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. £ IJ4 104 104 104 104 104 104 104 104 104 “TT Meerderjarige werklieden . . 27805 24889 227321 20725 20317 21511 23823 24185 27351 27163 2 o/0 Minderjarige werklieden . . 9199 7398 6511 5921 5551 5744 6150 650n 7170| 6968 24 0/o Totaal. .. . 37001] 32287| 29240] 26646 2586e] 27255 29973 30690 34521| 34131] 8 o/0

De verhouding van de groepen: geschoolden, geoefenden en ongeschoolden, gerangschikt volgens de gemeenteklassen, was als volgt: Meerderjarige werklieden. # r po itp Totaal Geschool- Geoefen- Ongeaantal den den schooiden Klasse werklieden (Vakgr. 1) (Vakgr. 2) (Vakgr. 3) 1 I 14151 6738 8947 3466 II 10365 4682 3577 2106 : UI 2502 1114 863 525 | IV 145 4870 27 | j : j Totaal... 27163 | 12582 8457 6124 j Omtrent de gemiddelde uurloonen en : uurinkomens, eveneens gerangschikt vol- | gens de gemeenteklassen, geeft het volgende overzicht ons een duidelijk beeld: ( Overzicht van de gemiddelde uurloonen en uurinkomens op 1 Jan. 1926. Geschoolden: Gemeenteklasse Uurloon Uurinkomen I 56 68 II 53 63 111 50 56 IV 50 57 Geoefenden: Gemeen! eklasse Uurloon Uurinkomen 1 51 62 II 47 55 111 42 48 IV 47 55 Ongeschoolden: Gemeenteklasse Uurloon Uurinkomen I 44 5i II 43 43 Hl 37 4i IV 38 40 Hoe de loonen sedert, 1 Juli 1921 gedaald of gestegen zijn, toont ons onderstaand

Gemeenteklasse II: Geschoolden : Si 83 73 72 66 64 62 61 61 63 Geoefenden ; 70 71 63 61 58 56 54 53 54 55 Ongeschoolden : j 60 61 54 53 49 48 47 46 4848 j Gemeenteklasse III: | Geschoolden : | 79 76 68 65 61 58 56 55 56 56 | Geoefenden ; j 68 66 58 55 52 50 49 47 4848 | Ongeschoolden : 59 57 50 49 47 45 42 41 41 41 : Gemeenteklasse IV: Geschoolden ; , 70 68 69 65 61 61 59 59 58 57 Geoefenden : 66 66 64 65 61 58 54 53 53 55 Ongeschoolden: 5i 48 47 44 41 42 41 4r 41 4° Een nadere beschouwing van dit vergelijkend overzicht doet ons zien dat er inde eerste en tweede gemeenteklasse een stijging heeft plaatsgevonden. Inde eerste gemeenteklasse gingen de uurinkomens van de geschoolden met 4, die der geoefenden met 3 en die der ongeschoolden met gemiddeld 4 cent omhoog. Inde tweede gemeenteklasse gingen de geschoolden met 2, de geoefenden met 1 cent omhoog. Wanneer wede stijging inde ie gem.- klasse wat nader bezien blijkt, dat in vergelijking met 1 Juli 1925 het gemiddelde cijfer van de geschoolden voor Amsterdam

is gestegen van 72 op 74 cent en voor Rotterdam van 60 op 66 cent. Hieruit blijkt, dat de afstand tusschen Amsterdamsche en Rotterdamsche loonen geringer wordt. Was op 1 Juli het verschil nog 12 cent, thans is het tot 8 cent ingekrompen. Daarmede gaan we dus inde goede richting. Tenslotte geven we een overzicht van de gemiddelde uurloonen en uurinkomens voor iedere gemeente afzonderlijk, waarbij we d,e namen der gemeenten in alphabetische volgorde geplaatst hebben. 1 Januari 1926. Geschoolden Geoefenden schoolden Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld oSS s § s § ZE o is § iE «c = o ~ =0 t: 3 =.* C =•* 3 3=3=3 = Gemeentekl. I: Amsterdam . . 60 74 54 67 48 57 Rotterdam . . 55 63 50 61 43 50 Schiedam ... 52 66 48 59 40 49 Totaal gem. ie Gem .-klasse 56 68 51 62 44 51 Gemeentekl. II: Arnhem .... 54 56 46 48 37 37 Delft 60 73 50 59 46 50 Dordrecht ... 56 61 45 52 39 42 Enschedé ... 4850 4850 42 44 Haarlem .... 55 66 49 59 40 46 Hengelo .... 52 66 46 58 44 52 Hilversum . . . 49 52 59 62 45 45 Koog a/d Zaan 65 72 65 71 59 62 Leiden .... 51 59 45 54 39 43 Nijmegen ... 50 60 42 48 34 39 Utrecht ...» 53 64 47 55 41 48 Vlissingen ... 47 59 42 49 35 4T Voorburg ... 59 63 56 60 53 55 IJmuiden . » . 66 66 62 62 58 59 Zaandam ... 59 68 52 61 46 55 Zeist 59 63 50 53 47 49 Totaal gem. ——— 2e Gem .-klasse 53 63 47 55 43 43 Gemeentekl. III: Alkmaar ... 54 57 45 5° Amersfoort . . 61 64 45 47 38 39 Apeldoorn ... 55 56 49 51 40 41 Breda 54 61 43 47 36 39 Culemborg . . 51 58 45 52 33 35 Deventer . . % 46 51 42 49 38 41 Gorinchem ... 46 60 39 50 34 44 Helmond ... 51 63 43 51 39 43 Kinderdijk . . 49 53 43 45 41 43 Middelburg. . . 50 59 45 49 42 43 Olst 51 5i 53 53 41 41 Tiel ...... 51 54 44 47 39 41 Winschoten . . 52 56 41 44 39 40 Zwolle 56 57 4i 45 4° 4° Totaal gem. ; 3e Gem .-klasse 50 56 42 48 37 41 Gemeentekl. IV: Oudewater ... 49 ‘5l 4850 37 39 Teteringen ... 51 51 49 50 35 36 Ijlst 51 64 46 60 41 49 Totaal gem. 4e Gera .-klasse 50 57 47 55 38 40 *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ Gelezen bladen : ♦ van ons vakblad mogen niet worden ♦ ♦ weggeworpen, doch behooren aan onge- ♦ | organiseerde kameraden ter lezing ga- ♦ ♦ geven te werden. £ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sluiten