is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 41, 1934, no 35, 01-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINCEN APELDOORN. LEDEN, OPGELET. (W. v.d. Z.) Daar de bode inde week van 10 tot en met 15 September met vacantie gaat en er dus die week geen contributie wordt opgehaald, doet men goed de week vóórdien twee zegels te koopen, opdat men met de contributie niet achterrake, hetgeen voor de betrokkenen zeer slechte gevolgen kan hebben. Verder worden de leden er op attent gemaakt, dat op 10 September a.s. een ledenvergadering wordt gehouden. De convocaties hiervoor worden hun toegestuurd. Dan kunnen wijde leden nog mededeelen, dat er fietstochten worden georganiseerd naar de groote demonstratie te Arnhem. Ook de A.A.A.-bussen zullen die dag met extra bussen, kosten 75 ets. pér retour, rijden. Vrienden, wij rekenen er op dat U allen aan deze meeting zult deelnemen. Vertrek spoor, bus en fietstochten wordt bekend gemaakt in „Het Volk” en inde plaatselijke bladen. ARNHEM. (W. Sch.) Maandagmorgen meldde zich in onze afdeeling een aantal leden werkloos, die een zeer bijzondere reden van ontslag op hun ontslagbewijs hadden staan. Het luidde n.L: „In verband met het optreden der arbeidsinspectie geef ik U per 18 Augustus a.s. ontslag.” (w.g.) Carrosseriefabriek P. v. RAVENHORST. De onderteekening verklaart voor de ingewijden waarschijnlijk veel. De niet-ingewijden zullen zich echter belangstellend afvragen, wat de arbeidsinspectie dan toch in hemelsnaam üitgespookt kan hebben dat zij de oorzaak wordt vaneen algemeen ontslag. Degenen, die nu een of andere sensationeele verklaring verwachten, moeten we teleurstellen. Het antwoord op een desbetreffende vraag zou zijn; „De arbeidsinspectie heeft heel eenvoudig haar plicht gedaan en uitvoering gegeven aan de haar wettelijk opgedragen taak, controle uitgeoefend en overtreding van de wet geconstateerd, n.l. door zonder vergunning meer dan 48 uur in één week te laten werken. Dit heeft ’s heeren Ravenhorst’s woede zóódanig opgewekt, dat hij nagenoeg zijn geheele personeel op straat smeet. Wat bliksem heeft hij met die sociale wetgeving te maken? Woont hij niet vlak bij een groot land waar ze die heele poespas overboord hebben gegooid en gaat het daar niet prachtig? Wordt in dat land niet gewerkt voor een beetje kost en onderdak en zou hij dan niet voor geld mogen laten werken zoolang hij verkoos? Weliswaar voor zóó weinig, dat er 70 a 80 uur voor moet worden gearbeid om ook aan kost en onderdak te kunnen komen, maar dan toch maar van zijn geld. Voor deze patroon is het natuurlijk zeer jammer, dat hij op dit oogenblik nog aan de verkeerde kant van de grens zit. We raden hem dan ook aan zoo spoedig mogelijk over te steken. Zijn mentaliteit is er meer dan geschikt voor en de carrosseriebewerkers hier zullen hem zien vertrekken zonder een traan te laten. ’t Kenmerkende van de motieven tot dit ontslag is echter, dat het nog eens scherp belicht hoe dooreen deel der werkgevers over de sociale wetgeving wordt gedacht. Men zegt dit niet altijd zoo onomwonden, maar we houden ons ervan overtuigd, dat een zeer groot aantal dit voorbeeld maar al te graag zou volgen. Ons moet het nog weer eens duidelijk zeggen; „Arbeiders, past op Uw zaak!” Zoo bekeken zijn wede heer Ravenhorst dankbaar voor zijn, waarschijnlijk niet zoo bedoelde, les. We zullen er een goed gebruik van maken en al onze krachten inspannen om de bestaande sociale wetgeving te behouden en uitte breiden. De carrosseriebewerkers behoeven we natuurlijk niet extra te waarschuwen, om, als hun bij deze firma werk wordt aangeboden, zich te verzekeren dat ze het geldende uurloon krijgen en waarborg dat ze de wettelijk vastgestelde werktijd niet behoeven te overschrijden. De moeilijke taak welke de ambtenaren der arbeidsinspectie te vervullen hebben, mag zeker niet verzwaard worden door tegenwerking van arbeiderszijde. BREDA. (C.T.) Wij kunnen onze leden thans mededeelen, dat de totaal-kosten (met inbegrip van de deelnemerskaart) voor de 16 September-demonstratie te Rotterdam ƒ 0.94 per persoon bedragen. 68 onzer leden namen deel aan onze

spaarkas, wat voor onze afdeeling een mooi aantal is. Voldaan zijn wij echter nog niet. Verschillende leden hadden het bestuur toegezegd deel te nemen aan deze zeer belangrijke demonstratie en dat zij zich zoodra bekend was hoe hoog de kosten waren, onmiddellijk zouden opgeven. Kameraden, vooruit! Nu getoond dat wij op u kunnen rekenen! Geeft u zoo spoedig mogelijk op aan ons afdeelingskantoor! DOESBURG. (R. v. D.) Zaterdag 8 Sept. a.s. hoopt onze afdeeling wederom een propagandafeestavond te geven. Hij wordt gehouden inde concertzaal alhier. Wij hebben ons van de medewerking verzekerd van het muzikale tricf „The Lucky Match”, en de zanger van het proletarische levenslied: Willem van lependaal. Deze artistieke medewerking verzekert de bezoekers reeds een avond van kunstgenot. Onze kameraad Walther uit Dordrecht zal een propagandistisch woord spreken. Verder wordt de afdeelingsvlag onthuld. De entréeprijs is vastgesteld op het minimumbedrag van 25 ets. Men houde dus deze avond vrij! GRONINGEN. Cursus gas- en waterfitter. (W.H.S.) De directeur der Gemeente-Gasfabriek en Waterleiding zond ons een circulaire betreffende bovengenoemde cursus, welke wij hieronder laten afdrukken en verzocht ons de deelname aan deze cursus te willen bevorderen. Aan dit verzoek voldoen wij gaarne en wekken dientengevolge alle leden-loodgieters, gas- en waterfitters, die nog niet in het bezit zijn vaneen diploma, op, deze cursus te volgen. „Binnenkort zal de aangifte voor de cursus voor gas- en waterfitters aan de Ambachtsschool wederom worden opengesteld. Ook thans weer vestig ik ernstig uw aandacht op deze cursus. De verplichte koperaansluiting van comforen vóór 1 Januari zal nog vrij veel arbeid opleveren. Voor gasverwarming wordt eer een flinke propaganda voorbereid, zoodat ook op dit gebied vele aansluitingen te verwachten zijn. Met de gasleiding naar Haren wordt reeds een aanvang gemaakt, zoodat in deze gemeente vele binnenleidingen zullen worden gemaakt en vele toestellen worden aangesloten. Inde provincie zal de interlocale watervoorziening eveneens veel installateursarbeid opleveren. Door het instituut van erkende gasen waterfitters zal de gediplomeerde vakman een belangrijke voorsprong genieten op zijn ongeschoolde collega’s. Thans is er weer de gelegenheid, u tot gediplomeerd fitter te bekwamen. Verzuimt deze kans niet en meldt u aan bij de Ambachtsschool. De aangifte kan geschieden van 3 tot en met 7 September 1934, des avonds tusschen 6 en 8 uur, inde Ambachtsschool, C. H. Petersstraat 2. De directeur der Gemeente Gasfabriek en Waterleiding. HEEREN VEEN. (J.8.) Door deze wekken wij onze leden op, zooveel mogelijk deel te nemen aan de 16-September-betooging in Groningen. De reiskosten bedragen ƒ 1.05, verder 15 cent entrée. Geheele werkloozen kunnen hierop reductie krijgen. Zij geven zich ten spoedigste op bij het bestuur. LEIDEN. (d.R.) Wij herinneren de leden bij deze ten overvloede aan de ledenvergadering op Dinsdag 4 September a.s. Naast de behandeling van de gevoerde acties, zal een overzicht worden gegeven van de plannen voor de winterpropaganda. Verder moet een commissie worden benoemd voor de telling der stemmen voor de verkiezing van leden voor de bondsraad. Het bestuur rekent op een flinke opkomst en verwacht dat alle leden aan de stemming zullen deelnemen, waarvoor de stembrieven u allen reeds hebben bereikt. Denkt aan de 16 September-betooging te Amsterdam!! ROTTERDAM. JEUGDGROEP. (L. J. Sn.) Zondag a.s. kampeeren in Oostvoorne. Samenkomst om 3 uur bij de Delftsche Poort, om 3.30 uur Hillesluis, bij de klok. De volgende week 4-daagsch-kamp. In het vorige nummer van „De Metaalbewerker” staan bijzonderheden. Herhaling; kosten ƒ 1.50, wij zorgen voor warm eten op 31 Augustus en 2 Sept., uitstapjes in de omtrek.

Laat dit kostelijk slot van het zomerwerk niet voorbijgaan zonder van de partij te' zijn. Waarschijnlijk is er Zaterdag 1 Sept. een kampvuur van het 1.v.A.0., waaraan we deelnemen. Over de 15 en 16 September-demonstratie het volgende: Er kunnen nog logies-adressen opgegeven worden, maar alleen aan de Rechter-Maasoever, daar de fakkeloptocht aan de Rechter-Maasoever gehouden wordt. Toont nu uw solidariteit eens! Het gaat om één nacht logies met ontbijt voor een jeugdige makker van buiten de stad. Geeft je vast op voor deelname aan de meeting! We nemen Zondag 16 September als groep deel aan de optocht. Volgende week vermeld ik de route, de tijd en het program. Spaart vast voor de deelnemers-kosten, welke voor de Zaterdag 75 cent en voor de Zondag 15 cent bedragen. INGEZONDEN Geachte redactie, In uw nummer van 25 Augustus hebt gij een hoofdartikel gewijd aan het onderwerp „Hoe de „jonge liberalen” worden voorgelicht”. Het betrof een uittreksel uit haar boekje „De weg uit de werkloosheid”, hetwelk mej. dr. E. C. van Dorp op verzoek van de afd. Utrecht van de Bond van Jonge Liberalen heeft geschreven. Mej. Van Dorp is natuurlijk „mans” genoeg om uw aanval op haar beschouwingen, indien zij dit zou willen, zelf te beantwoorden; moeilijker zou het voor haarzelf zijn om zich tegenover uw zeer onridderlijke aanval op haar persoon te verdedigen. Enkele woorden wilde ik daarom hierover zeggen, al wil ik er aan toevoegen, dat de fout in uw betoog m.i. door uzelf is aangegeven waar u schrijft: „Wij bepalen ons tot onze industrie, vooral ook tot de scheeps- en machinebouw”. Zóó beperkt heeft mej. Van Dorp het probleem niet bekeken en zóó beperkt mag en kan het ook niet bekeken worden. U zult mej. Van Dorp hoe wonderlijk u dit ook inde ooren moge klinken nooit of te nimmer geringschattend hooren oordeelen over de arbeidersstand, over het werk van de vakvereenigingen of over de ideeën van overtuigde socialisten; integendeel. Zij is het juist, die inde liberale partij bij sommigen wel ergernis heeft verwekt door toenadering tot de socialisten te bepleiten. Zij is liberaal genoeg om het goede te waardeeren in menschen die een andere meening zijn toegedaan dan zij. Deze zelfde geesteshouding zou men zoo gaarne ook bij anderen aantreffen! Maar neen, anderen meenen, wanneer zij met mej. Van Dorp van meening verschillen, van hun geringschatting te moeten blijk geven door uitdrukkingen als „deze mejuffrouw Van Dorp”, „een dame met de initialen dr. voor haar naam” en dergelijke. Intusschen is „deze mejuffrouw Van Dorp” een van de meest vooraanstaande economen in dé lande, men moge met haar ideeën instemmen of niet. Zij heeft haar „De weg uit de werkloosheid” gegrond op een nieuwe loon- en renteleer, die niet in twintig regels is te bespreken en niet door de eerste de beste kan worden beoordeeld, laat staan veroordeeld. Bij alle minachting, waarvan uw hoofdartikel blijk geeft, betwijfel ik of de steller van dat artikel ook maar tot het vellen vaneen oordeel bevoegd is; en ik betwijfel het daarom, omdat iemand, die de geschriften van mej. Van Dorp met kennis van zaken heeft gelezen, zulk een minachting niet aan de dag zou kunnen leggen. Mej. Van Dorp, die de moed heeft voor haar eerlijke wetenschappelijke overtuiging uitte komen, dat het huidig loonpeil hooger is dan de maatschappij kan dragen en die daarom in het algemeen belang (niet inde laatste plaats in het belang van de arbeiders zelf) verlaging van het loonpeil bepleit hetgeen niet beteekent verlaging van het levenspeil, immers de uitgaven dalen méé —, mej. Van Dorp heeft voor de moed harer overtuiging beter verdiend dan gij haar hebt gegeven. Ik wil er nog op wijzen, dat ook uw minachting jegens de jonge liberalen misplaatst is. Het droeve werkloosheidsvraagstuk houdt hen natuurlijk bij voortduring bezig en u behoeft niet bang te zijn dat zij, met de beschouwing van mej. Van Dorp in hun zak, aan ieder die het hooren wil zullen kunnen vertellen hoe het nou eigenlijk precies met de werkloosheid gesteld is. Het is nooit het kenmerk van de liberaal geweest zich dooreen ander te laten voorschrijven welke meening hij moet aanhangen u zult mij dit moeten toegeven. Gelukkig probeeren ook wij, jonge liberalen, aan ons oordeel een zoo breed mogelijke basis te geven. Gelukkig lezen wij, beha!73 de brochures van mej. Van Dorp, ook „De Metaalbewerker” en... soms nog wel eens een enkele andere bron van wetenschap. Niet gaarne zouden wij eenzijdig voor gelicht worden, ook niet eenzijdig

van b.v. socialistische kant. Daarom vroegen wij mej. Van Dorp haar ideeën voor ons uiteen te zetten, U dank zeggend voor de eventueeel verleende plaatsruimte, teeken ik hoogachtend uw dw. H. L. VAN ZANTEN. Rotterdam, 24 Augustus 1934. • * * Ons antwoord. De geachte inzender verstaat de kunst om heel veel te zeggen, zonder in te gaan op de kern der zaak. Dat mej. Van Dorp een van de meest vooraanstaande economen inde lande en overigens een uitermate verdraagzaam mensch is, kan heel goed waar zijn en willen wij op gezag van mr. Van Zanten dan ook wel aannemen. Maar..., daar hadden wij het niet over. Wanneer wij, om een voorbeeld te noemen, het Rotterdamsche stadhuis een leelijk bouwsel zouden noemen en mr. Van Zanten zou daarop reageeren met een: „ja maar het heeft toch zoo- en zooveel millioen gekost en er staat een mooi standbeeld van Van Oldenbarneveldt tegen de voorgevel, dan praten wij precies langs elkander heen. Mej. Van Dorp moge zoo knap en verdraagzaam zijn als maar denkbaar is, dat neemt niet weg dat zij over de positie van de vakbeweging onjuist schreef door zoo maar klakkeloos te beweren dat deze op willekeurige wijze de loonen vaststeit, met als gevolg: werkloosheid. Dat is niet waar en ook knappe en verdraagzame menschen mogen niet schrijven wat onwaar is. Wij hebben voornamelijk over de metaalindustrie geschreven en mr. Van Zanten vindt dat te eng gezien. Men moet alles overzien, zoo beweert hij. Ja maar, geachte opponent, de metaalindustrie en wat daarmeê samenhangt, is niet zoo maar een klein onderdeeltje. Ten bewijzen het volgende: Inde week van 9—14 Juli j.l. bedroeg het totaal aantal georganiseerde werkloozen 118.698, waaronder niet minder dan 27,909 metaalbewerkers. Dat is 23.5 procent of bijna een kwart gedeelte waarop de bewering van mej. Van Dorp op geen stukken na klopt. Wij noemen verder de aantallen georganiseerde werkloozen vaneen aantal voorname bedrijven: metaalindustrie 27.909 textielindustrie 7.774 transportbedrijven 14.866 handels- en kantoorbedienden 4.818 fabrieksarbeiders 13.697 totaal 69.064, allemaal bedrijven waarin de vakvereenigingen eenzijdig, willekeurig de loonen vaststellen? Het zou dwaas zijn, van wie dan ook, om dat te durven beweren. En toch, de georganiseerde werkloozen in deze vijf met name genoemde bedrijven, maken bijna 60 procent uit van het totale aantal inde week van 9—14 Juli j.l. Voor het overige, wij hebben niet minachtend over mej. Van Dorp geschreven. Is overigens de heer mr. Van Zanten wel de meest aangewezene om de staf over ons te breken? lemand, die als mr. Van Zanten durft schrijven: „Bij alle minachting, waarvan uw hoofdartikel blijk geeft, betwijfel ik of de steller van dat artikel ook maar tot het vellen vaneen oordeel bevoegd is... enz. (cursiveering van ons Red.), hetgeen bedenkelijk veel op insinuatie begint te lijken, had het maar liever aan mej. dr. Van Dorp moeten overlaten om ons over vermeende minachting ter verantwoording te roepen. Van de jonge liberalen hebben wij geen kwaad verteld. Red. ADVERTENTIEN Dankbetuiging. Aan het bestuur der afd. Beverwijk mijn hartelijke dank voor de hulp en betoonde deelneming bij het zoo plotseling overlijden van mijn geliefde echtgenoot. Wed. C. HOS—OOMS. Wijk aan Duin.

Op 21 Aug. j.l. overleed onze bondsmakker H. VEENHOF, inde ouderdom van 33 jaar. Rust zacht, kameraad! Het bestuur der afd. Maastricht.