is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 41, 13-07-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GING HET U OOK ZO?

Na de verkiezing. Eerste stadium: meewarig zuchten over het gemis aan vurigheid en inzicht bij het Nederlandse volk.

Tweede stadium: gedetailleerde en scherpzinnige critiek op het beleid van de Partij van de Arbeid. Derde stadium: de daad!!

Ondanks overstelpende drukte besluiten we er iets aan te doen en gaan op huisbezoek: er moeten partijgenoten opgewekt worden om voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen propaganda te maken en huisbezoek te doen.

Het begint goed: eerste adres; gezellig

gesprek, glas bier, sigaret, toezegging. Als dat zo doorgaat, kom ik vanavond, na myn vijftien adressen, te vrolijk thuis en treedt mijn vrouw uit de Partij van de Arbeid en in de actieve geheelonthouders-beweging.

Maar het gaat anders. En als ik van deze eerste avond thuis kom, ben ik diep beschaamd over mezelf: overal, waar ik aanbelde, vernam ik van de geweldige drukte, waaronder men bezweek. Men zag geen kans ook maar een ogenblik vrij te maken, mnest toch begriinen dat „in deze tijd, moe ‘let m orke<>tiJ< ïag en nacht Nederland er weer Tomen”. „Reusachtige achterstand door de oorlog, mijnheer”. „Veel

sympathie, mijnheer, maar heus, we hebben geen minuut te verliezen”. „Toevallig dat ik vanavond thuis ben. Elke avond overwerk...

„Wat ben je toch”, zo denk ik, „een luie lanterfanter in dit bezige land en hoe oppervlakkig beoordeel 3e de rnensen . Want bij den een stond vader net op uu de familiekring, knus geschaard om de radio (het was juist Dinsdag, u weet wel, de bonte Dinsdagavondtrem); ergens anders waren tafels en stoelen opzij gezet voor een gezellig dansje; en op een ander adres moest vader me haastig te woord staan, want schoppen was troef en buurman was „kwetsbaar”. J. G. B.

N.V. Maatschappij Volharding tot Exploitatie van Onroerende Goederen GEVESTIGD TE AMSTERDAM SEDERT 1890. Telefoon 34263—37057. Kantoor : AMSTEL 2 HOEK MUNTPLEIN. BELAST ZICH MET ADMINISTREREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

w

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

Zojuist verscheen; Het geheim f. Molt vais de Torenbureht Een nagelaten werk van dezen bekenden schrijver van geschiedkundige verhalen voor de Jeugd. Dit boek schetst ons de opkomst van de derde stand In de tijd van Graaf Plons V. De vele lotgevallen van den Amulf en zijn vader zijn zo spannend beschreven. dat zij stellig lederen jongen zullen boelen. 184 pagina’s. . f A In half linnen band I ‘t.JU Alom In de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers – Afd. Uitgeverij – A’dam

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 Utrecht

Jong medicus, gehuwd, b.b.h.h., zoekt vrij gedeelte van woning of een flat in A’dam. Br. no A 995, bur. V. dit blad.

VONDEL 10 dln. W.B. uitgave en register, fonkelnieuw, linnen banden ƒ 175. Boekhandel „Guldo Gezelle”, Cora. Krusemanstr. 25, A’dam-Z., tel. 9’&332. Inkoop van bibliotheken en standaardwerken.

Volkshogeschool „OVERCINCE" Havelte CURSUS

voor jonge mannen; 19— 24 Augustus. Centraal onderwerp: De plaats van de arbeid in de maatschappij. Er worden lezingen en besprekingen gehouden over de volgende onderwerpen: 1. Arbeidsvreugde. 2. De verhouding van werkgever en werknemer. 3. Vrijheid of ordening in het bedrijf (dit onderwerp wordt door twee sprekers van verschillend standpunt belicht) 4. Organisatie van het bedrijfsleven. 5. Vrije tijds-besteding. De kosten bedragen ƒl5 en kunnen op de cursus voldaan worden. Aangifte spoedig, in elk geval vóór 1 Augustus aan het adres der Volkshogeschool te Havelte.

nPjirnQt

Uit het nummer v. 12 Juli: De vermogensaanwasbelasting. H. J. llofstra. De Indische Balans opgeinaakt. Dr. H. Brugmans. De regerlng.sverklaring boven verwachtin,g. Mr. Dr. J. Barents. Internationale ordening In de Landbouw. Ir. B. van Dam. Ilarold Laskl. M. Zwalf VVEEST PARAAT! LEEST PARAAT! Abonnementsprijs f 0.20 p. week; ƒ2.— per kwartaal; ƒ 8 per jaar, plus 15 cent Incassokosten. Administratie; HEKELVELD 15, A’DAM-C.

Zojuist verscheen: f 6 P esde, Drie mannen in burger Stofomslag en bandontwerp van J. J. VOSKUIL. Prlestley’s boeken munten uit door een rake milieubeschrijving en een scherpe typering DRIE .MANNEN IN BURGER” treft ons niet alleen door het Idealistisch vertrouwen van den schrijver In de toekomstige samenleving maar ook door de uitstekende weergave van toestanden en stemmingen. 239 pagina’s. d QQ In half linnen band Alom In de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers – Afd. Uitgeverij – A’dam

Brandstoffen dij Dul VROLIKSTRAAT 449 [iNa ||^3e3 Amsterdam, Tel. 51262 5 uur

Het is werkelijk noodig dat U nagaat, of de verzekeringssom van Uw polis wei In overeenstemming is met den tijd, waarin wij nu leven. Alles is veel duurder geworden I Het belang van Uw gezin brengt mede, dat dit ook in Uw polis tot uitdrukking komt. Verhoog dus bijtijds Uw levensverzekering. DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- en DEPOSITO-BANK N.V. RIJNSTRAAT 28 ■ DEN HAAG

Druk : N.V. ~De Arbeiderspers” Amsterdam