is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 45, 17-08-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LeestafelnieUWS ktftfaiaieimeuwa

Wij ontvingen;Hef particuliere Loterijbedrijf op de bres, een uitgave van de ondervakgroep tussenpersonen loterijwezen, 1946. Uitgave N.V. Batteljee en Terpstra, Leiden. Hierin worden de maatregelen gecriticeerd, die min. Lieftinck heeft getroffen tot regeling van het loterijwezen.

Levensgezellen (een huwelijksboek),door Walther V. Hollander; vertaUng A. H. Methorst—van Ketwich VerschuurUitg. De Driehoek, ’s Graveland. Geb. ƒ 4.90, ing. ƒ4.15.

In elk geval: deze schrijver is geen pessimist. Zijn uitgangspunt blijkt te zijn, dat er geen huwelijkscrisis is, en overigens puilen zijn zakken uit van goede raadgevingen. ledereen kan uit dit boek wel wat nuttigs leren. Niets blijft er onbesproken van w.at de verhouding man, vrouw aangaat. Vader Oats, die eeuwenlang Nederland voorzien beeft van huwelijksadviezen, maar nu toch wel verouderd is, kan uitstekend vervangen worden door dezen schrijver. Uit het succes van Oats kan tevens blijken, dat er altijd wel navraag is naar zulk soort geschriften. En als dit boek aan het denken zet, heeft het m.i. wel nut, groter, dan als men het met alle uitspraken eens zou zijn. Vele uitspraken immers kunnen met evenveel recht beaamd als tegengesproken worden. Wat mij het meest interessant leek, waren schrijvers suggesties omtrent de beroepen voor gehuwde vrouwen. Het boek is zeer gematigd, niet voor, ook niet tegen echtscheiding, niet voor, ook niet tegen vrije liefde, enz. met een discrete voorkeur voor de traditionele opvatting,

maar met een o zo open oog voor de eisen van de moderne tijd. En hier zet mijn critiek in: We kodit goedmoedig, zoetsappig gepraat niet ®tfk in het begrijpen, maar oordelen Wat we nodig, hebben zijn fundamentele beginselen van zedelijke en sociale op een diepe analyse van de hier genoemde, fundamentele begrippen. De levenswijsheid van dit boek is mij te goedkoop, te zeer psychologiserend in de trant van: „alles begrijpen, is alles vergeven” en: „kop op, kerel: achter de wolken schijnt de zon”, te weinig durf om te pleiten, te oordelen en ja, ook te veroordelen. Niet de biologie, psychologie, maar de ethica èn de godsdienst moeten in deze materie het laatste woord hebben. De vertaling is niet smetteloos en de spelinconsequent.

Man en vrouw boven de 40, door Walther v. Hollander; vertaling Mea Mees—Verwey. Uitgave De Driehoek, ’s Graveland. Geb. ƒ4.90, ing. ƒ4.15. Uitgangspunt van dit boek is, dat de mens in de laatste tijd zijn leeftijd met gemiddeld twintig jaar zag verlengen; werd hij omtrent 1880 gemiddeld 37 jaar oud, nu kan hij op 60 jaar rekenen. In dit geschrift nu worden de levensmogelijkheden van den mens van veertig jaar onderzocht. De moeilijkheden van „de overgangsjaren” worden onderzocht en er wordt aangetoond, dat ze eigenlijk schijn-moeilijkheden zijn. Men zou dit boek het best kunnen omschrijven als een boek voor de zelfopvoeding van den veertiger en als zodanig is het een uitstekend boek, m.i. heel wat beter dan het huwelijksboek van denzelfden schrijver. Dit komt, omdat hier de ethische vraagstelling, het zwak van

den schrijver, veel minder domineert. Een rijke schat van psychologisch juiste opmerkingen en practische suggesties maken, dat iedereen uit deze lektuur profijt kan trekken. Tenslotte: de vertalmg van dit boek is goed en de spelling consequent,

allereerst nodig is door A. Hijmans, arts te Rotterdam. Uitgave: „De Graafschap”, Aalten, 1946. Geb. ƒ3.90.

jt boek, kort na de oorlog, door een Rotterdamsen geschreven, is enerzijds herinnering aan wat gebeurd is; het vertelt met foto’s, documenten en persoonlijke ervaringen van de ellende, die ons volk doorstaan heeft, het poogt vervolgens te analyseren, waar en hoe de schuld bij het Duitse volk ligt, en bevat een aansporing tot een betere toekomst. Als relaas van het gebeurde is het onvolledig en toevallig, de ontleding van de Duitse mentaliteit is op veel interessante teksten gebaseerd, maar toch te eenzijdig ten kwade geduid. Wat te zeggen, wanneer men als processtukken in het dossier tegen de Duitse hoogmoed teksten aanvoert van Walther von der Vogelweide (begin 13e eeuw), van Klopstock, of Hölderlin (begin 19e eeuw)? Ze bewijzen niets (men zou analoge Franse of Engelse teksten kunnen aanhalen) of te veel (als het kwaad zo oud is, blijkt het ongeneselijk en moet men maar niet praten over heropvoeding). De wenken voor een betere toekomst doen nu al verouderd aan. Dit is onze algemene grief tegen dit boek; vlak na de oorlog hadden we het misschien graag gelezen, in latere tijden zal het een typisch en interessant tijdsdocument zijn, maar te vrezen is, dat nu, met alle respect voor de goede bedoelingen van den schrijver, het weinig aftrek zal vinden. J. G. B.

KINDERTEHUIS „NOORDHOORN” vraagt EEN ERVAREN KINDERVERZORGSTER leeftijd boven 25 jaar. Sollicitaties met uitvoerige Inlichtingen te richten aan de Directrice, Wllhelmlnapark 7, Apeldoorn.

w

Prof. Dr. J. H. A. Logemann. . zegt: Het Petitionnement van de Vereniging Nederland—lndonesië mag niet mislukkej). Het Nederlandse volk moet nogmaals met nadruk en, zo mogelijk in overtuigende meerderheid, zijn oprechte wil uiten om Indonesië spoedig tot zelfbeschikking te brengen. Deze uitspraak van ons volk is nu nodig. (Het Vrije Volk, 30 Juli 1946). Neemt deel aan. de Petitionnementsactie van de Ver. Nederland-Indonesië Bestelt nog heden intekenlijsten bij het secretariaat der Vereniging, gracht 462. Steunt onze actie! Giro 321221 Leest het Manifestnummer van De Brug-Djambatan VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË Amsterdam C. – Keizersgracht 462 – Tel. 35014

WERFT NIEUWE ABONNÉ'S

Dame, ruim 40 jr„ In Zuld-Afrika en Ned.-Indië gewerkt hebbende zoekt plaatsing in moederloos gezin, waar hulp voor ruw werk aanwezig Is. Liefst bulten. Br. ond. No. A 2031 bur. van dit blad.

De afdeling Bennekom van de N.P.B. zit dringend verlegen voor jeugdwerk en catechisatie om een onderdak. Wie weet te helpen aan een houten noodgebouwtje? Secr. Jeugdraad, Heerdlaan 6, Bennekom.

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 Utrecht

Oudere dame (modern landhuisje In mooi Veluwedorp, wandelen, lezen) zoekt met Sept. of Oct. prettige huisgenote, ev. au pair, morgenhulp aanw. Br. ond. No. 307 bur. v. d. blad.

: :3». :2; g: z:%

In dit nummer: Partijverhoudingen in Frankrijk. Dr. H. Brugmans. Zuivering en berechting. L. R. Stalllnga Het congres danst te weinig. M. M van Dantsilg. De onzekerheid der deskundigen. Einden in Oostfrlesland. Dure groente – duur fruit, WEEST PARAAT! LEEST PARAAT! Abonnementsprijs ƒ 0.!J0 p. week; ƒ 2. per kwartaal; f 8 per jaar, plus 15 cent Incassokosten. Administratie: HEKELVELD 15, A’DAM-C.

Zy kunnen den dag plukken I Geen zorgen voor een onzekere toekomst, die hun levensvreugde kan temperen. Vader heeft'n polls bij „De Centrale", die hen eiken dag, elk uur beschermt. Kunt U dat ook zeggen? Zoo niet, besteed dan een klein deel van Uw inkomen voor een schoon doel: een levensverzekering bij DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK N.V. RUNSTRAAT 28 – DEN HAAG

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 163, Tel. 35439, Westermarkt 7,

MONTESSORI-LEiDSTER zoekt te Rotterdam Ongemeubileerde of gemeubileerde kamer met pension. Omgeving Blij dorp, Beukelsdijk Brieven Meentweg 50, Bussum.

Dmk : N.T. „De Arbeiderspers" Amsterdam