is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcal hetzelve in gereedheid inoeten worden gehouden óm Óp clé eerste aanvrage tegen recu afgegeven te worden aan de genen, Welke, van acht tot veerden dagen daarna met de afhaling der2elve, van wege de ontvangers, belast zuilen zijn.

§ 5. Ieder ingezeten die hij de ophaling der declaratoire!» hel zijne niet zal ingevuld en ter dispositie gesteld hebben van die genen, die met de ophaling belast is zal, van wege den ontvanger zijner gemeente, door een deurwaarder worden geïusi* ïmeerd, oru als nog, uiterlijk binnen drie dagen , na dato van dat exploxt, het declaratoir, behoorlijk ingevuV, ten kantore Van deft Voormelden ontvanger tegen recu in te leveren, Welk declaratoir echter dan alleen aal worden aangenomen met bijbetaling van drie guldens, voor de kosten der insinuatie, welke voor twee derde door den ontvanger en een derde door den deurwaarder die de insinuatie heeft geëxploicteerd, zullen genoten W orden»

Als echter iemand vermeenen mogt goede redenen voor dit verzuim te kunnen bijbrengen, zal hij wel dadelijk de gemelds somme van drie guldens betalen moeten, maar het zal hem Vrijstaan die redenen aaa den controleur der directe belastingen over lijn distriet schriftelijk in te zenden, die dez.elye met zijné consideratien zal opzenden aan den directeur der directe belastingen van de Provincie, die, indien hij zulks billijk oordeelt„ de restitutien der betaalde onkosten zal tunnefi gelasten en zal een ieder verpligt zijn zich aan deszelfs decisie, te dien opZigte, te onderwerpen5 wanneer intusschen aan de aanmaning, bij de insinuatie gedaan, niet voldaan wordt, zal de geïnsinueerde, OB"Verminderd de verdere in het slot van dit artikel voorkomends bepalingen, vervallen in eene boete van vijftig guldens én zal mitsdien de ontvanger in dat geval opmaken een relaas van deze nalatigheid, het welk hij aan den controleur van het district zal opzenden, die daar mede zal handelen zoo als omtrent alle relazen, Wegens overtredingen van deze wet, bij artikel 23 derzelve; zal Worden bepaald,

§ 6. Voor zoodanig ingezeten welke verklaren zal biet te kunnen schrijven, zal een merk, door hem gezet, tot affirmatie der gedane opgave kunnen strekken , onder gehoudenis echter voor dusdanig ingezeten, om het door hem gestelde merk door de handteekening van twee ter goeder naam en faam staande personen te doen bekrachtigen, Welke Verklaren Zullen, dat het gestelde merk werkelijk dat is ven den persoon i« kwestie*

x A 6