is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ f. 'Aan zoodanig hu's alwaar inwonende personen zijn» weike, afgeschilde» van de huishouding, ééne of meer kamers in hetzelve bewonen zal', voor zoodanig inwon,énd persoon , indien dezelve bij het rondbrengen der decjaratoiren met.te liais. was» »'"i een der Küisgenooten een separaat declaratoir (gelijk aa» dat bij § 5 van dit artikel vermeid; worden- afgegeven , ten einde ook door de voorschreven e inwonende personen voklaari worde aan het hier voren bepaalde en zal verder het hoofd des husgezins, bij verzuim of nalatigheid om het declaratoir of de deeiaratoiren, aan den bij hem of bij haar inwonende persoon oi personen ter hand te stellen , jegens'hem of hen verantwoordelijk blij en wegens zoodanige penalltciten, welke door, dezelvèn naar aanleiding van § 5 en 9 van dit artikel zullen worden geïncurreerd.

§ 3. De genen , d:e bij het rondbrengen der deeiaratoiren, niet te huis zijn, moeten zorg dragen dat dezelve behoorlijk worden overgenomen of wel schriftelijk aanwijz.ng laten bij wien de voormelde deeiaratoiren voor hen moeten bezorgd worden, mits niet buiten de "plaats hunner woning en zuilen de genen die hier in nalatig blijven en de gezegde deeiaratoiren op dan tijd bij § 4 bepaald niet behoorlijk hebben ingevuld en afgegeven , 11a voorafgaande insinuatie , op deri voet hier voren vastgesteld , al mede vervallen' in de boete bij § 5 gefixeerd, terwijl dien onverminderd alle de bepalingen ten slotte van dit artikel in § 9 omschreven, op zoodanige nalatige belastingschuldigen van applicatie zuilen zijn.

§ 9. Daar deze algeracene beschrijving ten oogmerk heeft, om deze belasting door ieder ingezeten, naar. evenredigheid Tan zijnen wezenlijken staat, te doen dragen en het overigens de piigt van een iegelijk'is, door eene getrouwe opgave daartoe mede te werken , zal de controleur de deeiaratoiren van zoodanige belastingschuldigen, als in § 5 en 8 van dit artikel zijn vermeld , volgens de inföi'matien, welke deze ambtenaar ten hunnen 'opzigte zal hebben ktimen verkrijgen, invullen, ea zullen deze aldus, nalatige belastingschuldigen, onverminderd de Boeten, waarin dezelve, naar aanleiding van de voorschreven 5 5, zuilen vervallen zijn , verpligt wezen aan den lande te voldoen zoodanige aanslagen in deze belasting, als uit de door den controleur voor hen ingevulde deeiaratoiren zuilen resulter ren ; terwijl eindelijk dez; belastingschuldigen niet zullen mogen jouisseren van het regt van reclame, in het algemeen bij artikel 25 deaer ordonnantie toegekend.